Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4769. Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov, stran 14524.

Na podlagi četrtega odstavka 84. člena in drugega odstavka 87. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za imenovanje uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede znanj, preizkusa znanj in usposobljenosti uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov za izvrševanje: – Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139/2004 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 854/2004/ES) in – Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 737/2008 z dne 28. julija 2008 o imenovanju referenčnih laboratorijev Skupnosti za bolezni rakov, steklino in govejo tuberkulozo, določitvi dodatnih pristojnosti in nalog referenčnih laboratorijev Skupnosti za steklino in govejo tuberkulozo ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 201 z dne 30. 7. 2008, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ ES).
II. URADNI VETERINARJI
2. člen
(izkazovanje znanj)
Znanja iz Uredbe 854/2004/ES, 882/2004/ES, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstvenega varstva in zaščite živali, certificiranja dokumentov v zvezi z zdravstvenim varstvom in zaščito živali in znanja iz postopkov v primeru pojava bolezni živali (v nadaljnjem besedilu: potrebna znanja), ki so pridobljena v okviru dodiplomskega ali podiplomskega študija, doktor veterinarske medicine izkazuje s potrdilom Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ali druge izobraževalne ustanove v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki izvaja izobraževanje na uradno priznani enakovredni ravni.
3. člen
(pridobitev znanj)
Potrebna znanja, ki jih doktor veterinarske medicine ne izkaže v skladu s prejšnjim členom, mora pridobiti na enega izmed naslednjih načinov:
– z usposabljanjem v skupnem obsegu 12 pedagoških ur po programu, ki zajema potrebna znanja in ga potrdi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), ter opravljenim preizkusom znanja;
– z usposabljanjem v skupnem obsegu najmanj 72 pedagoških ur v obdobju zadnjih treh let s področja potrebnih znanj, pri čemer mora biti usposabljanje izkazano s pisnim potrdilom o udeležbi, ki ga izda organizator oziroma izvajalec usposabljanja, ter opravljenim preizkusom znanja.
4. člen
(priznavanje znanj v okviru EU)
Doktor veterinarske medicine, ki je bil v katerikoli državi članici EU imenovan za uradnega veterinarja po uveljavitvi Uredbe 882/2004/ES, izkazuje potrebna znanja s potrdilom pristojnega organa za izvajanje veterinarskega uradnega nadzora države članice o veljavnosti listine o imenovanju.
III. URADNI PREGLEDNIKI
5. člen
(znanja in usposabljanje)
(1) Za izvajanje strokovno-tehničnih nalog kot pomoči uradnim veterinarjem pri izvajanju pregledov in nadzora mora uradni preglednik izpolnjevati pogoje iz B dela poglavja IV oddelka III Priloge I Uredbe 854/2004/ES.
(2) Teoretično usposabljanje se dokazuje z izobrazbo najmanj V. stopnje veterinarske ali živinorejske smeri, ki ima v program izobraževanja vključene vsebine v skladu s 5. točko B dela poglavja IV oddelka III Priloge I Uredbe 854/2004/ES.
(3) Praktično usposabljanje kandidatov za uradne preglednike izvaja VURS skladno z B delom poglavja IV oddelka III Priloge I Uredbe 854/2004/ES v okviru poskusnega dela pod nadzorom uradnega veterinarja v trajanju 6 mesecev.
(4) Pisni preizkus znanja zajema zahtevana znanja iz Uredbe 854/2004/ES in ga izvaja VURS. Kandidat mora opraviti pisni preizkus v času poskusnega dela.
(5) Uradni preglednik, ki opravlja samo vzorčenje in analizo v zvezi s pregledi na trihinelozo, izpolnjuje pogoje za imenovanje, če opravi teoretično usposabljanje v obsegu 8 pedagoških ur in praktično usposabljanje v obsegu 12 pedagoških ur po programu, ki ga potrdi VURS.
IV. PISNI PREIZKUSI ZNANJA
6. člen
(postopek pisnega preizkusa in evidence)
(1) Pisni preizkus znanja iz tega pravilnika se opravlja na VURS.
(2) Kandidati za opravljanje pisnega preizkusa pošljejo na VURS prijavo na obrazcu, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Pisni preizkus znanja sestavi in pregleda komisija, ki jo imenuje generalni direktor VURS in jo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana komisije morajo biti uradni veterinarji.
(4) Pisni preizkus znanja traja največ štiri pedagoške ure.
(5) Uspeh kandidata oceni komisija najkasneje v treh dneh z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(6) Kandidatu se v 8 dneh po preizkusu znanja pošlje obvestilo o rezultatu preizkusa znanja, ki ga podpiše predsednik komisije. Obvestilo se pošlje priporočeno po pošti.
(7) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko v roku 8 dni po prejemu obvestila poda pisni ugovor. V tem primeru nalogo ponovno oceni komisija v drugi sestavi, imenovana v skladu s tretjim odstavkom tega člena, najkasneje v treh dneh po prejemu ugovora. Ocena te komisije je dokončna.
(8) VURS vodi knjigo pisnih preizkusov znanja, v kateri se za vsakega kandidata vodijo naslednji podatki: zaporedna številka, osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva, datum opravljanja pisnega preizkusa znanja, uspeh pisnega preizkusa znanja in datum vpisa v evidenco.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Za doktorje veterinarske medicine, ki so po uveljavitvi Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) najmanj dve leti zaposleni na VURS, se šteje, da imajo pridobljena potrebna znanja, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:
– da so bili zaposleni na delovnih mestih, za katera je s sistemizacijo določeno izvajanje oziroma odločanje o ukrepih s področja potrebnih znanj;
– da so opravili preizkus znanja na VURS v skladu s 3. členom tega pravilnika.
(2) Za uslužbence, ki so po uveljavitvi Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) najmanj dve leti zaposleni na VURS in v klavnici opravljajo strokovno tehnične naloge pri veterinarskih pregledih pod nadzorom uradnega veterinarja, se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Za uradne veterinarje, imenovane pred uveljavitvijo tega pravilnika, se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-69/2005
Ljubljana, dne 28. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0005
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost