Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4830. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela, stran 14642.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela) na 13. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek ter merila in kriteriji za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Polzela.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA
3. člen
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so programi oziroma projekti turističnih društev z naslednjimi vsebinami:
– materialni stroški delovanja društva,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko-informativne aktivnosti,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– urejanje turistične infrastrukture,
– izobraževanje in usposabljanje za namene pospeševanje turizma,
– promocija kraja,
– skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v občini,
– ohranjanje starih običajev naših prednikov,
– strokovno vodenje turistov pri ogledu občinskih znamenitosti.
Vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere izmed vsebin iz prejšnjega odstavka tega člena, so predmet sofinanciranja.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
4. člen
Izvajalci turističnih programov in projektov v Občini Polzela, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo v sedež v Občini Polzela,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Polzela.
6. člen
Vrednost posameznega programa ali projekta je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in višino proračunskih sredstev.
7. člen
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem, poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov društev, po tem pravilniku (v nadaljevanju: javni razpis),
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu.
9. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed članov delovnih teles občinskega sveta (en član) ter zaposlenih v občinski upravi (dva člana).
Komisija ima pristojnost, da določi nabor programov oziroma projektov, kateri se bodo sofinancirali v tekočem letu.
10. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge.
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov.
Direktor občinske uprave v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
11. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
12. člen
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, katera so mu bila odobrena s sklepom, vendar pa se le-ta še niso bila nakazana, se s sklepom župana prerazporedijo ta sredstva drugim izvajalcem.
13. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-7/2008
Polzela, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Priloga

  Merila za vrednotenje programov turističnih društev v Občini
Polzela

A) Materialni stroški delovanja:

+-----------------------------------------------+--------------+
|Merila                     |  Št. točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1. število članov s plačano članarino:     |       |
|– od 20 do 40 članov              |    5   |
|– od 40 do 60 članov              |   10   |
|– od 60 do 80 članov              |   15   |
|– nad 80 članov                |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2. število let obstoja:            |       |
|– za vsako leto                |    2   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|3. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.) |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|4. sodelovanje na čistilni akciji:       |       |
|– nad 10 članov                |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+


B) Programi/projekti

+---------------------------------------------+----------------+
|1.1. Organizacija in izvedba prireditve   |        |
|lokalnega ali širšega pomena         |50/prireditev  |
|– društvo je organizator in izvajalec    |100/prireditev |
|prireditve lokalnega pomena         |20/prireditev  |
|– društvo je organizator in izvajalec    |30/prireditev  |
|prireditve širšega pomena          |40/prireditev  |
|– društvo sodeluje na prireditvi lokalnega  |        |
|pomena                    |        |
|– društvo sodeluje na prireditvi širšega   |        |
|pomena                    |        |
|– promocijske prireditve izven lokalnega   |        |
|okolja v organizaciji društva        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|1.2. Promocijske in informativne aktivnosti |        |
|prireditve                  |30-40/pred.   |
|– predstavitev v medijih (tiskani mediji,  |        |
|radio, TV, internet …)            |10-30/ pr.   |
|– izdajanje promocijskega materiala     |10-30/ pr.   |
|(razglednice …) predstavitev občine in    |40-70/ pr.   |
|društva na sejmih, razstavah izven občine  |        |
|Polzela                   |        |
|– promocijski material (letaki, plakati,   |        |
|brošure, programski listi, promocijski    |        |
|artikli itd.)                |        |
|– izdaja obsežnejšega promocijskega     |        |
|materiala (npr. zgibanke …)         |        |
+---------------------------------------------+----------------+


+---------------------------------------------+----------------+
|2. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za   |        |
|sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja   |10-50/ nate.  |
|turizma                   |        |
|– organiziranje in izvedba natečajev ali   |        |
|drugih aktivnosti (npr. najlepše okolje,   |        |
|cvetličenje, najboljša gostinska ponudba …) |        |
+---------------------------------------------+----------------+


+---------------------------------------------+----------------+
|3. Urejanje turistične infrastrukture    |        |
|– urejanje sprehajalnih, pohodnih in     |50/akcijo    |
|kolesarskih poti               |50/akcijo    |
|– urejanje učnih poti            |50/akcijo    |
|– vzdrževanje turistične obvestilne     |50/akcijo    |
|signalizacije                |50/akcijo    |
|– postavitev označevalnih in info tabel   |        |
|– vzdrževanje označevalnih tabel in info   |        |
|tabel                    |        |
+---------------------------------------------+----------------+


+---------------------------------------------+----------------+
|4. Izobraževanje in usposabljanje za namene |        |
|pospeševanja turizma             |30/sem.     |
|– organizacija in izvedba seminarjev,    |20/sem.     |
|delavnic, tečajev              |        |
|– udeležba na raznih posvetih        |        |
+---------------------------------------------+----------------+


+---------------------------------------------+----------------+
|5. Promocija kraja              |        |
|– priprava, založba in izdaja promocijskega |50 točk     |
|materiala za kraj in širšo okolico      |50/nastop    |
|– javno nastopanje v medijih, na sejmih,   |50/proizvod   |
|razstavah, srečanjih in prireditvah izven  |50/proizvod   |
|domačega kraja                |50/projekt   |
|– oblikovanje tematskih turističnih     |        |
|proizvodov                  |        |
|– ustvarjanje novih turističnih proizvodov  |        |
|in storitev                 |        |
|– ohranjanje starih običajev naših prednikov |        |
+---------------------------------------------+----------------+


+---------------------------------------------+----------------+
|6. Drugo                   |        |
|– ohranjanje naravne in kulturne dediščine  |50/akcijo    |
|– strokovno vodenje turistov pri ogledu   |50/vodenje   |
|občinskih znamenitosti            |50 točk     |
|– internetna stran društva          |50 točk     |
|– vzdrževanje spletnih strani        |        |
+---------------------------------------------+----------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti