Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3746. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Tabor in poteku njihove nadaljnje priprave, stran 12002.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan Občine Tabor dne 28. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Tabor in poteku njihove nadaljnje priprave
S tem sklepom se ugotovi, kakšno je stanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljevanju: ZUreP-1) ter kako bo potekala njihova nadaljnja priprava po Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt).
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz ter
– nosilce urejanja prostora.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
1.1. Ocena stanja
Občina Tabor je v času veljavnosti ZUreP-1, in sicer v letu 2005, pričela z izvajanjem aktivnosti v zvezi z izdelavo novih prostorskih aktov Občine Tabor, ki bodo nadomestili veljavni občinski prostorski plan (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93,7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02, 83/08) ter vse veljavne prostorsko ureditvene pogoje na območju Občine Tabor.
Občina Tabor je sicer takoj po sprejetju ZPNačrt izkoristila možnost spreminjanja prostorskih sestavin iz prejšnjega odstavka na podlagi 96. člena ZPNačrt. Na ta način je Občina želela spremeniti namensko rabo na dveh območjih, vendar je – zaradi neusklajenosti z enim od nosilcev urejanja prostora – prostorski akt pripravljen tako, da je možnost realizacije zgolj enega območja, tj. območja pretežno varovanih stanovanj in stanovanjskih stavb, ki se nahaja v južnem delu naselja Tabor, zahodno od lokalne ceste Tabor–Loke, in obsega 3,6 ha.
Občina Tabor je postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin že zaključila z objavo akta v uradnem glasilu (Uradni list RS, št. 83/08).
Občina Tabor je v času veljavnosti ZUreP-1 pridobila strokovne podlage za pripravo strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda občine (v nadaljevanju: PRO), in sicer strokovne podlage s področja poselitve v obsegu, kot jih je predvideval ZUreP-1 (Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Tabor, načrtovalec: URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05–10, datum izdelave: april 2007). Zaradi specifične problematike zagotavljanja poplavne varnosti in na podlagi zaključkov sestanka na ARSO, Celje, je Občina Tabor pridobila tudi Oceno poplavne ogroženosti in predlog izboljšanja poplavne varnosti naselij Tabora in Ojstriške vasi zaradi visokih voda Konjščice (Strokovne podlage za prostorski plan in urbanistični red Občine Tabor), mag. Matija Marinček, št. projekta 11/05, Celje, junij 2006.
Občina Tabor je v času veljavnosti ZUreP-1 izvedla naslednje korake pri pripravi SPRO in PRO:
+----------------+-------------------------+-------------------+
|   Faza   |     SPRO      |    PRO    |
|        |             |          |
+----------------+---------------------------------------------+
|Izdelava    |         2006–2007         |
|strokovnih   |                       |
|podlag     |                       |
|        |                       |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|Sklep MOP glede |odločba št. 354-09-   |/         |
|izdelave    |68/2005 z dne 29. 3.   |          |
|celovite presoje|2005 – v postopku    |          |
|vplivov na   |priprave SPRO je     |          |
|okolje     |potrebno izvesti     |          |
|        |postopek celovite    |          |
|        |presoje njenih vplivov  |          |
|        |na okolje        |          |
|        |             |          |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|Program priprave|Uradni list RS, št.   |Uradni list RS, št.|
|        |56/05          |9/07        |
|        |             |          |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|1. prostorska  |5. 4. 2005        |3. 1. 2007     |
|konferenca   |             |          |
|        |             |          |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|Smernice    |pridobljene z dopisom  |pridobljene z   |
|        |občine z dne 15. 6. 2005 |dopisom občine št. |
|        |             |3504-01/2007    |
|        |             |z dne 14. 2. 2007 |
+----------------+-------------------------+-------------------+
Javna razgrnitev SPRO in PRO ni bila izvedena, zato mora Občina Tabor na podlagi 98. člena ZPNačrt postopek priprave prostorskih aktov nadaljevati po ZPNačrt, in sicer s pripravo in sprejemom občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), ki skladno z 39. členom ZPNačrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
OPN bo pripravljen za celotno območje Občine Tabor skladno z vsebino, kot jo prepisuje ZPNačrt ter njegovimi podzakonski predpisi. Urbanistični načrt bo izdelan za občinsko središče, naselje Tabor.
Kot ocena stanja ostaja v veljavi točka 1.1. Ocena stanja iz Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine Tabor (Uradni list RS, št. 56/05).
1.2. Razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Tabor bo skušala v postopku priprave OPN okvirno doseči naslednje cilje:
– določitev strnjenih naselij kot enot urejanja prostora, kamor se usmerja nova poselitev, in sicer predvsem za naselja Tabor, Ojstriška vas, Pondor, Loke, Kapla in Črni vrh,
– določitev območja avtohtone razpršene poselitve, ki se kot taka ohranja, in sicer predvsem za širše območje naselij Miklavž pri Taboru, Loke in Črni vrh,
– razvoj poselitve v območju naselja Ojstriška vas v skladu z zagotovitvijo ukrepov za poplavno varnost naselja,
– določitev območij za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov na območju vodotoka Konjščice,
– zagotovitev prostorskih možnosti za umestitev manjšega konjeniškega centra v občini,
– proučitev možnosti za umestitev »vikend območja« v širšem območju naselja Miklavž pri Taboru,
– umestitev nove obrtno poslovne cone ob regionalni cesti Ljubljana–Celje, skladno z gradivom »Posebne strokovne podlage za poslovno cono Tabor«, URBANISTI, d.o.o., Celje, št. 25-2007, december 2007,
– sprememba osnovne namenske rabe iz gozda v kmetijska zemljišča južno od občinskega lokacijskega načrta Pondor, in sicer v pasu min. 25 m, dolžina pribl. 500 m (predvideno območje na parc. št. 1595/4, 1596/12, 1596/13, 1596/15, 1596/17, 1596/19, 1596/20, 1596/21, 1596/22, 1596/23, 1596/24, 1596/26, 1596/7, 1596/9, 1658/3, k.o. Ojstriška vas),
– zagotovitve možnosti turističnega razvoja na območju Posavskega hribovja v povezavi s sosednjimi občinami Prebold, Zagorje in Trbovlje, in sicer v projektu Povezovalna cestna infrastruktura Zasavskega hribovja,
– proučitev možnosti ureditve namakalnega sistema v severnem delu občine, in sicer kot del ureditve celotnega namakalnega sistema Spodnje Savinjske doline ter
– določiti območja za razvoj ribniško turistično-rekreativnih, hotelsko-apartmajskih ter kamping zmogljivosti.
Pri pripravi novih prostorskih aktov bo Občina Tabor ohranjala dosedanji vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varovala kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
2.1. Že pridobljene strokovne rešitve
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Tabor, načrtovalec: URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-10, datum izdelave: april 2007,
– Posebne strokovne podlage za poslovno cono Tabor, URBANISTI, d.o.o., Celje, št. 25-2007, december 2007,
– Preverjanje kategorizacije kmetijskih zemljišč in ocenitev pridelovalnih sposobnosti tal na dveh lokacijah v Občini Tabor kot podlaga za prostorsko načrtovanje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec, december 2007,
– Ocena poplavne ogroženosti in predlog izboljšanja poplavne varnosti naselij Tabora in Ojstriške vasi zaradi visokih voda Konjščice (Strokovne podlage za prostorski plan in urbanistični red Občine Tabor), mag. Matija Marinček, št. projekta 11/05, Celje, junij 2006.
2.2. Način pridobitve novih strokovnih rešitev
Predvideva se, da poleg strokovnih rešitev iz točke 2.1 tega sklepa niso predvidene nobene druge strokovne podlage, razen izdelava urbanističnega načrta za naselje Tabor, ki ga je potrebno izdelati zaradi intenzivnejšega razvoja občinskega središča.
Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo OPN, pridobi Občina Tabor. Potrebni geodetski podatki in geodetske podlage so predvidoma naslednji:
– barvni digitalni ortofoto načrt merila 5000, raster, barvni DOF 5, format TIFF,
– temeljni topografski načrt merila 5000, raster, ločeni sloji NPI, RP, H in združeni sloji, format zapisa TIFF,
– topografski podatki merila 5000, vektor, ceste, format zapisa SHP,
– državna topografska karta merila 25000, raster, ločeni sloji NPI, RP, H, GK in združeni sloji, format zapisa TIFF,
– državna topografska karta merila 50000, raster, ZDR Mr barvna, ZDR BMr barvna, format zapisa TIFF,
– zemljiški kataster, ZKP vektor, parcelne meje in parcelne številke, format zapisa SHP, ter pisni del, opisni podatki o parcelah z lastniki, format zapisa VK,
– zemljiški kataster, KO vektor, katastrske občine, format zapisa SHP,
– kataster stavb, grafični in pisni del, grafični podatki o stavbah, format zapisa SHP, ter opisni podatki o stavbah z lastniki, format zapisa ASCII in
– register prostorskih enot, prostorske enote, OB (meja občine), format zapisa SHP.
Vsi podatki se nanašajo na območje Občine Tabor.
Če se v postopku OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge geodetske podatke, ki niso našteti v točki 2.2. tega sklepa, se le-te pridobi tekom postopka.
3. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa po ZPNačrt še ni vzpostavljena, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. faza: sklep o pričetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave
/ september 2008 /,
2. faza: priprava osnutka OPN,
3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljevanju: MOP)
/ MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 30 dni časa za posredovanje smernic; v tem času se tudi presoja, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – nadaljnji potek postopka in roki so ocenjeni ob predpostavki, da CPVO ne bo potreben /,
4. faza: dopolnitev osnutka OPN s smernicami iz 3. faze te točke
/ 105 dni od pridobitve vseh smernic iz 3. faze te točke /,
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci
/ kolikor osnutka OPN ni mogoče uskladiti s smernicami, Občina Tabor o tem obvesti MOP, ta pa v 15 dneh zagotovi usklajevanje z nosilci /,
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, obveščanje lastnikov ipd.
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,
7. faza: priprava predloga OPN
/ 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov s strani Občine Tabor /,
8. faza: posredovanje predloga OPN iz 7. faze te točke na MOP
/ MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 21 dni časa za posredovanje mnenj /,
9.a faza: potrditev predloga OPN s strani ministra
/ v 75 dneh od prejema predloga OPN iz 8. faze te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da so njihove smernice upoštevane /,
9.b faza: MOP predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga OPN
/ v enakem roku 75 dni kot v 9a. fazi te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da njihove smernice niso upoštevane – odločitev Vlade glede potrditve ali zavrnitve predloga OPN v 30-ih dneh /,
10. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki do 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
4. Nosilci urejanja prostora
4.1. Nosilci urejanja prostora v postopku SPRO in PRO
V postopku priprave SPRO je Občina Tabor poslala Vlogo za izdajo smernic ter pridobitev strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora v postopku priprave in sprejema strategije prostorskega razvoja Občine Tabor, z dne 15. 6. 2005, in sicer tistim nosilcem, ki so določeni v Programu priprave strategije prostorskega razvoja Občine Tabor (Uradni list RS, št. 56/05 z dne 10. 6. 2005).
V postopku priprave PRO je Občina Tabor poslala Vlogo za izdajo smernic ter pridobitev strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora v postopku priprave in sprejema prostorskega reda Občine Tabor, št. 3504-01/2007 z dne 14. 2. 2007, in sicer tistim nosilcem, ki so določeni v Programu priprave prostorskega reda Občine Tabor (Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007).
Nosilci urejanja prostora, ki naj bi podali smernice v postopku priprave SPRO in PRO in ki se smiselno upoštevajo tudi pri pripravi OPN, so naslednji (v tabeli je naveden datum prejema že posredovanih smernic nosilca v postopku priprave SPRO in PRO oziroma navedba »NI POSREDOVANO«, ki pomeni, da nosilec v postopku SPRO ali PRO ni podal smernic):
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Smernice,     |SPRO        |PRO         |
|pridobljene od /  |          |           |
|za:        |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|1. Ministrstvo za |          |           |
|okolje in prostor: |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |13. 9. 2005     |6. 3. 2007      |
|prostor, Urad za  |          |           |
|prostorski razvoj. |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |NI POSREDOVANO   |Odstop vloge na   |
|okolje, Sektor za |          |Zavod RS za varstvo |
|varstvo narave.  |          |narave, Dunajska 22, |
|          |          |Ljubljana      |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|okolje, Sektor za |          |           |
|vode.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|okolje, Sektor za |          |           |
|rudarstvo in    |          |           |
|mineralne     |          |           |
|surovine.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Agencija RS za   |1. 8. 2005     |6. 3. 2007      |
|okolje, Urad za  |          |           |
|upravljanje z   |          |           |
|vodami.      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Agencija RS za   |27. 10. 2005    |NI POSREDOVANO    |
|okolje, Urad za  |          |           |
|okolje.      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Agencija RS za   |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|okolje, OE Celje. |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Agencija RS za   |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|okolje, Sektor za |          |           |
|ohranjanje narave. |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|2. Ministrstvo za |          |           |
|promet:      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |29. 6. 2005     |28. 2. 2007     |
|ceste.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |6. 7. 2005     |NI POSREDOVANO    |
|železnice.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |17. 11. 2005    |5. 3. 2007      |
|letalstvo.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|pomorstvo.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direkcija RS za  |Odstop vloge na   |Odstop vloge na   |
|ceste, Izpostava  |Direkcijo RS za   |Direkcijo RS za   |
|Celje.       |ceste, Tržaška 19, |ceste, Tržaška 19,  |
|          |Ljubljana      |Ljubljana      |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|3. Ministrstvo za |          |           |
|kmetijstvo,    |          |           |
|gozdarstvo in   |          |           |
|prehrano:     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |29. 7. 2005     |1. 3. 2007      |
|kmetijstvo.    |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |NI POSREDOVANO   |21. 2. 2007     |
|gozdarstvo,    |          |           |
|lovstvo in     |          |           |
|ribištvo      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|4. Ministrstvo za |22. 7. 2005     |15. 3. 2007     |
|kulturo.      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|5. Ministrstvo za |          |           |
|gospodarstvo:   |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |15. 7. 2005     |13. 3. 2007     |
|notranji trg.   |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |13. 7. 2005     |26. 2. 2007     |
|energijo.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|6. Ministrstvo za |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|informacijsko   |          |           |
|družbo.      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|7. Ministrstvo za |          |           |
|zdravje:      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Področje za razvoj |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|omrežja ustanov  |          |           |
|zdravstvene    |          |           |
|dejavnosti.    |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Zdravstveni    |28. 6. 2005     |2. 3. 2007      |
|inšpektorat RS, OE |          |           |
|Celje.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|8. Ministrstvo za |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|šolstvo, znanost  |          |           |
|in šport.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|9. Ministrstvo za |          |           |
|obrambo:      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Direktorat za   |26. 7. 2005     |16. 3. 2007     |
|obrambne zadeve,  |          |           |
|Sektor za civilno |          |           |
|obrambo.      |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Inšpektorat RS za |6. 7. 2005     |NI POSREDOVANO    |
|varstvo pred    |          |           |
|naravnimi in    |          |           |
|drugimi nesrečami, |          |           |
|Izpostava Celje.  |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Uprava za obrambo, |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|Celje.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|10. Ministrstvo za |29. 7. 2005     |15. 3. 2007     |
|notranje zadeve.  |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|11. Agencija RS za |30. 6. 2005     |NI POSREDOVANO    |
|regionalni razvoj. |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|12. ELES Elektro  |13. 7. 2005     |20. 3. 2007     |
|Slovenija, javno  |          |           |
|podjetje za prenos |          |           |
|električne     |          |           |
|energije d.o.o.,  |          |           |
|Ljubljana.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|13. Zavod za    |26. 7. 2005     |27. 3. 2007     |
|gozdove Slovenije, |          |           |
|OE Celje.     |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|14. Zavod RS za  |9. 1. 2007     |22. 3. 2007     |
|varstvo narave, OE |          |           |
|Celje.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|15. Zavod za    |18. 7. 2005     |15. 6. 2007     |
|varstvo kulturne  |          |           |
|dediščine     |          |           |
|Slovenije, OE   |          |           |
|Celje.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|16. Pošta     |24. 6. 2005     |NI POSREDOVANO    |
|Slovenije d.o.o.  |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|17. Telekom    |18. 7. 2005     |6. 4. 2007      |
|Slovenije d.d.   |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|18. JKP Žalec   |12. 9. 2005     |28. 3. 2007     |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|19. Telemach    |5. 7. 2005     |NI POSREDOVANO    |
|d.o.o., Ljubljana |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|20. Elektro Celje |12. 7. 2005     |22. 3. 2007     |
|d.d., javno    |          |           |
|podjetje za    |          |           |
|distribucijo    |          |           |
|električne     |          |           |
|energije, Celje.  |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|21. Geoplin    |4. 8. 2005     |19. 3. 2007     |
|d.o.o., Ljubljana. |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|22. Javne naprave, |14. 7. 2005     |26. 2. 2007     |
|javno podjetje   |          |           |
|d.o.o.       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|23. NIVO Gradnje  |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|in ekologija d.d. |          |           |
|Celje       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|24. Vzdrževanje in |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|obnova cest d.d., |          |           |
|Celje       |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|25. Občina Tabor – |NI POSREDOVANO   |NI POSREDOVANO    |
|področje razvoja  |          |           |
|prometa (lokalne  |          |           |
|ceste),      |          |           |
|gospodarstva,   |          |           |
|družbene javne   |          |           |
|infrastrukture   |          |           |
|lokalnega pomena, |          |           |
|turizma,      |          |           |
|kmetijstva,    |          |           |
|kulture, druge   |          |           |
|infrastrukture   |          |           |
|lokalnega pomena. |          |           |
|          |          |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
Poleg zgoraj navedenih nosilcev so smernice za pripravo SPRO in PRO podali tudi:
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Smernice,      |SPRO        |PRO         |
|pridobljene od / za:|          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|1. Ministrstvo za  |          |           |
|gospodarstvo:    |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Direktorat za    |/         |23. 3. 2007     |
|turizem, Maribor  |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Sektor za rudarstvo |/         |12. 4. 2007     |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|2. Ministrstvo za  |          |           |
|obrambo:      |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Uprava RS za zaščito|27. 6. 2005    |12. 3. 2007     |
|in reševanje,    |          |           |
|Ljubljana      |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|3. Ministrstvo za  |          |           |
|promet:       |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Sektor za planiranje|/         |22. 2. 2007     |
|in analize     |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Zavod RS za varstvo |25. 7. 2005    |/          |
|narave, Ljubljana  |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Služba vlade RS za |/         |9. 3. 2007      |
|lok. samoupravo in |          |           |
|reg. politiko    |          |           |
|          |          |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
4.2. Nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPN
Nosilci urejanja prostora so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za zdravje.
Poleg zgoraj navedenih so nosilci urejanja prostora tudi naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2/a, 3000 Celje,
– UPC Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska c. 49, 3000 Celje,
– Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Vzdrževanje in obnova cest d.d., Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Občina Tabor – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.
Seznam nosilcev urejanja prostora iz 4.2. točke tega sklepa se lahko po presoji MOP tudi spremeni, predvsem v delu, ki se nanaša na ministrstva.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Tabor objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh: www.obcina-tabor.si) in ga pošlje MOP ter sosednjim občinam: Občini Braslovče, Občini Vransko, Občini Prebold, Občini Trbovlje in Občini Zagorje ob Savi.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti