Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika, stran 13784.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 15. redni seji dne 22. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 63/98). Odlok nima grafičnih prilog.
Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe in dopolnitve teksta 9. člena odloka.
2. člen
Besedilo 9. člen odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 63/98) se spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne rabe dovoljeni posegi pod posebnimi pogoji:
1. gradijo se lahko objekti, ki neposredno služijo kmetijski rabi, če za to ni možno uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. Navedena gradnja se dovoljuje le v okviru ali neposredni bližini območja na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, ne pa kot razpršena gradnja na kmetijskih zemljiščih,
2. gradnja nadzemnih in podzemnih komunalnih naprav in objektov ter poljskih poti,
3. rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, če so legalno zgrajeni ter rušitve, vzdrževalna dela in funkcionalne dopolnitve. Kot funkcionalna dopolnitev se smatrajo enostavni pomožni infrastrukturni objekti in enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
4. agrooperacije, kot jih definira zakon o kmetijskih zemljiščih, namakanje in izsuševanje,
5. terasiranje,
6. ureditev pokopališč in potrebnih servisnih objektov,
7. sanacije površinskih kopov mineralnih surovin po predhodno izdelani krajinski oceni posega,
8. vodnogospodarske ureditve za gospodarske dejavnosti in za potrebe varstva pred vodami,
9. gradnja čistilnih naprav,
10. gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah.
11. na vinogradniških območjih je dovoljena gradnja zidanic in vinskih kleti, vendar ob pogoju, da ima potencialni investitor v obdelavi najmanj 1000m2 vinograda, vpisan pa mora biti v register pridelovalcev grozdja in vina. Posegi morajo biti načrtovani tako, da se ohranja značilna krajinska slika.
Osnova za posege na kmetijska zemljišča izven območij urejanja je krajinska ocena posega, za gospodarske dejavnosti pa tudi ocena vplivov na okolje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-14/2008
Metlika, dne 22. oktobra 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.