Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3741. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt, stran 11997.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 9., 41. in 43. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je podžupan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt
1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 1/07).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Po sprejetem odloku o URN Šmarje ob Planinski cesti v Sevnici v letu 1987 in spremembah in dopolnitvah odloka v letu 2007, je po veljavnem prostorskem aktu na obravnavanem območju predvidena gradnja objekta št. 19, namenjenega terciarni dejavnosti. Pod nazivom terciarne dejavnosti se smatrajo trgovina in storitve, ki pa se v mestnem območju Sevnice koncentrirajo na drugih območjih.
Občina Sevnica je v zadnjih letih deležna hitre gospodarske rasti in ekonomskega razvoja, ki se kaže v širitvi poslovne in storitvene dejavnosti. Temu celovitemu razvoju dejavnosti, pa ni sledila gradnja novih stanovanjskih kapacitet. V Sevnici se kaže pomanjkanje zadostnih stanovanjskih kapacitet, ki bi zadostile povpraševanju in potrebam po stanovanjih.
Območje je v naravi travnik, ki ni pozidan, obkroža ga območje individualne stanovanjske pozidave. Na severni strani območje omejuje Bohorska ulica, na jugozahodni strani pa Pot na Zajčjo goro.
Na območju je predvidena gradnja večstanovanjskega objekta z največ 44 stanovanjskimi enotami, podzemno garažo in urejenimi zelenimi površinami, ki se bo z gabariti in zasnovo vklopil in navezoval na okoliško obstoječo grajeno strukturo in na obstoječo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Razlog za izdelavo OPPN je v zastarelosti veljavne prostorske dokumentacije. Zaradi tega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta, ki je po določilih ZPNačrt občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN obravnava zemljišče parcele št. 95, k.o. Šmarje, površine 3.818 m².
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize prostora, predhodnih usmeritev s strani strokovnih služb Občine Sevnica, izbranega in potrjenega predloga zasnove ureditve območja, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
+--------------------------------+--------------+--------------+
|       Faza       |  Nosilec  |   Rok   |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Sprejem sklepa o začetku    |podžupan   |avgust 2008  |
|postopka priprave OPPN     |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Objava sklepa v Uradnem listu  |Občina Sevnica|7 dni     |
|RS in na svetovnem spletu,   |       |       |
|obvestilo MOP          |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava osnutka        |izdelovalec  |15 dni    |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja     |izdelovalec  |30 dni    |
|prostora za izdajo smernic   |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava    |izdelava   |30 dni    |
|strokovnih podlag in dopolnitev |       |       |
|osnutka             |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Obvestilo javnosti o javni   |Občina Sevnica|7 dni     |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |       |       |
|dopolnjenega osnutka; objava v |       |       |
|svetovnem spletu in na krajevno |       |       |
|običajen način         |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Javna razgrnitev in v tem času |Občina Sevnica|30 dni    |
|javna obravnava         |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava stališč do pripomb in |Občina    |15 dni    |
|predlogov            |Sevnica,   |       |
|                |izdelovalec  |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Sprejem stališč na seji     |Občinski svet |       |
|Občinskega sveta        |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Objava stališč v svetovnem   |Občina Sevnica|7 dni     |
|spletu in na krajevno običajen |       |       |
|način              |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN na    |izdelovalec  |15 dni    |
|podlagi sprejetih stališč    |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev    |izdelovalec  |30 dni    |
|urejanja prostora        |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Izdelava usklajenega predloga  |izdelovalec  |30 dni    |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Sprejem predloga na seji    |Občinski svet |       |
|Občinskega sveta        |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu  |Občina Sevnica|7 dni     |
|RS               |       |       |
|                |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova 6, 3000 Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec;
– Pripravljalec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: ESPLANADA d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert;
– Investitor OPPN: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, bo financiral HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0001/2008
Sevnica, dne 25. avgusta 2008
Podžupan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti