Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4320. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, stran 13578.

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1. člen
V Pravilniku o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08) se v 1. členu v 1. točki tretjega odstavka za besedo skrbnik pred oklepajem dodata vejica in besedilo »uvrstitev prenosljivih investicijskih kuponov podskladov v trgovanje na organizirani trg«.
Za devetim odstavkom se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Če družba za upravljanje uvrsti prenosljive investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev, je obvestilu iz drugega odstavka tega člena treba priložiti izjavo klirinškodepotne družbe, ki bo opravljala obračune in poravnave transakcij z investicijskimi kuponi ter vodila centralni register imetnikov nematerializiranih investicijskih kuponov, da bo družbi za upravljanje najpozneje vsak delovni dan za pretekli delovni dan sporočala podatke, ki se nanašajo na spremembe stanj imetnikov nematerializiranih investicijskih kuponov ter so potrebni za vzpostavitev in vodenje evidence za spremljanje prehodov med podskladi po tem pravilniku, in sicer:
– oznako in ISIN kodo investicijskih kuponov,
– količino investicijskih kuponov, ki je predmet spremembe stanja,
– vrsto prometa (povečanje ali zmanjšanje količine investicijskih kuponov),
– enolično številko spremembe v centralnem registru,
– enolično številko transakcije,
– tip transakcije,
– identifikacijsko kodo imetnika,
– davčno številko imetnika,
– ime in priimek, rojstni datum, naslov, poštno številko, kraj in kodo države imetnika,
– datum transakcije,
– ceno, za katero je bil opravljen prenos investicijskih kuponov, razen če je bil pravni temelj za prenos sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi) ali drug pravni posel, pri katerem klirinškodepotna družba ne pridobi podatka o ceni.
(11) Če družba za upravljanje uvrsti prenosljive investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev, mora biti iz dokumentacije, predložene po tem členu pravilnika, razvidno, da bo klirinškodepotna družba družbi za upravljanje podatke iz desetega odstavka tega člena sporočala v elektronski obliki, in sicer tako da jih je mogoče takoj vključiti v evidenco, ki jo družba za upravljanje vodi po tem pravilniku. Prav tako mora biti iz dokumentacije razvidno, da je časovni zamik, določen za izpolnitev obveznosti družbe za upravljanje za izplačilo investicijskih kuponov ali izročitev nadomestnih investicijskih kuponov (izdajateljeve obveznosti na primarnem trgu), glede na časovni zamik, določen za poravnavo poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ki jo opravlja klirinškodepotna družba, tak, da zagotavlja ustrezno spoštovanje pravil o vodenju evidence zalog investicijskih kuponov po ZDoh-2 in tem pravilniku.«
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane nov dvanajsti odstavek, se besedilo »četrtega in petega odstavka« nadomesti z besedilom »četrtega, petega, desetega in enajstega odstavka«.
Za dvanajstim odstavkom se dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) Ne glede na to, ali družba za upravljanje uvrsti prenosljive investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev, imajo imetniki investicijskih kuponov pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 in 126. členu ZISDU-1B le, če podajo zahtevo za prehod med podskladi krovnega sklada pri družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad (na primarnem trgu).
(14) Če imetniki investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada pridobivajo prek posrednikov, imajo pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 in 126. členu ZISDU-1B le, če posredniki družbi za upravljanje razkrijejo podatke o identifikaciji imetnikov, ki jih družba za upravljanje potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti izračunavanja, odtegovanja in plačevanja davčnega odtegljaja oziroma avtomatičnega dajanja podatkov po davčni zakonodaji.«
2. člen
V 3. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če ji klirinškodepotna družba v okviru sporočanja podatkov iz desetega odstavka 1. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na spremembe stanj imetnikov nematerializiranih investicijskih kuponov, ne sporoči podatka o ceni, za katero je bil opravljen prenos investicijskih kuponov, v evidenci zagotoviti posebno oznako za te pridobljene kupone. Oznaka se glasi »NEP«. Družba za upravljanje mora pri prehajanju med podskladi krovnega sklada, ki vključuje investicijske kupone s tako oznako, ali pri unovčitvi oziroma izplačilu takih investicijskih kuponov ravnati, kot je določeno v petem odstavku tega člena.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-205/2007/61
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0118
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost