Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4813. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, stran 14621.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08), 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 19. seji dne 8. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
1. S tem odlokom se sprejmejo (6) spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, Uradni list RS, št. 58/98 in Odlokov o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, Uradni list RS, št. 61/99, 49/00, 58/01, 17/02, 82/05), ki jih je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2008.
2. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na urejanje nekaterih območij urejanja, ureditvenih enot in na prometno urejanje, na varstvo kulturne dediščine ter uskladitev izrazov z ZGO-1B.
3. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so prikazane tudi grafično v merilu 1:2000.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafične prikaze v merilu 1:2000:
karta 01: naselje Kranjska Gora – Log, območje urejanja KG SK 6/1
karta 02: naselje Kranjska Gora, območje urejanja KG H3 Hotel Kompas
karta 03: naselje Kranjska Gora, območje urejanja KG H6 Hotel in igralnica Korona
karta 04: naselje Kranjska Gora - Log, območje urejanja KG M1
karta 05: naselje Kranjska Gora, območje urejanja KG H7/2 Hotel Erika
karta 06: naselje Gozd Martuljek, območje urejanja KG S5 in KG R11 apartmajsko naselje Špik
karta 07: naselje Mojstrana, območje urejanja DM S1, ureditvena enota e
karta 08: naselje Mojstrana, območje urejanja DM S1, ureditvena enota bs
– obrazložitev prostorskega akta
– mnenja nosilcev urejanja prostora
– prilogo: Ohranjanje narave
– prilogo: Varstvo kulturne dediščine.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
Spremeni in dopolni se 6. člena Odloka o PUP (Uradni list RS, 37/02):
– v 3 tč. se v prvem stavku za dvopičjem doda naslednje besedilo: »gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo« in se črta »turistične kmetije«.
– tč. 6, tč. 10 in tč. 11 se črtajo,
– doda se nova, zadnja točka: Nekateri izrazi (kot npr. gradbena parcela, funkcionalno zemljišče, rekonstrukcija, pomožni in začasni objekti) imajo s spremembo ZGO-1B v nekaterih primerih določen drugačen pomen, kot je bil določen s predpisi v času sprejetja Odloka o PUP (Uradni list RS, št. 37/02). Določbe iz tega odloka je treba nadalje smiselno uporabljati. V primeru dvoumnosti, odlok tolmači občina Kranjska Gora. Določbe iz odloka o PUP Kranjska Gora je treba nadalje spoštovati in uporabljati v smislu določb urbanističnega urejanja oziroma oblikovanja (npr. določbe o funkcionalnem zemljišču iz odloka o PUP se uporabljajo v smislu zagotavljanja nezazidanega dela gradbene parcele).
4. člen
Spremeni in dopolni se tabela v 8. členu Odloka o PUP (Uradni list RS, 37/02):
– v tabeli se vrstice za navedena območja urejanja nadomestijo z novimi opisi:
----------------------------------------------------------------
  Naziv območja  Planska Oznaka   Tip     Območja,
   urejanja   celota območja  ureditvenih  predvidena
              urejanja   enot   za urejanje
                   v območju    s PIN
                    urejanja
----------------------------------------------------------------
Kranjska Gora     KG  SK3/1   v, vd, h,
                    x, p
----------------------------------------------------------------
Kranjska Gora -    KG  H3     h, x, p, pm
Kompas
----------------------------------------------------------------
Kranjska Gora -    KG  H6     x, t
Casino
----------------------------------------------------------------
Kranjska Gora - Log  KG  SK6/1   v, d, p
----------------------------------------------------------------
Gozd Martuljek    KG  S5     v, sb, pm,
                    t
----------------------------------------------------------------
Gozd Martuljek -   KG  H8     h, i
hotel Špik
----------------------------------------------------------------
Gozd Martuljek -   KG  R11    a, c, i,
apartmajsko naselje          pm, p, t
----------------------------------------------------------------
Mojstrana - novi   DM  S1     e, bs, x, p
del
----------------------------------------------------------------
Mojstrana       DM  SK4     v
----------------------------------------------------------------
Mojstrana       DM  T1      d, t
----------------------------------------------------------------
– v tabelo se doda naslednja nova vrstica:
----------------------------------------------------------------
  Naziv območja  Planska Oznaka    Tip    Območja,
   urejanja   celota območja  ureditvenih  predvidena
              urejanja  enot      za
                   v območju  urejanje s
                    urejanja    PIN
----------------------------------------------------------------
Kranjska Gora -   KG   H7/2    h, i
Hotel Erika
----------------------------------------------------------------
5. člen
V 9. členu Odloka o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se besedilo člena spremeni in dopolni:
v tč. (1a) se 1 alineja »– stanovanja« dopolni z besedilom: »razen samskih in študentskih domov,«
v tč. (1a) se 4 alineja »– terciarne in kvartarne dejavnosti« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (1b) se v 3 alineji črta besedilo v oklepaju »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)« in doda besedilo na koncu alineje: »razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah:«
v tč. (1b) se v 4 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (1b) se za 4 alinejo vstavi nova peta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij kmetij, objektov trgovine in obrti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (2a) se 1 alineja »- stanovanja« dopolni z besedilom: »razen samskih in študentskih domov,«
v tč. (2a) se 4 alineja »– terciarne in kvartarne dejavnosti« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (2b) se v 3 alineji črta besedilo v oklepaju »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)« in doda besedilo na koncu alineje: »razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah:«
v tč. (2b) se v 4 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (2b) se za 4 alinejo vstavi nova peta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij kmetij, objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (3a) se 1 alineja »– gostinstvo« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (3b) se v 5 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (3b) se za 5 alinejo vstavi nova šesta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (4a) se 1 alineja »– gostinstvo« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (4b) se v 3 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (4b) se za 3 alinejo vstavi nova četrta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (6a) se 4 alineja »– gostinstvo« dopolni z besedilom: »»razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (6b) se v 3 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (6b) se za 3 alinejo vstavi nova četrta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (7a) se 2 alineja »– trgovina, gostinstvo in storitve« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (7b) se v 2 alineji črta besedilo v oklepaju »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)« in doda besedilo na koncu alineje: »razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah:«
v tč. (7b) se v 3 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (7b) se za 3 alinejo vstavi nova četrta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (9a) se 3 alineja »– gostinske nastanitvene storitve« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (9b) se v 1 alineji doda besedilo: »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ enega stanovanja«
v tč. (9b) se v 3 alineji črta besedilo v oklepaju »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)« in doda besedilo na koncu alineje: »razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah:«
v tč. (9b) se v 4 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (9b) se za 4 alinejo vstavi nova peta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
v tč. (9b) se v 5 alineji (po odloku 37/02) doda besedilo: »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ enega stanovanja«
v tč. (11b) v se dodajo novi prvi dve alineji z besedilom:
»– za obstoječe objekte na stavbnih zemljiščih dopustna vzdrževalna dela, adaptacija, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstranitve objektov
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov, razen sprememb gostinskih objektov, ki niso dopustne« in se v zadnjem stavku zamenja pika z vejico in dopolni z besedilom: »akumulacijskih zbiralnikov vode za zasneževanje in infrastrukture za zasneževanje smučišč.«
v tč. (15a) se 1 alineja »– stanovanja in kmetije« dopolni z besedilom: »razen samskih in študentskih domov,«
v tč. (15a) se 4 alineja »– gostinstvo in storitvene dejavnosti« dopolni z besedilom: »razen apart hotelov, apartmajskih naselij samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«
v tč. (15b) se v 3 alineji črta besedilo v oklepaju »(razen gostinskih nastanitvenih objektov in sekundarnih bivališč)« in doda besedilo na koncu alineje: »razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah:«
v tč. (15b) se v 4 alineji črta beseda »nastanitvenih«
v tč. (15b) se za 4 alinejo vstavi nova peta alineja z besedilom: »– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij kmetij, objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti«
6. člen
V odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 9.a členu doda nova tč. (6) z naslednjim besedilom: »Za gostinske nastanitvene objekte ni dopustna parcelacija gradbenih parcel oziroma funkcionalnega zemljišča na manjše lastniške parcele. Prav tako ni dopustno vgrajevanje števcev elektrike in vode za posamezne nastanitvene enote.«
7. člen
V 10. člen Odloka o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda naslednje besedilo:
Reklamne panoje in druge predmete (kot so reklamne table, napihljive postavitve, panoji, zastave ...) za oglaševanje ni dopustno postavljati na površinah Občine Kranjska Gora. Oglaševanje na fasadah objektov ali pomožnih objektov prav tako ni dopustno.
Usmerjevalne table za gostinske objekte, turistične usmerjevalne table in druge usmerjevalne napise je dopustno postavljati samo na javnih oglaševalskih mestih, ki jih ureja Občina Kranjska Gora.
Table za obvestila so dopustne za varovana, zavarovana in ogrožena območja.
Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah in njihovih gradbenih parcelah, v katerih se izvaja dejavnost. Na teh objektih in gradbenih parcelah je dopustno oglaševanje na tablah in panojih.
Oglaševanje je začasno dopustno samo v času prireditev in volitev v skladu s programom prireditve, ki ga določi občina. Skladnost s programom prireditve ugotavlja Občina Kranjska Gora.
Začasno oglaševanje je dopustno na ograjah gradbišč objektov, ki imajo že izdano gradbeno dovoljenje.
8. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, 37/02) se v 11. členu:
– v tč. (7) črta besedilo »in na površinah razpršene gradnje za počitniške stavbe in stanovanja«
– doda nova tč. (8) z naslednjim besedilom: »Na površinah razpršene gradnje indeks zazidanosti ne sme preseči vrednosti 0,1, zazidana površina stavbe je lahko največ 90 m2«,
– doda nova tč. (9) z naslednjim besedilom: »omejitev števila stanovanj v posameznem objektu iz 9. člena ne velja za objekte v lasti Občine Kranjska Gora, v katerih se urejajo neprofitna stanovanja«.
9. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 13. členu:
– se doda nova tč. (1) z novim besedilom: »V območju za pokopališča (Zp), na površinah varovalni gozd (Gv), gozd posebnega namena (Gp), naravni biotop (B), nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje (N) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju,
– zaporedna številka tč. (1) se spremeni v zaporedno številko (2), za besedilom »stanovanja in kmetije (SK)« se doda vejica in naslednje besedilo: »območja za stanovanja (S), območja za turistične objekte (H), območja za oskrbne sisteme (O), območja za mešane dejavnosti (M), območja za sekundarna bivališča (W), območja za rekreacijo (R), površine razpršene gradnje (z), površine za obrambo (U in P), prvo območje kmetijskih zemljišč (1), drugo območje kmetijskih zemljišč (2), gozdna zemljišča (G), vodna zemljišča (V)«
– se doda nova tč. (3) z novim besedilom: » V območju za proizvodnjo (P), območju za eksploatacijo (E), območju za transport (T) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju,
– v odloku o PUP (37/02) se črtajo točke 2, 3, 4, 5, 6,
– zaporedna številka tč. (7) se spremeni v zaporedno številko (4).
10. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 16.a členu:
– črta besedilo drugega in tretjega stavka tega člena,
– doda se novo besedilo: »Za dvoranske objekte in objekte, katerih kap je višja od 8 m, je min. odmik objekta od mejgradbene parcele 6 m. Lega objekta na parcelni meji je dopustna samo za obstoječe objekte v primeru adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječega objekta, ki je že postavljen na parcelno mejo in je v območju ohranjanja etnološke dediščine. Takšna postavitev je dopustna, če na tem odseku ni predvidena razširitev uličnega profila.
– v primeru postavitve več objektov na isti gradbeni parceli morajo biti medsebojni odmiki med objekti najmanj 8 m.«
11. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se 19. člen preimenuje v 19.b člen in pred njega doda nov 19.a člen z naslednjim besedilom: »Gradnja kleti je dopustna za vse objekte, razen če ni s tem odlokom posebej omejena. Dopustna je gradnja več kletnih etaž. Druga merila in pogoji za kletne etaže so:
– površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če se s tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic v skladu z varovanimi vrednotami,
– odmik kleti od lastniške parcelne meje oziroma od mej gradbene parcele mora biti min. 4 m,
– v indeks zazidanosti se površina kleti ne šteje, če je v celoti vkopana in ne sega nad koto novo urejenega terena, površina kletne etaže, ki sega nad urejen teren se šteje v zazidano površino objekta,
– kletna etaža, ki sega nad koto urejenega terena se šteje v bruto etažno površino, če so kletni prostori osvetljeni (klet ima okna ali vrata), v tem primeru se upošteva površina, ki jo tvorijo širina dela fasade z odprtinami in polovica globine kletne etaže,
– v zazidano površino se štejejo tudi tisti deli podzemnih etaž objekta, ki pretirano segajo iz raščenega terena in so bili kasneje zasuti; za pretirano izstopajoče dele se štejejo tisti deli stavbe, ki segajo nad linijo terena, ki povezuje zgornjo in spodnjo koto gradbene parcele, dopustna toleranca je nagib terena 2:1, ki se ga prikaže od spodnje kote gradbene parcele.«
12. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 20. členu v prvem stavku dopolni tako, da se črta beseda »golobjesive« in dopolni z besedilom »sive, črne, rjave in rdeče, v območjih varstva kulturne dediščine in vplivnih območjih varstva kulturne dediščine pa sive barve«.
13. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 21. členu v (1) točki za besedilom »oblikovanje objektov« vrine besedilo »in izrabo gradbene parcele«.
14. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 25. členu:
– v tč. 2. črtata besedi »in reklame«
– v tč. 3. črta besedilo »Utripajoče svetlobne reklame« in nadomesti z besedilom »Utripajoči svetlobni napisi«.
15. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se sedanji 32. člen preimenuje v 32.b člen in doda nov 32.a člen z naslednjim besedilom:
(1) Ureditvene enote so območja s predpisanimi merili in pogoji za oblikovanje posegov v prostor in praviloma ne vsebujejo določb glede dejavnosti. Naziv ureditvene enote je lastno ime tipa ureditvene enote in ne pomeni dopustne dejavnosti.
(2) PUP določa merila in pogoje za naslednje ureditvene enote:
– vas (v)
– enodružinska zazidava (e)
– dvojčki in vrstne hiše (vd)
– bloki in stolpiči (bs)
– dvorane in ploščati objekti (d)
– hoteli (h)
– svojstveno oblikovanje (x)
– apartmajsko naselje (a)
– brunarice (bb)
– parkovne površine (p)
– igrišča (i)
– parkirišča (pm)
– trgi in prometne površine (t).
16. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 32. členu (novi 32.b člen) v tč. (2) v drugi alineji doda besedilo: Za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina kolenčnega zida pa je lahko do 120 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom.
17. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 33. členu v tč. (1) v drugi alineji in v tč. 2 prve alineje spremeni višina iz VP+1+M v VP+M.
18. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda 34.a člen z naslednjim besedilom:
ureditvena enota brunarica (bb)
V ureditveni enoti brunarica (bb) veljajo naslednja merila in pogoji za oblikovanje objektov:
tloris: velikost zazidane površine objekta (brez napuščev) je lahko do 100 m2, tloris podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5;
višina: največ P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid je lahko visok do 40 cm;
streha: naklon 35° do 45°, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta, nadstrešek nad teraso/podaljšana streha je lahko velika do 50 m2.«
19 člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 36. členu prvi in drugi stavek označita kot samostojna prvi in drugi odstavek, črta se besedilo 3. stavka in dodajo trije novi odstavki z novim besedilom:
(3) Odmiki objektov od gradbene parcele morajo biti najmanj 6 m.
(4) Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo v skladu z merili in kakovostnimi razmerji obstoječih objektov v okolici.
(5) V območjih kulturne dediščine je oblikovanje novih objektov lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico in nas se zgleduje po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne arhitekture.
20. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) v 37. členu se besedilo člena črta in nadomesti z novim besedilom:
Ureditvena enota dvorane in ploščati objekti (d)
merila in pogoji za oblikovanje:
– odmik objektov od gradbene parcele min. 6 m.
– višina objektov: K+P, pri čemer je lahko višina strešnega venca oziroma kapi do 10 m,
– na delu površine so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine,
– nadzidave obstoječih objektov so dopustne tako, da se s tem doseže enotno oblikovanje zaključene stavbne mase, dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin v 19. členu,
– parkirišča za dejavnosti je treba v celoti zagotoviti na gradbeni parceli.
21. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda nov 37.a člen z naslednjo določbo:
ureditvena enota trgi in prometne površine (t)
»V ureditveni enoti trgi in prometne površine (t) so dopustne samo prometne ureditve, ureditve infrastrukture, zasaditve vegetacije, postavitve urbane opreme, obeležij, občinskih oglasnih tabel, prometne signalizacije in začasnih objektov za prireditve.«
22. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 38. členu:
– v tč. (1) črta besedilo »največ 600 m2« in nadomesti z besedilom »najmanj 450 m2«
– črta se besedilo tč. (3) in nadomesti z novim besedilom: »Odmik objektov od gradbene parcele mora biti najmanj 4 m. V primeru višjih objektov (nad 8 m do kapi) mora biti odmik objekta od gradbene parcele 6 m. Manjši odmik do 2,5 m je dopusten v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina). Postavitev na parcelno mejo je dopustna samo v primeru adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječega objekta, ki je že postavljen na parcelno mejo in je v območju etnološke dediščine.
– Širina dovoza za stanovanjske objekte mora biti najmanj 3 m, širina dovoza za kmetije in kmetijske objekte mora biti najmanj 3,5 m. Širina dovoza do objektov, ki imajo javen dostop, mora biti najmanj 5,5 m.«
23. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 41. člen za tč. (2) doda nova tč. (2a), ki se glasi:
Za izračun potrebnega števila parkirišč glede dejavnosti oziroma namembnosti objekta veljajo naslednja merila:
– stanovanjske stavbe   2 PM/stanovanje
– počitniška stanovanja  2 PM/ stanovanje
– poslovni prostori,   1 PM/30 m2 neto površine
uprava (pisarne)
– poslovni prostori,   1 PM/20 m2 neto površine
uprava delo s strankami
– trgovina 2PM na     1 PM/30 m2 koristne/prodajne površine
posamezen         oziroma min.
lokal/trgovino v
primeru posamične
lokacije
– gostinstvo       1 PM/4 sedeže in najmanj 5PM na
             posamezen lokal in 1PM na eno
             nastanitveno enoto oziroma na 2-6
             ležišč v gostinskem-nastanitvenem
             objektu z zmogljivostjo do 20
             nastanitvenih enot oz. 0,8 PM na eno
             nastanitveno enoto v gostinskem-
             nastanitvenem objektu z zmogljivostjo
             nad 20 nastanitvenih enot
– kino, kulturni dom,   1 PM/5-10 sedežev
gledališče
– cerkev         1 PM/10-20 sedežev
– športno rekreacijska  1 PM/250 in 1PM/10-15 obiskovalcev
igrišča
– obrt, storitve,     1 PM/50-70 m2 neto površine ali 1PM/3
proizvodnja        zaposlene.
Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5% parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb oziroma min. 1PM v primeru posamične lokacije parkirišča.
Parkirna mesta je treba zagotoviti na lastnem zemljišču, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih površinah v dogovoru z občino, če objekt oziroma gradbena parcela leži v območju ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološke dediščine) in potrebnih parkirišč ni možno zagotoviti na gradbeni parceli ali lastnem zemljišču.
24. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 42. člen doda nova tč. (6), ki se glasi:
Trase in objekti obstoječe ter planirane infrastrukture so varovane površine. Potrebne odmike za posege v prostor v bližini obstoječe ali planirane infrastrukture določajo pozamezni upravljalci infrastrukture.
25. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 50. členu doda novi točki:
tč (1) Varstvo kulturne dediščine v Občini Kranjska Gora je opredeljeno v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Občine Kranjska Gora (ZVKDS, OE Kranj, februar 2008). Evidenca o varstvu kulturne dediščine je priloga k temu PUP. Za vsak poseg na enotah, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine je potrebno pri pristojni službi za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
tč. (4) z novim besedilom: »za enote kulturne dediščine razglašene za kulturni spomenik., določbe za oblikovanje ne veljajo in se upoštevajo določbe akta o razglasitvi.«
26. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 60. členu v tč. (1) črta navedba (z).
27. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se za 52. členom doda nov 52.a člen z naslednjo določbo:
Na parceli št. 1118/7 k.o. Rateče se izjemoma dopusti pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt v izvedenem stanju na dan sprejetja tega akta. Objekt leži v območju varstva kulturne dediščine in je zanj potrebna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, rešitve je potrebno uskladiti z varstvom kulturne dediščine.
28. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 67. členu doda nova (6) točka z naslednjim besedilom:
– (6) na parcelah 73/1, 73/2, 74 in 75, vse k.o. Kranjska Gora, se določijo posebni pogoji za oblikovanje novogradnje objekta:
– na parc. št. 75, 74 in 73/1, vse k.o. Kranjska Gora, se dopusti izgradnja objekta z višino K+ P+ 1+M z naslednjimi odmiki:
– odmik vzhodne fasade objekta v nivojih P+1+M od meje parc. št. 73/2 je min. 4 m,
– odmik fasade objekta od Borovške ceste – min 2 m,
– odmik fasade objekta od ulice Podbreg – min 2 m,
– streha mora biti dvokapnica nad osnovnim tlorisom, naklon strešin od 35° do 45°,
– smer slemena mora biti pribl. vzporedno z Borovško ulico ali ulico Podbreg,
– ganki so dopustni v nivoju 1 etaže nad ulico Podbreg.
– na parc. 73/1 k.o. Kranjska Gora je dopustna gradnja gostinske terase in kleti z naslednjimi odmiki:
– odmik terase in kleti od ulice Podbreg mora biti min. 2 m,
– vzhodni rob terase s podkletitvijo mora biti odmaknjen od parc. meje št. 73/2 min. 1,8 m,
– kota urejene terase ne sme presegati nivoja Borovške ceste oziroma sme segati največ do zgornjega roba vzhodnega dela obstoječega podpornega zidu Borovške ceste,
– dostop na teraso (stopnice) s strani Borovške ceste mora biti urejen izven uličnega prostora.«
Doda se tudi nova točka (7) z naslednjim besedilom:
»Za obstoječi objekt na zemljišču parc.št. 11/3 k.o. Kranjska Gora se upošteva velikost in zmogljivost objekta na dan sprejetja tega odloka, povečave kapacitet niso dopustne. Objekt leži v območju varstva kulturne dediščine in je zanj potrebna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, rešitve je potrebno uskladiti z varstvom kulturne dediščine.«
29. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se besedilo 68.a člena v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Kranjska Gora - Log (KG SK 6/1)
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – Log (KG SK 6/1) se spremenijo oznake obstoječih ureditvenih enot in določijo nove ureditvene enote:
1. dosedanja ureditvena enota x, ki leži severno od pokopališča, se spremeni v ureditveno enoto »dvoranski objekti – d« in v ureditveno enoto »v«,
2. določita se dve novi ureditveni enoti »dvoranski objekti – d«, ki ležita zahodno od pokopališča.
Nove ureditvene enote in spremembe oznak ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu karta 01 v merilu 1:2.000.
(2) V ureditvenih enotah dvoranski objekti (d) v območju urejanja KG SK6/1 so dopustne samo naslednje dejavnosti: trgovina, storitve in gostinske storitve prehrane.
30. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se za 68.a členom doda nov 68.b člen, ki se glasi:
Kranjska Gora - hotel Kompas KG H3
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – hotel Kompas KG H3 se spremenijo meje ureditvenih enot in določijo nove ureditvene enote, ki so določene v grafičnem prikazu karta 02 v merilu 1:2.000.
(2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x)
pogoji za oblikovanje objektov:
– v območju ureditvene enote »x« je dopustna novogradnja hotela
– dopustne so dejavnosti: gostinstvo, trgovina in storitve, rekreacija in kulturne dejavnosti kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični oziroma gostinski namembnosti hotela, zdravstvene dejavnosti brez bolnišničnih ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet, določbe 3. točke 9. člena ne veljajo za to ureditveno enoto
– oblikovanje:
– višina ploščatega dela objekta/ov: do K+P, pri čemer višina strešnega venca oziroma kapi ne sme presegati 8 m nad niveleto Borovške ceste, dopustni pa so vertikalni poudarki z arhitekturnimi elementi, med osnovnimi etažami so dopustne dodatne vmesne etaže z nižjo etažno višino, npr. za poslovne prostore, garderobe in podobne namembnosti, ki ne zahtevajo večje etažne višine
– višina nadzidanega dela nad ploščatim objektom, je lahko visoka do tri osnovne etaže,
– odmik od obstoječega hotela Kompas mora biti tolikšen, da se ohrani primerna osvetlitev in osončenje sob obstoječega hotela, dopustna je izvedba tople povezave z obstoječim hotelom.
(3) Ureditvena enota parkovne površine (p)
Dopustne vrste posegov:
– ureditve Borovške ceste s kolesarsko stezo in pločnikom ter parkovne ureditve med Borovško cesto in hotelskimi objekti,
– ureditve gostinskih teras in drugih javno dostopnih peš površin,
– gradnja podzemnih parkirišč in drugih kletnih prostorov za potrebe dejavnosti KG H3,
– posegi, ki bi onemogočali kasnejšo izgradnjo podzemnih parkirišč niso dopustni.
(4) Ureditvena enota parkirišča (pm)
Dopustne vrste posegov:
– ureditve prometnih ureditev, dovozov in parkirišč, peš površin in parkovnih površin z urbano opremo,
– gradnja podzemnih parkirišč in drugih kletnih prostorov za potrebe dejavnosti KG H3,
– posegi, ki bi onemogočali izgradnjo podzemnih parkirišč niso dopustni.
(5) Pogoji za prometno urejanje v območju KG H3:
– v območju KG H3 je potrebno zagotoviti vsa parkirna mesta, ki jih zahteva obstoječa in nove dejavnosti tega območja urejanja,
– parkirišča je potrebno zagotoviti v kletnih etažah, ki se jih izvede na še nezazidanih zemljiščih območja (v ureditvenih enotah pm in x),
– klančina v kletno etažo mora biti izvedena v območju KG H3 in izven uličnega profila Borovške ceste in vstopne ceste v Kranjsko Goro (v smeri S-J), klančina v kletno etažo ne sme biti izvedena vzporedno in neposredno ob Borovški cesti ali vstopni cesti v Kranjsko Goro.
(6) Pogoji za varstvo kulturne dediščine: v območju KG H3 je potrebno zagotoviti urejenost in javno dostopnost do enote kulturne dediščine EŠD 5387 Kranjska gora – Spomenik zadnjim bojem v drugi svetovni vojni.
31. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 69. členu, ki ureja območje KG H4, doda nova (3) in (4) točka z naslednjim besedilom:
(3) Na zemljišču s parc. št. 141/43 in 141/42 k.o. Kranjska Gora je omejeno območje določeno v grafičnem prikazu karta 02 v merilu 1:2.000 in označeno s črko (b). Na območju veljajo naslednji ureditveni pogoji:
– pogoji glede dejavnosti: dopustna je dejavnost turistične agencije.
– pogoji glede vrste posegov: dopustna je odstranitev in novogradnja objekta
– pogoji glede oblikovanja:
– zazidana površina objekta do 80 m2,
– višina objekta K+ P+M, višina kolenčnega zidu do 40cm,
– parkirna mesta za poslovalnico ni potrebno zagotoviti.
(4) za zemljišče s parc. št. 422/2 k.o. Kranjska Gora se določi ureditvena enota »pm« – parkirišča in je določena v grafičnem prikazu karta 02 v merilu 1:2.000.
32. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se besedilo 70. člena dopolni z novo (3) točko:
“(3) Pri dozidavah obstoječega hotela se dopustijo 4 m odmiki od meje gradbene parcele.«
33. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se besedilo 70.a člena v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Kranjska Gora – Casino (KG H6)
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – Casino (KG H6) se ukinejo dosedanje ureditvene enote in določijo nove ureditvene enote: svojstveno oblikovanje (x) in parkirišča (pm).
Ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu karta 03 v merilu 1:2.000.
(2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x)
pogoji glede dejavnosti: dopustne so gostinske storitve, igralnica, zabaviščni programi, šport in rekreacija.
Merila in pogoji pogoji glede oblikovanja:
– vertikalni gabarit obstoječega hotela ob gredbeni meji: tri etaže (nad niveleto glavnega vhoda), višina fasade ne sme presegati višine slemena obstoječe strehe hotela (toleranca 2 m)
– vertikalni gabarit nove stavbe (zahodno od obstoječe stavbe) ob gredbeni meji: K+P+3 (za pritličje se šteje etaža na nivoju obstoječega glavnega vhoda v igralnico)
– vsi objekti so lahko podkleteni v več etažah
– južni del objekta, ki je odmaknjen od gradbene linije, je lahko višji za eno etažo od dopustnih višin v prejšnjem odstavku
– dopustni so arhitekturni elementi, ki segajo preko gradbene meje do največ 5 m in v skupni površini 130 m2
– dopustna je gradnja nadstreška nad vhodom, ki presega gradbeno linijo na severni fasadi objekta.«
(3) Pogoji za prometno urejanje v območju KG H6:
– v območju KG H6 je potrebno zagotoviti vsa parkirna mesta, ki jih zahteva normalna raba obstoječe in novih dejavnosti tega območja urejanja,
– parkirišča, ki jih ni možno zagotoviti na nivoju terena, je potrebno zagotoviti v kletnih etažah oziroma v objektu.
(4) V območju urejanja se varuje vrtina za pitno vodo Zagmajnica. Pri posegih v prostor je potrebno zagotoviti ustrezne odmike, ki jih določi upravljalec.
34. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 70.b členu obstoječe besedilo pod naslovom Kranjska Gora M1 določi in označi kot prvi odstavek člena ter dodata nova drugi in tretji odstavek z naslednjim besedilom:
(2) V območju urejanja Kranjska Gora KG M1 se določi nova ureditvena enota dvoranski objekti (d), ki je določena v grafičnem prikazu karta 04 v merilu 1:2.000.
(3) Ureditvena enota dvoranski objekti (d):
– posebni pogoji glede dejavnosti: dopustne dejavnosti trgovina, storitve in gostinske storitve prehrane,
– parkirišča za potrebe dejavnosti v območju ureditvene enote je treba zagotoviti v ureditveni enoti.
35. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se za 72. členom doda nov 72.a člen, ki se glasi:
Kranjska Gora – hotel Erika – KG H7/2
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – hotel Erika – KG H7/2 se določita novi ureditveni enoti:
– ureditvena enota hoteli (h) za obstoječi objekt
– ureditvena enota igrišča (i) za igrišča in parkovne površine severno od obstoječega objekta.
Nove ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu karta 05 v merilu 1:2.000.
Podrobnejša merila in pogoji za urejanje v območju KG H7/2 so:
– zazidana površina – dopustno povečanje do 20%,
– višina: K+P+1+M, kota pritličja lahko sega do 100 cm nad koto urejenega terena,
– streha: 35°–45°,
– ureditev zelenih površin naj obsega pretežno parkovne površine z manjšim deležem igrišč,
– pri urejanju zelenih, parkovnih površin in igrišč naj se v čim večji meri ohranja visokodebelna vegetacija, naravna oblikovanost terena, premoščanje višinskih razlik naj se izvede z naravnimi brežinami, zavarovanja brežin z opornimi zidovi je dopustna le izjemoma, če drugačne rešitve s sonaravnim oblikovanjem niso možne,
– utrditev pohodnih in voznih površin naj se izvede na tak način in s takšnimi materiali, da se v čim večji meri zagotavlja neposredno pronicanje meteorne vode skozi utrditev površin (op. peščene površine, rušniki …),
– dotrajana igrišča naj se odstranijo in površine renaturirajo,
– pri zatravitvi površin in zasaditvah naj se uporabljajo avtohtone rastlinske vrste,
– infrastrukturni vodi morajo biti vkopani.
36. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda nov 75.a člen z naslednjim besedilom:
Gozd Martuljek – KG S5
(1) V območju urejanja Gozd Martuljek – KG S5 se določi nova ureditvena enota »parkirišča – pm«, ki leži zahodno od ureditvene enote »bs«. Nova ureditvena enota je določena v grafičnem prikazu karta 06 v merilu 1:2.000.
(2) V ureditveni enoti parkirišča (pm) veljajo naslednja merila in pogoji za urejanje:
Dopustne dejavnosti: parkiranje potovalnih kombijev, osebnih vozil in avtobusov za potrebe dejavnosti v območju urejanja KG R11 in KG H8.
V ureditveni enoti mora biti zagotovljen vsaj 20% delež zelenih površin.
Dopustne vrste posegov:
– postavitev sanitarnega objekta za potrebe parkiranja in upravljanja potovalnih kombijev,
– postavitve enostavnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve.
37. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 76. členu besedilo določbe v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Gozd Martuljek – apartmajsko naselje – KG R11
(1) V območju urejanja Gozd Martuljek – apartmajsko naselje – KG R11 se določijo nove ureditvene enote:
– apartmajsko naselje (a),
– igrišča (i),
– tržnica (c),
– parkirišča (pm),
– parkovne površine (p) in
– trgi in prometne površine (t).
Nove ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu karta 06 v merilu 1:2.000.
(2) Ureditvena enota apartmajsko naselje (a)
Dopustne dejavnosti: gostinske nastanitvene dejavnosti – apartmajsko naselje. Apartmajsko naselje je dopustno postaviti v izključni povezavi z gostinsko nastanitveno dejavnostjo hotela Špik. Stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne vrste posegov:
– za obstoječi objekt na parceli 174/17, k.o. Gozd so dopustna vzdrževalna dela, adaptacija, rekonstrukcija, odstranitev objekta,
– za druge obstoječe objekte so dopustne odstranitve,
– spremembe namembnosti objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku; spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v stanovanja ali sekundarna bivališča niso dopustne,
– novogradnje objektov; novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso dopustne,
– postavitve enostavnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih, parkovnih površin in igrišč,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Pogoji glede izrabe območja in oblikovanja objektov:
– 25 objektov velikosti do 75 m2 BEP in max zazidane površine do 50 m2,
– in 20 objektov velikosti do 140 m2 BEP in max zazidalne površine do 75 m2,
– gradbena parcela apartmajskega naselja se določi za celotno apartmajsko naselje in ni dopustna delitev na več manjših gradbenih parcel za posamezne skupine objektov ali posamične apartmajske objekte.«
– etažnost: P+M, kletna etaža ni dopustna, kolenčni zid višine do 140cm, max. višina slemena je 7m nad koto urejenega terena,
– glede oblikovanja objektov se upošteva 19. člen Odloka o PUP.
(3) Ureditvena enota igrišča (i):
dopustne dejavnosti: dopustne so dejavnosti rekreacije.
dopustne vrste posegov: dopustni so:
– ureditve igrišč, poti, parkovnih površin, postavitve nadstrešnic, vrtnih ut in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(4) Ureditvena enota tržnica (c):
Dopustne dejavnosti: trgovina za lokalno oskrbo, tržnica, storitve za turizem, gostinske storitve prehrane. Stanovanja, sekundarna bivališča in gostinske nastanitvene dejavnosti niso dopustne.
Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov,
– postavitve začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Pogoji za oblikovanje objektov:
– max zazidana površina trgovskih objektov do 120 m2 ter 120 m2 nadstrešnice za tržnico
– max zazidana površina gostinskega objekta do 280 m2
– višina objektov: K+P+IP, kolenčni zid do 40 cm
– streha: naklon strehe 40°–45°, simetrična strešina, smer slemena v smeri daljše stranice objekta, dopustna je povezava nadstrešnice za tržnico v eno, oblikovno in konstrukcijsko povezano streho skupaj s trgovskim objektom.
(5) Ureditvena enota parkirišča (pm-1):
Dopustne dejavnosti: parkiranje potovalnih kombijev, osebnih vozil in avtobusov za potrebe dejavnosti v območju urejanja KG R11 in KG H8.
V ureditveni enoti mora biti zagovljen vsaj 20% delež zelenih površin.
Dopustne vrste posegov:
– postavitve sanitarnih objektov za potrebe parkiranja potovalnih kombijev
– postavitve enostavnih objektov
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze)
– vodnogospodarske ureditve.
(6) Ureditvena enota parkirišča (pm-2):
Dopustne dejavnosti: parkiranje osebnih vozil za potrebe stanovalcev stanovanjskega bloka v območju KG S5.
(6) Pogoji za prometno urejanje območja KG R11:
Za potrebe apartmajskega naselja je zagotoviti najmanj 1,1 PM/na en apartma.
Cesta po vzhodnem robu območja R11 mora biti javno dostopna (ureditvena enota »t«).
Dopustna je prestavitev dostopne ceste do hotela Špik na traso med ureditvenima enotama »i« in »a«, pri čemer trasa lahko odstopa od shematično prikazane razmejitve ureditvenih enot, trasa ceste se mora prilagajati obstoječim drevesom, ki se jih ohrani.
(7) Pogoji za krajinsko ureditev območja: na celotnem območju urejanja naj se ohranja kakovostna drevesa.
38. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se črta 80. člen.
39. člen
»V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 81. člen u doda nova (3) tč z naslednjo določbo:
Na zemljišču s parc. št. 1342, k.o. Dovje (kovačnica v Mojstrani) se dopusti gradnja neprofitnih stanovanj.
Izjemoma je dopustni odmik objekta od parcelne meje min. 2 m.
40. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se v 82. členu obstoječe besedilo pod naslovom Mojstrana – DM S1 določi in označi kot (1) točka člena ter doda nova (2) točka z naslednjim besedilom:
– meja ureditvene enote »e« se na zahodnem robu območja urejanja popravi tako, da parcela št. 1375/1 k.o. Dovje sodi v ureditveno enoto »e« in je določena v grafičnem prikazu karta 07 v merilu 1:2.000,
– meje ureditvenih enot bloki in stolpiči (bs) se popravijo v grafičnem prikazu. Nove meje ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu karta 08 v merilu 1:2.000.
41. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda 83.b člen, ki se glasi:
»Na parceli s št. 365, k.o. Dovje se dopusti postavitev objekta gostinske storitve prehrane s pogoji ureditvene enote brunarica (bb).«
42. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda nov 83.c člen:
»Na delu površin območja urejanja DM-T1 in T1 (del zemljišča s parc. št. 2073/4, k.o. Dovje) se določa ureditvena enota dvorane in ploščati objekti (d). Dopustna je proizvodna dejavnost.«
43. člen
V Odloku o PUP (Uradni list RS, št. 37/02) se doda nov 83.d člen:
Na zemljišču parc. št. 1859, k.o. Dovje se izjemoma dopusti gradnja apart-hotela s pogoji oblikovanja za ureditveno enoto (v).
III. PREHODNA DOLOČBA
44. člen
Vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so bile vložene na Upravno enoto Jesenice, v času do uveljavitve tega odloka in za katere je bil do uveljavitve tega odloka odmerjen in plačan komunalni prispevek občini, oziroma so bile do uveljavitve tega odloka na občino vložene popolne vloge za odmero komunalnega prispevka, se obravnavajo po določbah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/02, 113/02, 82/05), ki je veljal pred uveljavitvijo tega odloka.
IV. KONČNE DOLOČBE
45. člen
Šeste spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/1-13/2008-UG
Kranjska Gora, dne 8. oktobra 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti