Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3742. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju, stran 11999.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je županja sprejela
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravi občinskega podrobnega prostorskega Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v ureditvenem območju naselja Kebelj, ki se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) in Odlokom o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00).
Lokacija predvidene stanovanjske zazidave »Fošt v Keblju« je opredeljena kot območje za poselitev.
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN.
Grajena struktura je vaško naselje, ki bo z novo pozidavo dopolnjevalo vitalne funkcije naselja (osnovna šola, cerkev, gasilski dom, dom krajanov – večnamenska dvorana, trgovina z bistrojem …).
OPPN predvideva znotraj meja ureditev območja za individualne stanovanjske hiše.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN Stanovanjska pozidava Fošt so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture na tem območju,
– izgradnjo gostejše stanovanjske gradnje, umeščanje gostejše stanovanjske pozidave,
– celovita ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZP Načrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: 75/14, 7/7, 11/1 in 7/2 – del, vse k.o. Kot.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska pozidava Fošt bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje OPPN vključuje parcelne številke:
75/14, 7/7, 11/1 in 7/2 – del, vse v k.o. Kot.
Velikost območja je po podatkih katastra 10.854 m2.
V okviru ureditvenega območja je predvidena parcelacija za gradnjo do 12 stanovanjskih hiš na komunalno opremljenih parcelah z ustrezno cestno infrastrukturo.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+---------------------------------+----------------------------+
|izdelava osnutka OPPN      |30 dni od sklenitve pogodbe |
|                 |z načrtovalcem       |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|pridobivanje smernic za     |30 dni           |
|načrtovanje in obvestilo o CPVO |              |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|izdelava strokovnih podlag,   |v času pridobivanja smernic |
|okoljskega poročila       |– 60 dni          |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|izdelava dopolnjenega OPPN    |20 dni           |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|posredovanje dopolnjenega OPPN  |15 dni           |
|in okoljskega poročila      |              |
|ministrstvu v pregled      |              |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega  |prične 7 dni po objavi javne|
|OPPN in okoljskega poročila   |razgrnitve in traja 30 dni |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|javna obravnava, obravnava na  |v času javne razgrnitve   |
|občinskem svetu         |              |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|predaja pripomb in predlogov   |7 dni po zaključeni javni  |
|načrtovalcu           |razgrnitvi         |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|opredelitev načrtovalca do    |7 dni od predaje pripomb  |
|pripomb in predlogov       |              |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov |30 dni od opredelitve    |
|                 |načrtovalca         |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|izdelava predloga OPPN      |15 dni           |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|pridobitev mnenj na predlog OPPN |30 dni           |
|in potrdilo o sprejemljivosti  |              |
|vplivov OPPN na okolje      |              |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|sprejem usklajenega predloga   |na seji občinskega sveta po |
|OPPN               |pridobitvi mnenj      |
|                 |              |
+---------------------------------+----------------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor,
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica,
– Krajevna skupnost Kebelj,
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Fošt Polona in Janez.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Št. 3505-28/2008-6-1032
Slovenska Bistrica, dne 27. avgusta 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti