Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4427. Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite, stran 13742.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo organizacijska in kadrovska merila za kadrovske sestave (kadrovske formacije) enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite ter vrsta in količina zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, reševanje in pomoč (materialne formacije), ki jih uporablja posamezna enota, služba oziroma organ vodenja Civilne zaščite.
(2) Ta pravilnik ne ureja organiziranja in opremljanja gasilskih enot ter enot, služb in drugih operativnih sestav, ki jih organizirajo društva in nevladne organizacije in za katere se kadrovske in materialne formacije določajo v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07).
II. ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE
2. člen
(merila za popolnitev in opremljanje)
(1) Enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite, ki jih ustanovitelj ustanovi na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, se praviloma organizirajo in kadrovsko popolnijo v skladu z merili, določenimi za posamezne enote, službe in organe vodenja v prilogi 1 tega pravilnika ter opremijo z zaščitno in reševalno opremo ter orodji za zaščito, reševanje in pomoč, določenimi v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Za ustanovitev enote, službe ali organa vodenja Civilne zaščite ustanovitelj določi kadrovsko in materialno formacijo v skladu s tem pravilnikom ter jo nato kadrovsko in materialno popolni. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vzorčne kadrovske in materialne formacije posameznih enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite, objavi na svoji spletni strani.
3. člen
(vrste enot, služb in organov)
(1) Osnovne formacije enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite so:
– ekipa,
– oddelek,
– vod,
– četa,
– služba,
– poverjenik za Civilno zaščito,
– poveljnik, namestnik poveljnika in štab Civilne zaščite,
– druge operativne sestave.
(2) Formacije operativnih sestav Civilne zaščite za izvajanje določenih posebej specializiranih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki zahtevajo posebna znanja pripadnikov Civilne zaščite, določi ustanovitelj s smiselno uporabo meril iz prejšnjega člena, pri čemer upošteva zlasti namen operativne sestave, obseg, vrsto in pogostnost nalog ter pogoje in razmere v katerih bo te naloge opravljala. Nalogam in pogojem v katerih se bodo naloge opravljale, je treba prilagoditi vrsto in količino zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Za izvajanje določenih praviloma enkratnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, za pomoč drugi državi ob nesreči oziroma za izvajanje mednarodnih obveznosti prevzetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, se lahko organizira začasna sestava Civilne zaščite za katero ustanovitelj s formacijo določi kadrovsko sestavo ter zaščitno in reševalno opremo oziroma orodja za zaščito, reševanje in pomoč s smiselno uporabo meril iz prejšnjega člena.
4. člen
(združevanje enot)
(1) Ekipa je osnovna formacija enot in služb Civilne zaščite, ki je praviloma sestavljena iz treh do šestih pripadnikov Civilne zaščite glede na namen in naloge enote ali službe. Ekipo vodi vodja ekipe, ki ima namestnika. Pri popolnitvi ekipe je treba zbirati pripadnike, ki imajo glede na naloge ekipe ustrezno splošno izobrazbo in predpisano usposobljenost.
(2) Glede na namen in naloge enote ali službe se dve oziroma tri ekipe združujejo v oddelek. Oddelek vodi poveljnik oddelka, ki ima namestnika. Poveljnik oddelka in njegov namestnik se praviloma določita s formacijo, če oddelek opravlja zahtevne reševalne naloge in je potrebna stalna koordinacija ter vodenje ekip v oddelku. Če s formacijo nista določena poveljnik in njegov namestnik, naloge poveljnika oddelka in njegovega namestnika opravlja vodja 1. ekipe in njegov namestnik.
(3) Dva ali trije oddelki se združujejo v vod. Vod vodi poveljnik voda, ki ima namestnika. V vodstvu voda se s formacijo lahko določi tudi druge pripadnike, ki zagotavljajo učinkovito delovanje voda in opravljajo določene specializirane naloge pri vodenju in delovanju (vzdrževanje, oskrba, zveze) voda. V vod se lahko povezujejo tudi oddelki za različne reševalne naloge, če je to potrebno zaradi učinkovitejšega vodenja enot.
(4) Dva ali trije vodi se združujejo v četo. Četo vodi poveljnik čete, ki ima namestnika. V vodstvu čete se s formacijo lahko določi tudi druge pripadnike, ki zagotavljajo učinkovito vodenje in delovanje čete.
(5) Ustanovitelj enote, službe oziroma organa vodenja Civilne zaščite lahko izjemoma kadrovske formacije številčno zmanjša ali poveča s smiselno uporabo meril iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, če zato obstajajo utemeljeni razlogi glede na vrsto ogroženosti in naloge enote, službe oziroma organa vodenja Civilne zaščite ter možnosti njihovega kadrovskega popolnjevanja.
5. člen
(osebna, skupna in dodatna oprema)
(1) Pripadniku Civilne zaščite in javnemu uslužbencu na področju zaščite in reševanja, pripada delovna uniforma Civilne zaščite in druga osebna zaščitna in delovna oprema.
(2) Enoti, službi oziroma organu vodenja Civilne zaščite pripada določena skupna zaščitna in reševalna oprema ter orodja za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih enota, služba ali organ vodenja uporablja za izvajanje svojih temeljnih nalog.
(3) Enoti, službi oziroma organu vodenja Civilne zaščite ustanovitelj lahko zagotovi tudi dodatno zaščitno in reševalno opremo oziroma orodja za zaščito, reševanje in pomoč, s katerimi omogoči večjo avtonomnost, učinkovitost oziroma zmogljivost enote, službe oziroma organa vodenja.
(4) Ustanovitelj enote, službe oziroma organa vodenja Civilne zaščite lahko po potrebi prilagodi skupno oziroma določi vrsto in količino dodatne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za zaščito, reševanje in pomoč, pri čemer mora smiselno upoštevati merila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(tipizacija)
Materialne formacije, določene v skladu s tem pravilnikom, se praviloma popolnjujejo z zaščitno in reševalno opremo ter orodji za zaščito, reševanje in pomoč, ki so zajeta v tipizaciji zaščitne in reševalne opreme ter orodij za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo določa in objavlja na svoji spletni strani Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Organiziranost enot, služb in organov vodenja Civilne zaščite morajo ustanovitelji uskladiti s tem pravilnikom do 1. januarja 2010.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00, 88/00 in 24/01 – popr.).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-220/2008-5
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008
EVA 2008-1911-0005
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost