Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2008, stran 12000.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji 26. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v evrih
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                             2008
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       8.383.050
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            6.260.185
70  DAVČNI PRIHODKI                4.502.024
   700 Davki na dohodek in dobiček        3.581.199
   703 Davki na premoženje             716.400
   704 Domači davki na blago in storitve      204.425
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.758.161
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      269.800
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             12.000
   712 Globe in druge denarne kazni         6.100
   713 Prihodki od prodaje blaga in         45.000
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          1.425.261
72  KAPITALSKI PRIHODKI              1.623.092
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      1.623.092
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               499.773
   740 Transferni prihodki iz drugih        113.717
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega        386.056
   proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         11.034.704
40  TEKOČI ODHODKI                2.184.838
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      478.565
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      71.102
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.539.851
   403 Plačila domačih obresti              0
   409 Rezerve                   95.320
41  TEKOČI TRANSFERI               1.980.472
   410 Subvencije                  13.550
   411 Transferi posameznikom in         1.253.612
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     126.035
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        587.275
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             6.329.884
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    6.329.884
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             539.510
   431 Investicijski transferi pravnim in     411.102
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabnik
   432 Investicijski transferi           128.408
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –2.651.653
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
   44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih
   osebah javnega prava, ki imajo
   premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –2.651.653
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   - ali 0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE               2.651.653
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    2.651.653
   PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
   - ali 0 ali +
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-10 /2008
Škofljica, dne 28. avgusta 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti