Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008

Kazalo

4117. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 13083.

A N E K S š t. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08)
1. člen
V prvi točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se dodajo novi petnajsti, šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasijo:
(15) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v trinajstem odstavku te točke, se meseca avgusta 2008 povečajo za 4,0%.
(16) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+------------------------------+---------------+---------------+
|    Tarifni razred    |    RR   |  Izhodiščne |
|               |        | plače v EUR za|
|               |        | polni delovni |
|               |        |   čas   |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|I   |Enostavna dela    |   1,00   |   417,51  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|II   |Manj zahtevna dela  |   1,10   |   459,26  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|III  |Srednje zahtevna dela |   1,22   |   509,36  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|IV   |Zahtevna dela     |   1,37   |   571,99  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|V   |Bolj zahtevna dela  |   1,56   |   651,32  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|VI   |Zelo zahtevna dela  |   1,79   |   747,34  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|VII  |Visoko zahtevna dela |   2,03   |   847,55  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|VIII  |Najbolj zahtevna dela |   2,81   |  1.173,20  |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
|IX   |Izjemno pomembna,   |   3,39   |  1.415,36  |
|    |najbolj zahtevna dela |        |        |
+-------+----------------------+---------------+---------------+
in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.
(17) Osnovne plače delavcev iz štirinajstega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v šestnajstem odstavku te točke, se z mesecem avgustom 2008 povečajo za 4,0% in se izplačujejo od meseca avgusta 2008 dalje.
2. člen
V točki 2.a tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegla 4,9%, se izhodiščne plače iz šestnajstega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz sedemnajstega odstavka 1. točke te tarifne priloge za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 4,9% in dejansko povprečno letno inflacijo.
3. člen
Točka 5. tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da se v celoti glasi:
5. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini od 63,5% do 70% zadnjega znanega podatka povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
4. člen
V točki 6 Tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni drugi odstavek, tako, da se v celoti glasi:
(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom za polni delovni čas znaša 3,69 EUR na dan za dneve prisotnosti na delu. Znesek se usklajuje vsako leto januarja in julija za odstotek rasti cen prehrambenih izdelkov v preteklem polletnem obdobju.
5. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
6. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2008, razen določb tretjega člena tega aneksa, ki se uporabljajo od 1. januarja 2009.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
generalni sekretar
Jože Smole l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 9. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/12 o tem, da je Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 10/4.

AAA Zlata odličnost