Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008

Kazalo

4127. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto, stran 13096.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.)) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06, uradno prečiščeno besedilo in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto
I. Splošne določbe
1. člen
Ta odlok ureja:
(1) zakonito predkupno pravico Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah,
(2) območja občine, kjer občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah in
(3) način uveljavljanja zakonite predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico:
(1) na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom,
(2) na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih je v občinskem prostorskem aktu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta in
(3) izvenposelitvenih območij na nepremičninah, na katerih so zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena.
3. člen
Območja in nepremičnine, na katerih velja predkupna pravica občine po tem odloku, so prikazane v občinskem prostorskem aktu, ki določa območja namenske rabe, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.
Poselitvena območja po tem odloku so stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
II. Način uveljavljanja zakonite predkupne pravice
4. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih Mestne občine Novo mesto, določenih v 2. členu tega odloka.
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
Občina lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno pravico in ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila občini podati pismeno ponudbo za prodajo nepremičnine.
5. člen
O nakupu, uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka o predkupni pravici občine, je nična.
III. Končne določbe
6. člen
Območje predkupne pravice občine je na vpogled na Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007
Novo mesto, dne 25. septembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost