Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4806. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Gorje, stran 14613.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB4) (Uradni list RS, št. 54/07), Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 99/02) in 16. člena Statusa Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 15. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Gorje
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Gorje, ki je pravna naslednica dela Občine Bled, določa zavezanko za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Gorje, dejanske končne upravičence, način in postopek sestave seznama dejanskih končnih upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila, postopek vračanja vlaganj ter pogoje in roke za vračanje teh deležev.
2. člen
(zavezanka)
Zavezanka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem je Občina Gorje.
3. člen
(dejanski končni upravičenci)
Dejanski končni upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so fizične in pravne osebe, ki so preko bivše Občine Bled, takratne krajevne skupnosti Gorje, kot pravne prednice Občine Gorje, na območju sedanje Občine Gorje, od leta 1974 do 1. 1. 1995, sklepale pogodbe o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
V primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe je potrebno dokazati pravno nasledstvo. Dedič, oziroma pravni naslednik dejanskega končnega upravičenca, mora predložiti dokazilo o dedovanju, oziroma dokazilo o pravnem nasledstvu.
Če je dedičev več, ti določijo skupnega predstavnika oziroma pooblaščenca, ki jih zastopa v postopku po tem pravilniku.
V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega posla v zvezi s tem, je dejanski končni upravičenec oseba, ki je navedena v pogodbi iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(način in postopek sestave seznama dejanskih končnih upravičencev)
Za sestavo podrobnega seznama dejanskih končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan, najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega pravilnika, občinsko komisijo.
Podlaga za sestavo seznama so sklenjene pogodbe dejanskih končnih upravičencev z bivšo Občino Bled oziroma krajevno skupnostjo Gorje.
Komisija pripravi seznam dejanskih končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi pogodb, s katerimi razpolaga Občina Gorje in pri katerih je preračunani pogodbeni znesek za več kot 1,00 € višji od preračunane vsote zneskov priključnine in prispevka SIS, na podlagi Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 1/04, 61/04, 95/04 in 92/06).
Seznam vsebuje naslednje podatke: priimek in ime oziroma naziv pravne osebe, naslov oziroma sedež pravne osebe, datum sklenitve pogodbe in pogodbeno višino.
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave po določbah ZVVJTO-UPB4 na krajevno običajen način objavi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.
Skupaj s seznamom se objavi tudi poziv za posredovanje pripomb na seznam. V pozivu se opredelijo osnovni elementi za posredovanje zahtevkov (naslov, na katerega se vloži zahtevek, zahtevana vsebina in dokazila, rok za posredovanje zahtevka in drugo). Po roku navedenem v pozivu se zahtevki ne bodo več upoštevali.
Pripombe na objavljen seznam je možno dati samo na podlagi dokazil. Kot dokazilo za dopolnitev seznama se upošteva pogodba o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje sklenjena med potencialnim dejanskim končnim upravičencem oziroma vlagateljem zahtevka in Občino Bled, kot pravno prednico Občine Gorje, ali krajevno skupnostjo v Občini Bled, na območju sedanje Občine Gorje ali dokazilo o plačilu prispevka občini ali krajevnim skupnostim ter dokazilo o pravnem nasledstvu, v primeru, da vlagatelj zahtevka ni oseba iz pogodbe.
Pripombe obravnava občinska komisija in o njih sprejme odločitev. Odločitev komisije je dokončna.
Na podlagi upoštevanih pripomb se seznam dejanskih končnih upravičencev dopolni oziroma izdela dokončni seznam dejanskih končnih upravičencev, ki je osnova za določitev višine vračila.
5. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev)
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu končnemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena ZVVJTO-UPB4.
Vsak dejanski končni upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda občinski komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(postopek vračanja vlaganj)
Dejanski končni upravičenci iz 3. člena tega pravilnika, ki so uvrščeni na dokončni seznam, uveljavljajo vračilo sorazmernega deleža vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi vloge za vračilo, ki jo pristojna služba občine pripravi kot posebni obrazec. Vloga se dobi na sedežu Občine Gorje ali na spletni strani Občine Gorje (www.gorje.si).
Občinska uprava, po prejemu posameznih vlog, pripravi predloge poravnav o vračilu sorazmernega deleža vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje z dejanskimi končnimi upravičenci. Podpisana poravnava je izvršilni naslov za plačilo sorazmernega deleža.
7. člen
(pogoji in roki vračanja vlaganj)
Občina Gorje postane zavezanka za vračilo vlaganj, dejanskim končnim upravičencem iz dokončnega seznama, z dnem nakazila sredstev na njen račun s strani Slovenske odškodninske družbe d. d., na podlagi podpisane poravnave z državnim pravobranilstvom.
Sorazmerni delež začne občina vračati dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po prejemu sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d.d.
V primeru, da znaša sorazmerni delež vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje manj kot 1,00 €, se vračilo ne izvede.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov, oziroma dokazil, nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev, ali iz kateregakoli drugega razloga, ni mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem, postanejo v roku treh let po dokončnosti seznama iz 4. člena tega pravilnika, sredstva v lasti Občine Gorje. Občina mora ta sredstva porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na njenem območju.
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-12/2008-3
Gorje, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti