Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4802. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec, stran 14608.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 17. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb v Občini Bovec.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo javne dobrine zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb.
II. VRSTE JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Občine Bovec se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav,
11. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.
Natančnejše naloge, ki se opravljajo v okviru javne službe, se določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe.
Gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, se določijo v odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Bovec posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav.
S podelitvijo koncesije:
1. oskrba s toplotno energijo.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske službe se določi zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po vrstah izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja,
– vrsto objektov in naprav potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu in občinski upravi,
– druge elemente pomembne za opravljane in razvoj gospodarske javne službe.
IV. STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
7. člen
Strokovno tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Bovec.
Za izvajanje posameznih nalog iz tega člena se z odlokom lahko pooblasti tudi izvajalca javne službe.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za lokalne gospodarske javne službe lahko ustanovi Svet uporabnikov Občine Bovec, ki ga imenuje Občinski svet Občine Bovec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9, člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz. 6. člena tega odloka.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/94).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-1
Bovec, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti