Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4200. Uredba o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, stran 13260.

Na podlagi 38. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 in 70/07) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(posebni pogoji dodeljevanja regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje podjetij)
(1) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se lahko dodeli le izjemoma za kritje stroškov nadomestnih naložb, prevoznih stroškov in stroškov dela. Časovno obdobje in višina pomoči se opredelita v posebnem programu, ki mora utemeljiti, da je pomoč sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij po pravilu de minimis dodeli v primeru:
– invalidnosti, daljše bolezni ali smrti nosilca dejavnosti, če je prejemnik spodbude samostojni podjetnik posameznik,
– socialne ogroženosti prejemnika spodbude in članov njegove družine, če je prejemnik spodbude samostojni podjetnik posameznik; socialna ogroženost se ugotavlja na podlagi kriterijev iz 29. do 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07 in 102/07),
– posledic naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti in ki so nastale brez krivde prejemnika spodbude ter zaradi katerih je bila povzročena ali grozi hujša gospodarska škoda ali je začasno oteženo poslovanje ali pomembno zmanjšana vrednosti osnovnih sredstev,
– izjemno negativnega delovanja trga, ki je prizadel širše geografsko območje ali panogo, v kateri opravlja dejavnost prejemnik spodbude.
(3) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se dodeli na podlagi vloge. Vlogo obravnava medresorska komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisija deluje v sestavi:
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, in
– predstavnik službe, pristojne za regionalni razvoj.
(4) Pri obravnavi vlog iz tretje alinee drugega odstavka tega člena se komisija razširi s predstavnikom ministrstva, pristojnega za okolje.
(5) Komisija sprejema odločitve soglasno. Na predlog komisije sprejme sklep o dodelitvi regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje podjetij Vlada Republike Slovenije.
(6) Dajalec pomoči sklene s prejemnikom pomoči pogodbo o dodelitvi sredstev, ki natančno opredeljuje terminski plan porabe sredstev in obveznosti prejemnika pomoči, vključno s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev.
(7) Če se regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij izvede v skladu s pravilom de minimis, skupna vrednost pomoči ne sme preseči 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Pri podjetjih, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 eurov.
(8) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij v sektorju finančnih storitev ali za dejavnosti znotraj skupine ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena pomoč za prejemnike iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in za podjetja v težavah, kot jih določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki so to pomoč prejela.
(9) V primeru da regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij preseže znesek 200.000 eurov, je le-to potrebno priglasiti Evropski komisiji.«.
2. člen
17. člen se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-13/2008/7
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-1536-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost