Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4447. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008, stran 13787.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Konto  Naziv                  Znesek v EUR
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.372.980
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.040.517
70   DAVČNI PRIHODKI              1.476.587
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.358.655
    703 Davki na premoženje            50.032
    704 Domači davki na blago in         67.900
    storitve
    706 Drugi davki                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI              563.931
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      21.980
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine             890
    712 Globe in druge denarne kazni        1.100
    713 Prihodki od prodaje blaga in       78.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         461.961
72   KAPITALSKI PRIHODKI              91.134
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          –
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      91.134
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          –
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           –
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.241.329
    740 Transferni prihodki iz drugih      469.098
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž.         772.230
    proračuna iz sred. proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.420.481
40   TEKOČI ODHODKI                557.973
    400 Plače in drugi izdatki          150.082
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         24.359
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       363.882
    403 Plačila domačih obresti          9.600
    409 Rezerve                  10.050
41   TEKOČI TRANSFERI               563.374
    410 Subvencije                 9.658
    411 Transferi posameznikom in        345.634
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           29.061
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      179.021
    414 Tekoči transferi v tujino           –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.261.078
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev     2.261.078
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            38.056
    431 Investicijski transferi pravnim      13.162
    in fiz. osebam
    432 Investicijski transfer prorač.      24.894
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –47.500
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           –
    750 Prejeta vračila danih posojil         –
    751 Prodaja kapitalskih deležev          –
    752 Kupnine iz naslova               –
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             –
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE           –
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih deležev         –
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           –
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        –47.500
    (I.+IV.)-(II.+V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VIII.  ZADOLŽEVANJE (500)              382.080
50   ZADOLŽEVANJE                 382.080
    500 Domače zadolževanje           382.080
55   IX. ODPLAČILO DOLGA (550)          393.866
    550 Odplačilo dolga             393.866
IX.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.)         11.786
X.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –59.286
    RAČUNIH (III.+VI.+X.)=
    (I.+IV.+VIII)-(II.+V.+ IX.)
XI.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU      59.286
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008 se črta v celoti.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41004-61/2008
Sveta Ana, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.