Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Ivančna Gorica, stran 13779.

Na podlagi 1. in 3. točke 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, z novelami A-E, Uradni list RS, št. 3-99/07), 1. in 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/06), 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-1-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) 14. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Ivančna Gorica
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/1998) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem Odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru, določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru, kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij, in javnih površin na območju Občine, ter sankcije za taka ravnanja.«
2. člen
V 2. členu se v prvi alinei beseda »Osebe« nadomesti s »Prebivalci«.
3. člen
V 4. členu se pod 5. točko doda:
», da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.«
4. člen
V 5. členu se briše: »soglasje krajevne skupnosti«
5. člen
V 6. členu se v 5. točki doda:
»5. vznemirjati ljudi in okolico z vpitjem, prepiranjem, nedostojnim vedenjem ..., zlasti pa v času zagotavljanja nočnega miru med 22. in 6. uro,«
Za 7. točko se doda 8. točka:
»8. na vsiljiv ali žaljiv način nadlegovati ljudi z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine.«
Za 8. točko se doda 9. točka:
»9. nositi na javnih mestih orožje, če osebe za to niso pooblaščene oziroma nimajo uradnega dovoljenja.«
6. člen
V 7. členu se 1. točka popravi tako, da se glasi:
»1. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških igriščih itd.
2. točka istega člena se črta.
V 7. točki se doda besedilo:
», ščuvati ali z razkazovanjem živali namenoma povzročati ogroženost,«
Za 7. točko se doda 8. točka:
»8. kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika.«
Za 8. točko se doda 9. točka:
»9. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.«
7. člen
8. člen se črta brez nadomestila.
8. člen
V 10. členu se v prvi alinei beseda »varstva« nadomesti z »urejenosti«
V istem členu se črta 4. točka.
9. člen
V 11. členu se črta 5. točka
V 11. členu se v novi 5. točki popravi tretja in četrta alinea, tako, da se glasi:
», ob nedeljah in praznikih, ter s tem motiti in vznemirjati občane in okolico.«
10. člen
V 13. členu se prvi odstavek popravi tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo Medobčinski inšpektor in redarstvo občin Litija, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani.«
11. člen
14. člen se popravi tako, da se glasi:
»Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek glede določb tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo od 800,00 EUR do 6000,00 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba s. p. se kaznuje z denarno kaznijo od 600,00 EUR do 1500,00 EUR.«
12. člen
V 15. členu se prvi odstavek popravi tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 80,00 do 850,00 EUR se na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši določbe 4., 6., 7., 9. in 11. člena odloka.«
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0004/1998-2
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost