Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici policistov, stran 13437.

Na podlagi 66. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici policistov
1. člen
V Pravilniku o službeni izkaznici policistov (Uradni list RS, št. 6/01) se tretja alinea 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»– značke z znakom policije ali kriminalistične policije.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Značko z znakom policije uporabljajo delavci uniformirane policije ter delavci drugih notranje organizacijskih enot v policiji, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila. Značko z znakom kriminalistične policije uporabljajo delavci kriminalistične policije.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– pod napisom Službena izkaznica je napis POLICIJA ali KRIMINALISTIČNA POLICIJA na barvni podlagi,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna barva identifikacijske kartice je bela, logotip Policije se tiska modro, moder je tudi napis Policija na svetlo modri podlagi, napis Kriminalistična policija je črn na zeleni podlagi, ostali napisi so črni. Standard modre in zelene barve je predpisan in je razviden iz priloge.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je enaka številki značke z znakom policije ali kriminalistične policije, ki je vtisnjena na zadnji strani značke in pomeni hkrati tudi številko službene izkaznice.«.
4. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Kriminalist, ki je razporejen na drugo delovno mesto v policiji in ima v službeni izkaznici značko z znakom kriminalistične policije, je dolžan z dnem dokončnosti odločbe vrniti identifikacijsko kartico in značko z znakom kriminalistične policije organizacijski enoti, pristojni za kadrovske zadeve, ki mu izda novo identifikacijsko kartico ter značko z znakom policije. Enako se ob razporeditvi policista v kriminalistično policijo opravi zamenjava identifikacijske kartice in značke z znakom policije z identifikacijsko kartico in značko z znakom kriminalistične policije.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Obrazca identifikacijske kartice iz 4. člena tega pravilnika in skici značke z znakom policije ali kriminalistične policije so kot priloga sestavni del tega pravilnika.«.
6. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Zamenjava službenih izkaznic z identifikacijskimi karticami in značkami z znakom policije z identifikacijsko kartico in značko z znakom kriminalistične policije se izvede v 20 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-124/2008/2
Ljubljana, dne 13. oktobra 2008
EVA 2008-1711-0048
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost