Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008

Kazalo

3920. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 12451.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
1. člen
V Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08) se v petem odstavku 5. člena beseda »tri« nadomesti z besedo »dobro«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico do napredovanja po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe te uredbe, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe te uredbe ne prekine. Ti javni uslužbenci lahko napredujejo s 1. 10. 2008, če je preteklo najmanj tri leta od njihovega zadnjega napredovanja.
(2) Za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za napredovanje do 1. 9. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po predpisih, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS.
(3) Javni uslužbenci, ki so pravico do napredovanja pridobili na podlagi ZSPJS in je niso imeli po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz te uredbe. Prvo oceno po tej uredbi pridobijo za leto 2008 v letu 2009.
(4) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka so:
– javni uslužbenci, ki so bili na dan prevedbe na delovnih mestih, določenih po 65. členu ZDDO,
– javni uslužbenci, ki niso imeli zahtevane stopnje strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega so bili razporejeni,
– javni uslužbenci, zaposleni v JZ RTV Slovenija, ki jim je bilo ob prevedbi upoštevano napredovanje na podlagi 49.b člena ZSPJS,
– javni uslužbenci, ki jim je bilo ob prevedbi upoštevano napredovanje na podlagi 49.č člena ZSPJS v povezavi z 49. členom KPJS.
(5) Za ocenjevanje javnih uslužbencev, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe te uredbe, se v obdobju do začetka uporabe te uredbe uporabljajo predpisi, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS in na njihovi osnovi izpolnijo ocenjevalni listi. Za obdobje po začetku izplačila plač po ZSPJS se zanje uporablja ta uredba.
(6) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s to uredbo vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 10. 2008. Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 10. 2008, se prvič ocenijo v skladu s to uredbo v letu 2010 za leto 2009.
(7) V letu 2009 se najkasneje do roka iz drugega odstavka 4. člena te uredbe za vse javne uslužbence, razen tistih, ki so napredovali v letu 2008, ugotovi število doseženih točk in ocena nadrejenega ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS.
(8) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se na podlagi ugotovljenih točk in ocene nadrejenega določi ocena na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačilna razreda, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
– za en plačilni razred, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
b) če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(9) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčni list, ki je kot Priloga IV.a in Priloga IV.b sestavni del te uredbe.
(10) Javnim uslužbencem, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi osmega odstavka tega člena za leto 2006 in leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV.a te uredbe. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu s 4. in 5. členom te uredbe, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I te uredbe.
(11) Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi osmega odstavka tega člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV.b te uredbe. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu s 4. in 5. členom te uredbe, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I te uredbe.
(12) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu te uredbe, lahko napreduje v skladu s to uredbo, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
(13) V primeru, ko ocene javnega uslužbenca, ki jih je pridobil na podlagi ocenjevanja po Zakonu o javnih uslužbencih, in ocene, pridobljene v skladu z osmim odstavkom tega člena, niso enake, se upošteva ocena, ki je za javnega uslužbenca ugodnejša.«.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »šestim«.
4. člen
Priloga IV se nadomesti s Prilogo IV.a in Prilogo IV.b.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-26/2008/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2008
EVA 2008-3111-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti