Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3745. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Tabor – jug, stran 12002.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan Občine Tabor dne 28. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Tabor – jug
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrtah
Območje OPPN Tabor – jug je locirano v južnem delu naselja Tabor in v naravi predstavlja travnik. Vsa zemljišča so v veljavnem prostorskem planu – Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02, 83/08) opredeljena kot stavbna. Pred kakršnimikoli posegi pa je potrebno izdelati OPPN.
OPPN bo izdelan skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter njegovimi podzakonskimi akti, tj. Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. Območje OPPN
Okvirno ureditveno območje zajema zemljišča s parc. št. 997/1, 997/3, 997/4, 997/13, 997/14, 997/15, 997/16, 998/1, 998/2, 998/3, 1123/1, k.o. Ojstriška vas, in je veliko cca. 3.6 ha. Nahaja se v južnem delu naselja Tabor, zahodno od lokalne ceste Tabor – Loke. Tekom postopka se lahko ureditveno območje tudi spremeni in dopolni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in viri financiranja
Strokovne rešitve in izdelavo OPPN si mora pridobiti investitor sam na svoje stroške.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 45 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 45 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku. Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Tabor objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh www.obcina-tabor.si) in ga pošlje MOP.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti