Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4828. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008, stran 14639.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 13. seji dne 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008 (Uradni list RS, št. 73/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Rebalans leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.797.380
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.329.690
70   DAVČNI PRIHODKI               3.049.028
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.555.579
    703 Davki na premoženje            347.647
    704 Domači davki na blago in         145.802
    storitve
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI               280.662
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      124.948
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            4.892
    712 Globe in druge denarne kazni         153
    713 Prihodki od prodaje blaga           408
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          150.261
72   KAPITALSKI PRIHODKI               7.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in       7.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              460.690
    740 Transferni prihodki iz drugih       71.100
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       389.590
    proračuna iz sred. pror. EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.034.020
40   TEKOČI ODHODKI               1.013.180
    400 Plače in drugi izdatki          174.210
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         30.290
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       729.080
    403 Plačila domačih obresti          32.200
    409 Rezerve                  47.400
41   TEKOČI TRANSFERI              1.380.890
    410 Subvencije                 25.700
    411 Transferi posameznikom          792.330
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           149.270
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       413.590
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.358.720
    420 Nakup in gradnja osnovnih        1.358.720
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            281.230
    431 Investicijski transferi          168.670
    432 Investicijski transferi          112.560
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –236.640
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        1.200
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.200
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova             1.200
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         1.200
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
 
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              270.500
50   ZADOLŽEVANJE                 270.500
    500 Domače zadolževanje            270.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             45.000
55   ODPLAČILA DOLGA                45.000
    550 Odplačila domačega dolga          45.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       –9.940
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        225.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        236.640
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.      170.253
    12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 270.500 evrov.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-39/2008
Polzela, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti