Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4805. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje, stran 14610.

Na podlagi prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), 218. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 (UPB), 14/05 – popr., 126/07 sprem. in dopol.; ZGO-1B) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 15. redni seji 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Gorje se za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
Če določena stavba še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in jih je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.
5. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, če tega ni pa lastnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
Upoštevajoč načelo racionalnosti se zavezanca, ki mu je bilo odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča do višine 4 €, ne bremeni plačila.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območje, kjer se plačuje nadomestilo, je razdeljeno na 3 območja, upoštevajoč lokacijske in ostale prednosti (lega stavbnega zemljišča in s tem povezana poslovna priložnost, gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, komunalna opremljenost).
I. območje – objekti in nezazidana stavbna zemljišča v naseljih: Zgornje Gorje, Spodnje Gorje, Krnica, Poljšica, Mevkuž, Višelnica in Podhom,
II. območje – objekti in nezazidana stavbna zemljišča v naseljih: Spodnje Laze, Zgornje Laze, Grabče, del Poljšice – Zatrata in del Krnice – Zatrnik,
III. območje – objekti in nezazidana stavbna zemljišča v naseljih Radovna, Perniki.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje, ter ustrezajo ostalim pogojem in kriterijem za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku, se uvrstijo v najbližje ležeče območje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
Opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne in skupne rabe:
+------------------------------------+-------------------------+
|javni vodovod            |     20 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
|električno omrežje         |     20 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna kanalizacija         |     20 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
|telefonsko omrežje         |     20 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
|plinovodno omrežje         |     20 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe:
+------------------------------------+-------------------------+
|makadamska cesta          |     20 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
|asfaltna cesta           |     40 točk     |
+------------------------------------+-------------------------+
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na komunalne naprave.
8. člen
Namembnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča
Po namembnosti objekta ali dela objekta se zazidana stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
Stanovanjski objekti:
– stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča ima objekt ali del objekta, ki je namenjen bivanju.
Poslovni objekti:
– poslovna dejavnost: finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, zunanja trgovina, agencije, zavarovalnice, igralnice, bančništvo, menjalnice, poslovna združenja, zasebna zdravstvene ustanove ipd.,
– proizvodna dejavnost: industrija, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, prevozništvo, špedicija itd.,
– trgovina in storitve: trgovina na debelo in na drobno, storitve turističnih organizacij, obrtne storitve, projektiranje in tehnične storitve, servisne dejavnosti, osebne storitve in storitve v gospodinjstvih ipd.,
– gostinstvo: hoteli, moteli, pensioni, počitniški domovi, oddajanje apartmajev in sob, restavracije, gostilne, kampi, ipd.,
– športne in rekreativne dejavnosti: športni objekti, rekreacijske površine, fitness klubi in druge površine, na katerih se opravlja pridobitna dejavnost,
– izobraževalna dejavnost,
– kulturna dejavnost,
– socialno varstvo.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri ne glede na to, ali je zazidano stavbno zemljišče v uporabi ali ne. Pri odmeri nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva namembnost zemljišča določena s prostorskimi akti.
+----------------------------+-----------+----------+----------+
|Namembnost – zazidana    |  I.   |  II.  |  III.  |
|stavbna zemljišča      |      |     |     |
+----------------------------+-----------+----------+----------+
|Stanovanjski objekt     |  140  |  130  |  120  |
+----------------------------+-----------+----------+----------+
|Poslovni objekt       |  360  |  310  |  260  |
+----------------------------+-----------+----------+----------+
Za dejavnost zasebnega oddajanja apartmajev in sob do površine 100 m2 v enem stanovanjskem objektu, se upošteva 50% dodeljenih točk iz poslovne namembnosti zazidanega stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi za opuščene objekte na stavbnih zemljiščih na območjih za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje potrebno plačati nadomestilo. Poleg dodeljenih točk, ki izhajajo iz naslova namembnosti zazidanega stavbnega zemljišča se pri izračunu upošteva še dodatnih 200 točk.
Med opuščene objekte po tem odloku uvrščamo:
– nenaseljen in zapuščen objekt,
– nedograjen objekt (10 let od izdaje gradbenega dovoljenja).
Med nenaseljene in zapuščene objekte uvrščamo objekte, ki so po svoji zunanjosti neprimerno vzdrževani (odpadajoč omet, propadajoča in poškodovana okna, vrata in streha).
+----------------------------+-----------+----------+----------+
|Namembnost – nezazidana   |  I.   |  II.  |  III.  |
|stavbna zemljišča      |      |     |     |
+----------------------------+-----------+----------+----------+
|Namembnost – nezazidana   |  270  |  250  |  230  |
|stavbna zemljišča –     |      |     |     |
|stanovanjski objekti    |      |     |     |
+----------------------------+-----------+----------+----------+
|Namembnost – nezazidana   |  530  |  410  |  290  |
|stavbna zemljišča – poslovni|      |     |     |
|objekti           |      |     |     |
+----------------------------+-----------+----------+----------+
IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. zazidano stavbno zemljišče
– stanovanjska površina, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov s stopnišči v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shramb in drugih zaprtih prostorov, kot so: klet, kotlarna, delavnica za prosti čas, kabineti in površina podstrehe, kjer višina presega 1,40 metra ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile;
– poslovna površina, v katero spada čista tlorisna površina poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kot so: sanitarije, umivalnice, savne, notranji bazeni, dvigala, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki, stopnišča, odprte terase gostinskih lokalov ipd.,
– površina nepokritih skladišč, javnih parkirišč, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, delavnic na prostem, dostopov in parkirnih prostorov gospodarskih subjektov, zunanjih površin kot so sprehajališča in parki poslovnega subjekta, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih subjektov. Za površine navedene v tej alineji se upošteva 50% vrednosti seštevka točk iz 7. in 8. člena tega odloka;
– površina igrišč, smučišč, zunanjih bazenov in drsališč, kampov ipd.
2. nezazidano stavbno zemljišče
celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča, kjer je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je dopustna gradnja objektov pod točko 1. tega člena. Za samostojno gradbeno parcelo po tem odloku se šteje strnjeno zemljišče sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, ki ni manjše kot 500 m².
10. člen
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za površino igrišč, smučišč, zunanjih bazenov, drsališč, kampov ipd. se plačuje za 6 mesecev v letu.
11. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek:
Zazidano stavbno zemljišče
nadomestilo = površina * točke * mes * vrednost
kjer je:
površina = 9. člen, 1. točka
točke = seštevek točk iz 7. in 8. člena odloka
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano stavbno zemljišče.
Nezazidano stavbno zemljišče
nadomestilo = površina * točke * mes* vrednost
kjer je:
površina = 9. člen, 2. točka
točke = število točk samo iz razpredelnice 8. člena za nezazidano stavbno zemljišče
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbo zemljišče.
12. člen
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila so prihodek proračuna Občine Gorje in se namensko porabijo v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Gorje.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Gorje določi vsako leto s sklepom občinski svet, na predlog župana, do konca leta za naslednje leto.
Če Občinski svet Občine Gorje ne sprejme sklepa o vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga določi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano stavbno zemljišče v Občini Gorje za leto 2008 znaša 0,000173593 €.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidano stavbno zemljišče v Občini Gorje za leto 2008 znaša 0,000043815 €.
V. PLAČILO NADOMESTILA
14. člen
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
15. člen
Pravne osebe plačujejo nadomestilo v štirih enakih obrokih.
Fizične osebe plačujejo nadomestilo v dveh enakih obrokih.
Datume zapadlosti obrokov določi davčni organ v dogovoru z Občino Gorje.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem nadomestila, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
Davčna uprava Republike Slovenije je dolžna pred odločanjem o pritožbah zavezancev, odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranju, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega proračuna pridobiti mnenje župana.
16. člen
Vse spremembe v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (sprememba zavezanca, naslova zavezanca, površine, namena uporabe stavbnega zemljišča …) so zavezanci dolžni sporočiti Občini Gorje v roku 30 dni od nastanka le-te.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba sporočena.
Če spremembo ugotovi strokovna služba Občine Gorje, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba ugotovljena.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Na zahtevo občinske uprave so zavezanci dolžni sporočiti zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezancu za zazidano stavbno zemljišče, ki podatkov ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče po podatkih, ki jih pridobi občinski upravni organ iz uradnih evidenc. V primeru, da podatkov ni v uradni evidenci se pri izračunu upošteva 200 m2 stanovanjske površine.
Zavezancu za nezazidano stavbno zemljišče, ki podatkov ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče po podatkih, ki jih pridobi občinski upravni organ.
Evidenco in nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena izvaja strokovna služba Občine Gorje.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
17. člen
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih:
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko dejavnost,
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Pet-letna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:
– Občina Gorje lahko v primeru elementarnih nesreč delno ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila. Oprostitev lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana.
– Občina Gorje lahko zniža plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 50% javnim zavodom na področju šolstva, katerih je ustanovitelj.
O oprostitvah odloča direktor občinske uprave na podlagi mnenja strokovne službe Občine Gorje.
Ostale oprostitve plačila nadomestila:
– prazni stanovanjski in poslovni prostori, ki nimajo neposrednega uporabnika in so v lasti Občine Gorje,
– poslovni prostori občinske knjižnice Gorje,
– poslovni prostori Občine Gorje,
– poslovni prostori Osnovne šole Gorje in Vrtca Gorje;
– objekti za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd).
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe skupne občinske uprave Jesenic, Kranjske Gore, Gorij in Žirovnice.
Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo 1.000,00 € se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– Občini Gorje ne posreduje vseh potrebnih podatkov za izračun nadomestila oziroma ne sodeluje pri nastavitvi ustrezne evidence (prvega odstavek 16. člena);
– če v roku 30 dni po nastali spremembi le-te ne prijavi Občini Gorje (prvega odstavek 16. člena).
Z globo 200,00 € se kaznuje takoj na kraju samem fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
20. člen
Z globo 500,00 € se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne poda resničnih podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila (prvi odstavek 16. člen).
Z globo 100,00 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Gorje veljati Odlok o nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 132/03, 24/05, 92/05, 39/06).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 039-12/2008-2
Gorje, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti