Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4827. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Log - Dragomer, stran 14637.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu – Zgos-UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 7. izredni seji dne 8. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov.
Merila se uporabljajo za vse vrste gostinskih obratov in za kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati in kmetije).
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se neposredno uporablja Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) – v nadaljevanju: republiški predpis.
2. člen
Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in z upoštevanjem določb republiškega predpisa.
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa prijaviti občinski upravi, na ustreznem obrazcu. Občinska upravi potrdi prejem prijave tako, da potrdi obrazec in ga vrne vlagatelju.
3. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu z 2. členom tega pravilnika.
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem delovnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije se upoštevajo naslednja merila:
– potrebe gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanje policije in inšpekcijskih služb.
5. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega lokala …).
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanem obratovalnemu času ne izda.
6. člen
Gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
– restavracije, gostilne, picerije, kavarne in kmetije od nedelje do četrtka najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne,
– gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati od nedelje do četrtka največ do 24. ure, v petek in soboto največ do 1. ure naslednjega dne.
Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.
7. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo izven stanovanjskih območij, lahko obratovalni čas podaljšajo še za eno uro od podaljšanega obratovalnega časa, določenega v 6. členu tega pravilnika, nočni bari in diskoteke pa lahko podaljšajo obratovalni čas do 5. ure naslednjega dne.
Gostinski obrati in kmetije iz tega člena lahko začnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
8. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje v skladu z določbami 6. in 7. člena tega pravilnika tudi na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
9. člen
Gostinskemu obratu, ki se nahaja v strnjenem stanovanjskem območju, se dovoli obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, kot je določeno v 6. členu tega pravilnika, če pridobi pisno soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto).
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
10. člen
Ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času sme gostinski obrat oziroma kmetija obratovati v dodatnem podaljšanem obratovalnem času ob raznih prireditvah (poroke, srečanja, zabave …) izjemoma do 5. ure naslednjega dne.
11. člen
Ne glede na določila tega pravilnika lahko občinska uprava ob krajevnih praznikih, kot so organizirane javne prireditve, gostinskim obratom oziroma kmetiji, ki je ob oziroma v bližini prireditvenega prostora, izda soglasje za podaljšani obratovalni čas med 22. in 4. uro naslednjega dne.
12. člen
Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet najmanj 5 (pet) dni pred prireditvijo zaprositi za predhodno soglasje na ustreznem obrazcu. Občinska uprava izda soglasje za enkratno podaljšanje obratovalnega časa tako, da potrdi obrazec in ga vrne vlagatelju.
Soglasje je vezano na točno določene datume in ne velja za druge dneve. Za izdajo soglasja lahko gostinec oziroma kmet zaprosi občinsko upravo mesečno.
Če v postopku občinska uprava ugotovi, da so upoštevane vse določbe pravilnika za enkratno podaljšanje obratovalnega časa, tako določeni razpored enkratnega podaljšanja obratovalnega časa potrdi ter potrjen obrazec najkasneje v 3 (treh) dneh vrne gostincu ali kmetu, kopijo pa zadrži za svojo evidenco.
IV. PRIJAVA PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA
13. člen
Gostinec oziroma kmet mora pri občinski upravi podati vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na ustreznem obrazcu. Občinska uprava izda soglasje za podaljšanje obratovalnega časa tako, da potrdi obrazec in ga vrne vlagatelju.
Občinska uprava preveri podatke iz prijave s podatki iz fotokopije odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo, če ni priložena prijavi, pridobi po uradni dolžnosti.
14. člen
Soglasje k prijavljenemu podaljšanem obratovalnemu času se lahko izda največ za obdobje enega leta.
Soglasje se izda v primeru, da zoper gostinca ali kmeta oziroma gostinskega obrata ali kmetije ni bilo nobenih utemeljenih pisnih pritožb bližnjih stanovalcev, kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa, ugotovljenih s strani policije ali pristojnih inšpekcijskih služb.
15. člen
V primeru, da so bile že podane pisne pritožbe bližnjih sosedov oziroma so bile prijavljene kršitve javnega reda in miru, mora gostinec oziroma kmet na zahtevo občinske uprave k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa poleg odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti priložiti še:
– soglasje lastnika objekta, v katerem se obrat nahaja, če gostinec ni lastnik lokala,
– soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto).
Soglasje je veljavno, če je izdano največ 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je večina soglasij ali mnenj negativna in v primeru, da gostinec kljub pozivu občinski upravi mnenj oziroma soglasij ne dostavi v določenem roku, občinska uprava vlogo z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
V primeru iz prejšnjega odstavka občinska uprava gostincu s to odločbo tudi določi obratovalni čas.
16. člen
Če v postopku občinska uprava ugotovi, da so upoštevane vse določbe pravilnika, razpored podaljšanega obratovalnega časa potrdi najkasneje v 15 (petnajstih) dneh.
V. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
17. člen
Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, z odločbo prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v primeru:
– uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– uradno ugotovljene kršitve obratovalnega časa.
V teh primerih je odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanem obratovalnemu času za 6 (šest) mesecev, ki se šteje od dneva preklica izdanega soglasja v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v podaljšanem obratovalnem času, uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-3/2008
Dragomer, dne 8. oktobra 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti