Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4815. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora in ustanovitvi predkupne pravice na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice), stran 14629.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), v povezavi s 103. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora in ustanovitvi predkupne pravice na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)
I. SPLOŠNO
1. člen
(predmet)
S tem odlokom se na območju, določenim s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice (Uradni list RS, št. 81/08; v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje) sprejmejo na delu območja začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora ter na celotnem območju ustanavlja predkupna pravica Občine Krško.
2. člen
(pravna podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo mesta Krško z Leskovcem (Uradni list RS, št. 79/04) ter sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice (Uradni list RS, št. 81/08).
3. člen
(območje začasnih ukrepov in predkupne pravice)
(1) Območje začasnih ukrepov obsega celotne oziroma v določenih primerih delne površine nepremičnin (zemljišč in stavb) z naslednjimi parcelnimi številkami, razvidno iz načrta parcel: 3050/19, 3050/8, 39/3, 837.S, 33, 59.S, 39/2, 34/1, 61.S, 62/1.S, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 45/1, 374/3.S, 374/2.S, 374/1.S, vse k.o. Krško.
(2) Območje predkupne pravice obsega celotno območje urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev dela starega mestnega jedra Krško, in sicer celotne oziroma v določenih primerih delne površine nepremičnin (zemljišč in stavb) z naslednjimi parcelnimi številkami, razvidno iz načrta parcel:
3051/4, 3052/2, 3050/20, 3050/19, 3050/8, 57.S, 59.S, 60.S, 33, 34/1, 837.S, 39/1, 39/2, 39/3, 61.S, 62/1.S, 62/2.S, 81.S, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 45/1, 374/3.S, 374/2.S, 374/1.S, 691.S, 80/2.S, 80/3.S, 80/4.S, 83.S, 44, 3051/6, 3050/10, 86/1.S, 86/2.S, 87.S, 88.S, 90/1.S, 90/2.S, 90/3.S, 49/1, 49/2, 52/1, 3081, 3082, 531.S, 532/1.S, 532/2.S, 52/2, 375.S, 3050/2, 54/7, 54/1, 54/4, 84/1.S, 46/2, 46/3, 27/4, 27/3, 27/2, 26/1, 26/2, 548.S, 45.S, 24/2, 63, 62, vse k.o. Krško.
(3) Meja navedenih območij je prikazana na načrtu parcel v merilu 1:1500, in sicer tako natančno, da ju je mogoče prikazati v zemljiškem katastru ter jo določiti v naravi.
(4) Grafični del, ki prikazuje območje začasnih ukrepov ter območje predkupne pravice, je sestavni del odloka.
II. ZAČASNI UKREPI
4. člen
(namen sprejetja začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi se sprejmejo zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na območju iz prejšnjega člena veljajo do sprejema predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta in odloka o programu komunalnega opremljanja naslednji ukrepi – prepovedi:
– prepoved vsakršne oblike parcelacije zemljišč (združitev parcel in delitev parcele),
– prepoved prometa z zemljišči, kar zajema vsak neodplačni in odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini,
– prepoved obremenitev s stvarnimi pravicami, kot jih ureja veljavna zakonodaja,
– prepoved izvajanja vseh vrst gradenj, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja.
(2) Vsi ukrepi iz prejšnjega odstavka so izjemoma dopustni, če:
– so namenjeni za izvedbo postopkov sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice, saj se šteje, da so v javnem interesu,
– so namenjeni za potrebe uresničevanja javnih interesov drugih subjektov, zlasti države in drugih javnih subjektov ter potrebe izvajalcev javnih gospodarskih služb, pri čemer morajo te pisno izkazati javni interes in pravno podlago za njegovo uveljavljanje.
(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena je na zavarovanem območju dovoljeno naslednje:
– izvajanje gradenj, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga gospodarska infrastruktura in za katera so pridobljena ustrezna dovoljenja,
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega načrta,
– izvajanje gradenj, ki so bile v času uveljavitve tega odloka že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem,
– rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov ter za bivanje in delo prebivalcev tega območja in za katere so pridobljena ustrezna dovoljenja, pred in po uveljavitvi tega odloka,
– promet z zemljišči in obremenjevanje s stvarnimi pravicami, če ni utemeljene nevarnosti, da bo izvedba bodoče prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena, pri čemer mora lastnik zemljišča pridobiti pisno pozitivno soglasje občinske uprave Občine Krško,
– promet z zemljišči, če je kupec Občina Krško.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi sprejeti s tem odlokom veljajo (se uporabljajo) še eno leto po uveljavitvi predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje akta.
(2) Začasni ukrepi veljajo največ štiri leta po uveljavitvi tega odloka.
(3) Začasni ukrepi, navedeni v prvem odstavku 5. člena, ne veljajo za investitorja občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice.
7. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
Najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega odloka Občina Krško izvrši zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
III. PREDKUPNA PRAVICA
8. člen
Občina Krško s tem odlokom določa območje, ki zajema celotne ali delne površine nepremičnin (zemljišč in stavb) s parcelnimi številkami iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, kot območje, na katerem velja predkupna pravica Občine Krško.
IV. KONČNI DOLOČBI
9. člen
(javnost odloka)
Ta odlok je stalno na vpogled na Občini Krško.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2008-O502
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti