Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4333. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2008, stran 13586.

Na podlagi 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2008
I.
Delež cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosno omrežje), ki se zagotovi za poslovanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo, za leto 2008 znaša 0,00058 EUR/Sm3.
II.
Znesek iz prejšnje točke se izvajalcu gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) zaračunava mesečno, in sicer kot zmnožek med navedeno ceno za uporabo prenosnega omrežja in dejansko mesečno količino zemeljskega plina, prenesenega po tem omrežju v preteklem mesecu.
Znesek, določen na način iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe upošteva pri zaračunavanju uporabe prenosnega omrežja za vsakega svojega uporabnika.
III.
Dejanska mesečna količina po prenosnem omrežju prenesenega zemeljskega plina se določi na podlagi podatkov, ki jih izvajalec javne službe mesečno predloži Javni agenciji Republike Slovenije za energijo do 5. delovnega dne v naslednjem mesecu.
IV.
Cena iz 1. točke tega sklepa ne vsebuje davka na dodano vrednost in trošarine ali takse.
V.
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 11/07).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30102-9/2008/6
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2007-2111-0138
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik