Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3739. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Šentvid pri Stični – kanalizacija« v Občini Ivančna Gorica, stran 11996.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. redni seji dne 12. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Šentvid pri Stični – kanalizacija« v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje “Šentvid pri Stični – kanalizacija” v Ivančni Gorici (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja kanalizacijskega omrežja na območju opremljanja, določijo roki gradnje komunalne opreme ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s kanalizacijskim omrežjem,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka zavezancem za investicije v komunalno opremo.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja obsega poselitvena območja naselij Šentvid pri Stični, Pristavlja vas in Petrušnja vas ter je opredeljeno v grafični prilogi programa opremljanja. To je hkrati tudi obračunsko območje investicije v komunalno opremo.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura)
Na tem območju je bila pred leti zgrajena kanalska mreža v večjem obsegu, kot glavni zbiralnik »S«, del glavnih kanalov »B«, »C2«, kakor tudi čistilna naprava. Tam, kjer še ni zgrajena kanalizacija se sanitarne odplake še vedno odvajajo preko greznic v ponikovalnice ali v jarke. Omenjena obstoječa kanalizacija v mešanem in deloma ločenem sistemu že odvaja odpadne vode v novo čistilno napravo.
Predvideni so še stranski sistemi s priključitvijo na glavni kanal, ki bodo omogočili priključitev vseh objektov v obračunskem območju. Gre za kanale A1A, A1B, A1C, A3, A4, B, B1A, B2A, C2, C2A, C2B, D1, D1A, D1B, E, E1, E2, F, F1, F2 ter črpališčema ob kanalih C2 in E. Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo kanalizacije na območju, ki odpadejo na območje opremljanja, znašajo 2.798.928 EUR po cenah 31. januar 2008 in obsegajo vse z izgradnjo kanalizacijskega sistema povezane stroške, ki so že ali predvidoma še bodo nastali.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo so ocenjeni na podlagi prispevne stopnje zavezancev in znašajo 409.063 EUR po cenah 31. januar 2008.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo kanalizacijske infrastrukture na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalcem. Pri tem zagotavlja 409.063 EUR na račun komunalnega prispevka, ki so ga ali pa ga še bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, preostala potrebna sredstva pa zagotavlja za svoj račun iz občinskega proračuna.
8. člen
(način plačila komunalnega prispevka)
Občina oziroma javno komunalno podjetje bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe objekte odmerila komunalni prispevek pred priključitvijo objekta na kanalizacijsko omrežje.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka novih objektov bo občina odmerila komunalni prispevek za kanalizacijo po tem programu opremljanja z odločbo pred izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov o površini gradbene parcele in neto tlorisni površini objekta iz projekta PGD. Poleg tega prispevka pa jim bo odmerila komunalni prispevek tudi za ostalo komunalno opremo po občinskem odloku o komunalnem prispevku.
V primeru, da parcela objekta ni določena oziroma ni znana, se pri odmeri kot velikost parcele upošteva stavbišče x 1,5.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo na svojem posestvu poleg stanovanjskega objekta tudi objekte za kmetijsko rabo, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva samo parcela in neto tlorisna površina stanovanjskega objekta.
9. člen
(terminski plan)
Kanalizacijski sistem se je gradil od leta 1988 naprej. Zaključek gradnje sistema in priklop vseh uporabnikov je predviden v letu 2009.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
11. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 6. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov v območju opremljanja znašajo 1,16 EUR/m2 parcele (C(p)) in 5,74 EUR/m2 neto tlorisne površine objekta (C(t)).
Isti pogoji bodo veljali tudi za lastnike tistih objektov, ki šele bodo zgrajeni oziroma se bodo priključevali naknadno v prihodnosti in v tem trenutku še niso zavezanci za komunalni prispevek, bodo pa to postali kasneje.
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 31. 1. 2008.
13. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji v programu opremljanja opredeljene javne komunalne infrastrukture se mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka. V primeru, da ta presega obračunan komunalni prispevek se razlike ne vrača, lahko pa investitor preostanek vložka uveljavlja pri drugih investicijah v Občini Ivančna Gorica, kjer bi sicer moral plačati komunalni prispevek.
Zavezancem, ki so komunalni prispevek poravnali po odločbah, ki so jih že prejeli v preteklosti, se to prizna in se šteje, da so s tem izpolnili svoje obveze.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008
Ivančna Gorica, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti