Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008, stran 13776.

Na podlagi 28. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Črenšovci na 16. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008
1. člen
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV            v €
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3,736.358,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2,306.225,00
70  DAVČNI PRIHODKI              2,124.006,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      1,997.489,00
   703 Davki na premoženje            94.485,00
   704 Domači davki na blago in storitve     32.032,00
   706 Drugi davki                    /
71  NEDAVČNI PRIHODKI              182.219,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     16.654,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            1.000,00
   712 Denarne kazni               1.435,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in           /
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         163.130,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           /
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog             /
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1,429.632,00
   740 Transferni prihodki iz drugih     1,399.632,00
   javno finančnih institucij
   741 Transferni prihodki iz proračuna     30.000,00
   EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3,878.871,00
40  TEKOČI ODHODKI                869.679,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    198.853,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    32.648,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       610.969,00
   403 Plačila domačih obresti              /
   409 Rezerve                  27.209,00
41  TEKOČI TRANSFERI               924.208,00
   410 Subvencije                21.560,00
   411 Transferi posameznikom          532.732,00
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           58.417,00
   organizacijam
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      311.499,00
   414 Tekoči transferi v tujino             /
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1,994.671,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1,994.671,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            90.313,00
   430 Investicijski transferi          90.313,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –142.513,00
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih pravnih
   osebah
   jav. prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –142.513,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) – IX = -III
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12.    232.513,00
   2007
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-106/16-08
Črenšovci, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.