Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4829. Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti, stran 14640.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 13. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek ter merila in kriteriji za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev iz proračuna Občine Polzela za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov društev, klubov, združenje, nevladnih, neprofitnih organizacij, oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, upokojenskih, veteranskih, kmetijskih, glasbenih in drugih dejavnosti.
Sofinanciranje izvajanje redne dejavnosti na področju športa, turizma in kulture se ureja s posebnim pravilnikom, zato navedene dejavnosti niso predmet tega pravilnika.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Izvajalci programov in projektov iz področja drugih društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
– imeti morajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, v skladu z zakonom o društvih,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
3. člen
Praviloma se sofinancirajo dejavnosti za izvajanje rednih letnih programov.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti se izvajalcem le-teh dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Polzela.
5. člen
Vrednost posameznega programa ali projekta je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število in višino proračunskih sredstev.
6. člen
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem, poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov društev, organizacij in združenj po tem pravilniku (v nadaljevanju: javni razpis),
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o odobritvi sredstev,
– obveščanje prijaviteljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed članov delovnih teles občinskega sveta (en član) ter zaposlenih v občinski upravi (dva člana).
Komisije ima pristojnost, da določi nabor programov oziroma projektov, kateri se bodo sofinancirali v tekočem letu.
9. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge.
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov.
Direktor občinske uprave v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
10. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, katera so mu bila odobrena s sklepom, vendar pa se le-ta še niso bila nakazana, se s sklepom župana lahko prerazporedijo ta sredstva drugim izvajalcem.
12. člen
Župan sme skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi pomembnost programa oziroma projekta.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-1/2008
Polzela, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
  Priloga

  Merila in kriteriji za sofinanciranje programov s področja
družbenih dejavnosti v Občini Polzela

  Izvedba prireditve oziroma projekta:

+-----------------------------------------------+--------------+
|1.1 Samostojna organizacija prireditve     |   50   |
|v Občini Polzela                |   10   |
|– občinskega pomena              |       |
|– krajevnega pomena              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1.2 Nastop                   |   7    |
|– krajevni nivo                |   10   |
|– občinski nivo                |   30   |
|– medobčinski in regionalni nivo        |   60   |
|– državni nivo                 |   100   |
|– mednarodni                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1.3 Sodelovanje z ostalimi društvi in     |   30   |
|organizacijami v občini            |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2. Druge animacije krajanov          |   20   |
|– organizacija predavanj in izpopolnjevanj   |   20   |
|(za eno)                    |       |
|– strokovni izleti, ekskurzije (za eno)    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|3. Vrsta programa oziroma projekta       |   15   |
|– redni program, ki se izvaja preko celega   |       |
|leta (vsaj 7 mesecev)             |   10   |
|– program oziroma projekt se izvaja že daljše |   5    |
|obdobje (vsaj tretje leto zapored)       |       |
|– enkraten projekt               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|4. Ciljne skupine izvedenega programa     |   30   |
|oziroma projekta                |   5    |
|– izvedba za vse občane vključuje vse     |       |
|občane)                    |       |
|– izvedba samo za člane (društven interes)   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|5. Ocena kvalitete, izvedljivosti in      |  do 20   |
|pomembnosti programa oziroma projekta     |  do 20   |
|– kvaliteta programa/projekta         |  do 20   |
|– izvedljivost programa/projekta        |       |
|– pomembnost programa/projekta         |       |
+-----------------------------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti