Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4340. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 13590.

Na podlagi prvega odstavka in 3. točke drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08; v nadaljevanju: ZBan-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1. člen
V tretjem odstavku 15. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 119/07; v nadaljevanju: sklep) se v točki (i) pika zamenja s podpičjem in dodata novi točki (j) in (k), ki se glasita:
»(j) če banka opravlja investicijske storitve in posle, podatke o posredniškem poslovanju s strankami, za katere opravlja storitve po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07; v nadaljevanju: ZTFI), to so storitve za stranke iz naslova sprejemanja in posredovanja naročil, izvrševanja naročil, gospodarjenja in skrbništva s finančnimi instrumenti. Podatki o terjatvah in obveznostih računov, na katerih banka vodi denarna sredstva strank iz posredniškega poslovanja, ob koncu obravnavanega poslovnega leta in prejšnjega poslovnega leta morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi tega sklepa – Posredniško poslovanje;
(k) podatke o pomembnih poslih, ki jih banka opravlja za račun strank (o sindiciranih in drugih kreditih, komisijskih poslih s kovanci in čeki ter drugih poslih za račun strank), če niso vključeni med podatke po točki (j) tega člena.«
2. člen
V četrtem odstavku 15. člena sklepa se v točki (b) podpičje zamenja s piko in doda stavek, ki se glasi:
»Če banka opravlja investicijske storitve in posle, posebej podatke o prihodkih in odhodkih iz opravnin (provizij), ki izhajajo iz opravljanja investicijskih storitev in poslov, za obravnavano poslovno leto in prejšnje poslovno leto, ki morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi tega sklepa – Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli«.
3. člen
V prvem odstavku 20. člena sklepa se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Banka navede vse vrste finančnih storitev, ki jih je v skladu z dovoljenjem Banke Slovenije opravljala v obdobju, za katerega je izdelano poslovno poročilo.«
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
mag. Janez Košak l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost