Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur, stran 13789.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 15. redni seji dne 21. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 67/05) se drugi odstavek 4. člena nadomesti z novim in se glasi:
»Dejavnost zavoda je v nomenklaturi označena pod šifro:
C18.120     Drugo tiskanje
C18.130     Priprava za tisk in objavo
C18.200     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom
G47.910     Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
J58.110     Izdajanje knjig
J58.120     Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130     Izdajanje časopisov
J58.140     Izdajanje revij in druge periodike
J58.190     Drugo založništvo
J59.110     Produkcija filmov, video filmov,
        televizijskih oddaj
J59.120     Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
        filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130     Distribucija filmov, video filmov,
        televizijskih oddaj
J59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
J63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
J63.910     Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990     Drugo informiranje
M70.210     Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220     Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M73.110     Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120     Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200     Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300     Prevajanje in tolmačenje
M74.900     Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
        dejavnosti
N79.120     Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
N82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
N82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990     Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
P85.200     Osnovnošolsko izobraževanje
P85.310     Srednješolsko splošno izobraževanje
P85.320     Srednješolsko poklicno in strokovno
        izobraževanje
P85.410     Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P85.421     Višješolsko izobraževanje
P85.422     Visokošolsko izobraževanje
P85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije
P85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
P85.530     Dejavnost vozniških šol
P85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910     Dnevno varstvo otrok
Q88.999     Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
        nastanitve
R90.010     Umetniško uprizarjanje
R90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
R90.030     Umetniško ustvarjanje
R90.040     Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.020     Dejavnost muzejev«
2. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet javnega zavoda si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti mnenje ustanovitelja, mnenje ministra in druga mnenja v skladu z zakonodajo.«
3. člen
V 13. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če minister ne poda mnenja k imenovanju v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju direktorja brez tega mnenja.«
4. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
»Direktorja razreši svet javnega zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in druge organe v skladu z zakonodajo.
Svet obrazložen predlog za razrešitev direktorja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se direktorja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi direktorja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi direktorja brez tega mnenja. Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči direktorju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
5. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni in se glasi:
»Andragoški zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, odloča o posodobitvah izobraževalnega dela, daje mnenje o imenovanju direktorja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.«
6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/2005(242)
Šentjur, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.