Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3811. Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah, stran 12227.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (UL L št. 114 z dne 27. 4. 2006, str. 9), Direktivo Sveta z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 20), zadnjič spremenjeno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), in Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1) določa obvezno ravnanje z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zobozdravstva kot zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
(2) Za vsa ravnanja z amalgamskimi odpadki, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(uporaba)
Ta uredba se uporablja za amalgamske odpadke, ki se uvrščajo med amalgamske odpadke iz zobozdravstva s številko 18 01 10 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: amalgamski odpadki).
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. amalgamski odpadki so amalgamski obruski, amalgamski ostanki in izpuljeni zobje z amalgamskimi zalivkami, ki nastajajo pri opravljanju zobozdravstva kot zdravstvene dejavnosti;
2. odpadki iz zdravstva so odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah;
3. odstranjevalec amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odstranjevalec) je oseba, ki odstranjuje amalgamske odpadke;
4. povzročitelj amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadkov) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje amalgamskih odpadkov;
5. zbiralec amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je oseba, ki od povzročiteljev odpadkov prevzema in zbira amalgamske odpadke z namenom oddaje v odstranjevanje;
6. zbirni center je pokrit prostor v objektu ali stavbi, urejen in opremljen za razvrščanje in skladiščenje ločeno zbranih amalgamskih odpadkov pred njihovo oddajo v odstranjevanje;
7. odstranjevanje je odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
8. prevzem amalgamskih odpadkov je prevzem amalgamskih odpadkov, ki ga opravlja zbiralec na prevzemnem mestu amalgamskih odpadkov pri povzročitelju odpadkov, pri čemer se o prevzemnem mestu, času prevzema in načinu prevzema amalgamskih odpadkov dogovorita zbiralec in povzročitelj odpadkov s pogodbo o prevzemanju amalgamskih odpadkov ali drugo listino o naročilu prevzemanja amalgamskih odpadkov.
II. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV
4. člen
(obvezna ravnanja)
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki:
– na mestu njihovega nastanka z uporabo filtrov ali ločevalnikov v zobozdravstvenih ordinacijah izločajo iz komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti,
– začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov in na katerih je vidna oznaka o vrsti odpadka,
– pred oddajo zbiralcu začasno skladiščijo ločeno od drugih odpadkov,
– ne mešajo z drugimi odpadki,
– oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so zapisani podatki o mestu in času nastanka, številki amalgamskih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in količini amalgamskih odpadkov.
5. člen
(druge obveznosti povzročitelja odpadkov)
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki prenašajo in prevažajo v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost, v posodah in vrečah, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov in na katerih je vidna oznaka o vrsti odpadka s številko 18 01 10.
(2) Če se na območju, kjer se opravljajo zobozdravstvene storitve, opravljajo tudi druge zdravstvene dejavnosti in je treba amalgamske odpadke prevažati, se mora prevoz izvajati na način iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
(3) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki shranjujejo ali začasno skladiščijo tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi.
(4) Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se morajo amalgamski odpadki shranjevati in začasno skladiščiti v zbiralnici odpadkov iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
6. člen
(oddaja amalgamskih odpadkov)
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki oddajo zbiralcu.
(2) Povzročitelj odpadkov mora določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu oddaja amalgamske odpadke zbiralcu in ki ob oddaji vsake pošiljke amalgamskih odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
7. člen
(načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki)
(1) Povzročitelj odpadkov mora izdelati načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se mora načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki pripraviti kot sestavni del načrta ravnanja z odpadki iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
8. člen
(evidenca o nastajanju amalgamskih odpadkov)
(1) Povzročitelj odpadkov mora v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, voditi evidenco o nastajanju amalgamskih odpadkov v obliki zbirke evidenčnih listov o pošiljkah amalgamskih odpadkov, ki jih odda zbiralcu.
(2) Povzročitelj odpadkov mora na zahtevo pristojnega inšpektorja omogočiti vpogled v evidenco o nastajanju amalgamskih odpadkov.
III. ZBIRANJE AMALGAMSKIH ODPADKOV
9. člen
(obveznosti zbiralca)
(1) Zbiralec lahko začne zbirati amalgamske odpadke od povzročiteljev odpadkov, ko pridobi potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Zbiralec mora imeti zabojnike in posode za zbiranje amalgamskih odpadkov ter vozila, opremljena za prevoz amalgamskih odpadkov, tako da se amalgamski odpadki ne izpuščajo v okolje.
(3) Zbiralec mora amalgamske odpadke predhodno skladiščiti ločeno od drugih odpadkov.
(4) Zbiralec mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke amalgamskih odpadkov, ki jo prevzame in odda v odstranjevanje.
10. člen
(načrt zbiranja amalgamskih odpadkov)
(1) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora biti priložen načrt zbiranja amalgamskih odpadkov, ki mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Načrt zbiranja amalgamskih odpadkov mora glede predvidenih načinov odstranjevanja odpadkov, ki vsebujejo živo srebro, upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z nevarnimi odpadki.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov iz letnih poročil zbiralcev ugotovi, da na posameznem območju Republike Slovenije glede zbranih količin amalgamskih odpadkov niso doseženi cilji zbiranja in odstranjevanja odpadkov, ki vsebujejo živo srebro, iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z nevarnimi odpadki, zbiralcu določi območja, kjer mora obvezno zagotavljati prevzem amalgamskih odpadkov.
11. člen
(vodenje evidence in oddaja amalgamskih odpadkov v odstranjevanje)
(1) Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju amalgamskih odpadkov in poročati o zbiranju amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Zbiralec mora zbrane amalgamske odpadke oddati v odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
IV. VODENJE EVIDENCE
12. člen
(vodenje evidence)
Ministrstvo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vodi posebno evidenco zbiralcev v okviru evidence zbiralcev odpadkov iz registra varstva okolja. Seznam zbiralcev ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
V. NADZOR
13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem določb prve do vključno tretje alinee 4. člena ter 5. člena te uredbe inšpektorji, pristojni za zdravstvo.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.100 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4., 5., 6., 7. ali 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.100 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje zbiralec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 9. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba povzročitelja odpadkov in zbiralca.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(vzpostavitev ravnanja z amalgamskimi odpadki)
Obstoječi povzročitelji odpadkov morajo zagotoviti, da se v zobozdravstvenih ordinacijah na mestu nastanka amalgamski odpadki z uporabo filtrov ali ločevalnikov izločajo iz komunalne odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2011.
16. člen
(veljavnost dovoljenj)
Dovoljenja za zbiranje amalgamskih odpadkov, izdana na podlagi Pravilnika o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 86/05), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 86/05).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-74/2008/6
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2511-0087
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti