Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4432. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008, stran 13778.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP IN 14/07 – ZSDPO) in 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 16. redni seji – nadaljevanje dne 21. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008
1. člen
V drugem členu Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 28/08) se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2008 določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov      |  Proračun 2008|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    3.170.627|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    2.851.179|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |    2.389.037|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |    1.986.012|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje       |     234.025|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve|     169.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |     462.142|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|     189.542|
|   |premoženja              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |      8.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in denarne kazni      |      5.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      2.600|
|   |storitev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |     257.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |      30.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |         |
|   |sredstev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      30.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov|        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |     289.448|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |     289.448|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    4.813.967|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |     767.856|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|     156.645|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |      25.695|
|   |socialno varnost           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |     470.553|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve             |     114.963|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |    1.141.752|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |      8.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in    |     740.410|
|   |gospodinjstvom            |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |     163.922|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |     229.420|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    1.610.219|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    1.610.219|
|   |sredstev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    1.294.140|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |430 Investicijski transferi     |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim |    1.193.080|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror.    |         |
|   |uporabniki              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi     |     101.060|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ|    –1.643.340|
|   |(I. -II.)              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA|      19.340|
|   |KAPITAL. DELEŽEV           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA|      19.340|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil – |      19.340|
|   |od posameznikov           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila          |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        0|
|   |naložb                |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|        0|
|   |privatizacije            |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. |      19.340|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)       |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE             |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |    –1.624.000|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)    |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |    –1.643.340|
|   |IX.=-III)              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|XII. |PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH      |    1.624.000|
+------+-------------------------------------+-----------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/08
Videm, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost