Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4812. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008, stran 14616.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008
Št. 410-200/2007
Koper, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB 2, 27/08 – odločba US in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDTB, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna se sredstva razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti znašajo:
+-------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    v EUR|
+------+-----+------------------------------------+------------+
| KONTO|I.  |S K U P A J P R I H O D K I     | 74.175.101|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)         |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 43.468.745|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 32.174.770|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 18.730.737|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         | 11.562.893|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |  1.881.140|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          | 11.293.975|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  2.974.551|
|   |   |PREMOŽENJA             |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   132.724|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI            |   125.844|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   71.100|
|   |   |STORITEV              |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  7.989.756|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    | 19.404.142|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |  1.366.315|
|   |   |SREDSTEV              |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   | 18.037.827|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730)       |   70.856|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IN DARILA OD    |   70.856|
|   |   |DOMAČIH PRAVNIH OSEB        |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         | 11.205.556|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  2.791.456|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA |  8.414.100|
|   |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU      |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |   25.802|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH|   25.802|
|   |   |INSTITUCIJ             |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |II. |S K U P A J O D H O D K I      | 93.283.101|
|   |   |(40+41+42+43)            |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|  9.705.775|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  3.156.353|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   501.294|
|   |   |VARNOST               |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  5.606.128|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |      0|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   442.000|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 22.391.422|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |  1.076.148|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  8.947.288|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |  2.394.458|
|   |   |IN USTANOVAM            |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  9.973.528|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     | 54.517.446|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 54.517.446|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  6.668.458|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |  5.190.706|
|   |   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU     |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|  1.477.752|
|   |   |UPORABNIKOM             |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –19.108.000|
|   |   |(I. – II.)             |      |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|75  |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   120.000|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|   |   |(751+752)              |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|752  |   |SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA     |   120.000|
|   |   |PRIVATIZACIJE            |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |   12.000|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA            |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |   12.000|
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   108.000|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|      |
|   |   |V.)                 |      |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)        |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –19.000.000|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**|      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
|   |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- | 19.108.000|
|   |   |IX.) = III. *            |      |
+------+-----+------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
V 4. členu odloka se tretji odstavek črta.
3. člen
V 11. člen u odloka se za stavkom v drugem odstavku doda besedilo, ki se glasi:
Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje tudi načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-200/2007
Koper, dne 23. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2008
N: 410-200/2007
Capodistria, 24 ottobre 2008
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 94/07– ZLS – UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZJU e 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP e 14/07 – ZSPDPO) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 ottobre 2008 ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2008
Articolo 1
Nel decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2008 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 125/07), l’articolo 2 è modificato come segue:
“Nel rendiconto generale dell’assestamento del bilancio di previsione, i fondi vengono assegnati secondo gli schemi di bilancio sotto indicati, e precisametne:
+------------------------------------------------+-------------+
|A. QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DELLE ENTRATE|   in Euro|
|E DELLE SPESE                  |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
| CONTO|I.  |QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE |  74.175.101|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)        |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |   |ENTRATE CORRENTI (70+71)     |  43.468.745|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|70  |   |ENTRATE TRIBUTARIE        |  32.174.770|
|   |   |(700+703+704+706)         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|700  |   |IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI |  18.730.737|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|703  |   |IMPOSTE PATRIMONIALI       |  11.562.893|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|704  |   |IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI |  1.881.140|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|71  |   |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE      |  11.293.975|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|710  |   |PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE|  2.974.551|
|   |   |ENTRATE PATRIMONIALI       |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|711  |   |TASSE E CONTRIBUTI        |   132.724|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|712  |   |MULTE               |   125.844|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|713  |   |ENTRATE DA VENDITA DI BENI E   |    71.100|
|   |   |SERVIZI              |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|714  |   |ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |  7.989.756|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|72  |   |ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE  |  19.404.142|
|   |   |(720+722)             |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|720  |   |ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI |  1.366.315|
|   |   |BENI STRUMENTALI         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|722  |   |ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI |  18.037.827|
|   |   |TERRENI E DEL PATRIMONIO     |       |
|   |   |IMMATERIALE            |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|73  |   |DONAZIONI RICEVUTE (730)     |    70.856|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|730  |   |DONAZIONI E ELARGIZIONI DA PERSONE|    70.856|
|   |   |GIURIDICHE NAZIONALI       |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|74  |   |ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI |  11.205.556|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|740  |   |TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI  |  2.791.456|
|   |   |ENTI FINANZIARI PUBBLICI     |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|741  |   |TRASFERIMENTI ERARIALI DAI FONDI |  8.414.100|
|   |   |PROVENIENTI DAL BILANCIO UE    |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|78  |   |FONDI COMUNITARI         |    25.802|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|787  |   |FONDI PERCEPITI DA ALTRE     |    25.802|
|   |   |ISTITUZIONI COMUNITARIE      |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |II.  |T O T A L E S P E S E       |  93.293.101|
|   |   |(40+41+42+43)           |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|40  |   |SPESE CORRENTI          |  9.705.775|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|400  |   |SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL   |  3.156.353|
|   |   |PERSONALE             |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|401  |   |CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI   |   501.294|
|   |   |DATORI DI LAVORO         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|402  |   |SPESE PER BENI E SERVIZI     |  5.606.128|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|403  |   |SPESE PER INTERESSI IN AMBITO   |      0|
|   |   |NAZIONALE             |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|409  |   |FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA |   442.000|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|41  |   |STANZIAMENTI CORRENTI       |  22.391.422|
|   |   |(410+411+412+413)         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|410  |   |SOVVENZIONI            |  1.076.148|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|411  |   |SOVVENZIONI A FAVORE DEI SINGOLI E|  8.947.288|
|   |   |DELLE FAMIGLIE          |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|412  |   |TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE  |  2.394.458|
|   |   |DELLE ORGANIZZAZIONI ED      |       |
|   |   |ENTI NON – PROFIT         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|413  |   |ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN  |  9.973.528|
|   |   |AMBITO NAZIONALE         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|42  |   |SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI   |  54.517.446|
|   |   |INVESTIMENTI (420)        |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|420  |   |ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI  |  54.517.446|
|   |   |STRUMENTALI            |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|43  |   |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI  |  6.668.458|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|431  |   |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A |  5.190.706|
|   |   |FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E  |       |
|   |   |GIURIDICHE CHE NON SONO      |       |
|   |   |UTILIZZATORI DEL BILANCIO     |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|432  |   |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A |  1.477.752|
|   |   |FAVORE DEGLI UTILIZZATORI DEL   |       |
|   |   |BILANCIO             |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |III. |AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)   | –19.108.000|
+--------------------------------------------------------------+
|B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI          |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|75  |IV.  |RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE|   120.000|
|   |   |DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)  |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|751  |   |ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE |      0|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|752  |   |RICAVATO IN SEGUITO ALLA     |   120.000|
|   |   |PRIVATIZZAZIONE          |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|44  |V.  |CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO|    12.000|
|   |   |DI QUOTE IN CAPITALE       |       |
|   |   |(440+441)             |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|440  |   |CONCESSIONE DI PRESTITI      |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|441  |   |AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE   |    12.000|
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |VI.  |PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI  |   108.000|
|   |   |CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE |       |
|   |   |IN CAPITALE (IV. – V.)      |       |
+--------------------------------------------------------------+
|C. CONTO FINANZIARIO                     |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|50  |VII. |INDEBITAMENTO (500)        |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|500  |   |INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|55  |VIII. |RIMBORSI DEI DEBITI (550)     |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|550  |   |RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN  |       |
|   |   |AMBITO NAZIONALE         |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |IX.  |INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI | –19.000.000|
|   |   |DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|   |   |VIII.)**             |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |X.  | INDEBITTAMENTO NETTO (VII. –   |       |
|   |   |VIII.)              |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
|   |XI.  |FINANZIAMENTO NETTO (VI.+ VII.-  |  19.108.000|
|   |   |VIII.- IX.) = III. *       |       |
+------+------+----------------------------------+-------------+
Articolo 2
È soppresso il terzo comma dell’articolo 4.
Articolo 3
All’articolo 11, secondo comma, viene aggiunto il seguente testo:
In conformità a quanto di sopra riportato, il Sindaco ha la facoltà di modificare ed integrare anche il disegno dei programmi di sviluppo già figuranti nel relativo piano annuale. Il Sindaco può inserire in tale piano un nuovo progetto, ferma restando l’approvazione da parte del consiglio comunale della rispettiva documentazione di finanziamento.
Articolo 4
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 410-200/07
Capodistria, 23 ottobre 2008
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti