Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4452. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2008, stran 13791.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 16. redni seji dne 27. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2008
1. člen
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 35/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2008 je določen
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        (v evrih)
------------------------------------------------------------
    skupina/podskupine kontov        proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      19.497.794
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          13.303.974
70   DAVČNI PRIHODKI              10.602.488
    700 Davki na dohodek in dobiček       9.453.780
    703 Davki na premoženje            630.708
    704 Domači davki na blago in         518.000
    storitve
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              2.701.486
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      590.443
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            3.500
    712 Denarne kazni                9.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in        91.458
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         2.006.585
72   KAPITALSKI PRIHODKI              191.929
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        41.929
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      150.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih           0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             6.001.891
    740 Transferni prihodki iz drugih      4.506.841
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      1.495.050
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        21.595.769
40   TEKOČI ODHODKI               3.814.286
    400 Plače in drugi izdatki          744.605
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         105.112
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.590.132
    403 Plačila domačih obresti          155.698
    409 Rezerve                  218.739
41   TEKOČI TRANSFERI              5.755.972
    410 Subvencije                414.700
    411 Transferi posameznikom in        2.966.188
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           402.472
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.972.612
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           10.223.857
    420 Nakup in gradnja osnovnih       10.223.857
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.801.654
    430 Investicijski transferi             0
    proračunskim upor.
    431 Investicijski transferi pravnim     1.569.813
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          231.841
    proračunskim upor.
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA        –2.097.975
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER          0
    VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz            0
    naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.100.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.100.000
    500 Domače zadolževanje           1.100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             340.371
55   ODPLAČILA DOLGA                340.371
    550 Odplačila domačega dolga         340.371
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –1.338.346
    (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        759.629
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     2.097.975
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.     1.351.451
    12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0034/2008
Sevnica, dne 27. oktobra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost