Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4744. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, stran 14468.

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
1. člen
V Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94 in 95/04) se v 1. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena se na območjih, kjer je z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote in z gozdnogojitvenim načrtom določeno, da posamična izbira drevja za možni posek ni obvezna, skupina dreves, izbrana za možni posek, oziroma skupina dreves, v kateri bodo za možni posek izbrana posamična drevesa brez posamične izbire, označi z barvno črto na obrobnih drevesih.«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »V primeru iz četrtega odstavka 1. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »V primeru, da posamična izbira drevja za možni posek ni obvezna«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-301/2008
Ljubljana, dne 7. novembra 2008
EVA 2008-2311-0151
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost