Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3727. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja, stran 11974.

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na kmetijskih zemljiščih iz 2. člena tega pravilnika na območju katastrskih občin Cvetkovci, Trgovišče in Velika Nedelja, na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja, v skupni površini 4.488.998 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Cvetkovci: 1326, 1327, 1328, 1330, 1331, 1333, 1334, 1500, 1501, 1575, 1576, 1578, 1582, 1585, 1586, 1589, 1592, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645/1, 1645/2, 1646, 1647 in 1649;
– v k.o. Trgovišče: 29, 49, 57, 64, 65, 66, 73, 74, 82, 720, 723, 724, 725, 726, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794/1, 794/2, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 848, 900, 901, 904, 905, 906, 908, 909, 915, 916, 917, 918, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947/2, 992, 1004, 48/2, 58/1, 83/1, 83/2, 833/1, 833/2, 834/1, 835/1, 835/2, 907/2, 92/1, 92/2, 94/3, 95/1, 96/2, 97/1, 98/2, 99/1, 1019/2, 1019/3 in 1019/4;
– v k.o. Velika Nedelja: 1683/1, 1683/4, 1500, 1501, 1502, 1503, 1517, 1519, 1520, 1521, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1617, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1672, 1673, 1671/1, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1621/1, 1621/2, 1680/1 in 1680/7.
3. člen
(1) Investitor izgradnje oziroma dograditve odvzemnega objekta (črpališča) in trafo postaje ter izgradnje primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja velikega namakalnega sistema je Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož (v nadaljnjem besedilu: investitor), ki prevzema vse finančne obveznosti investicije.
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu so izgradnja oziroma dograditev odvzemnega objekta (črpališča) in trafo postaje ter izgraditev primarnega, sekundarnega in terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
(2) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno parcelo oziroma zemljišče iz 2. člena tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega zemljišča in mora biti izvršena v roku štirih let po pridobitvi uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
5. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov ter vsake tri mesece od uveljavitve tega pravilnika naprej pisno poroča o stanju in morebitnih spremembah projekta ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
6. člen
(1) Po zaključku melioracije je odvzemni objekt (črpališče), trafo postaja ter, primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega namakalnega sistema v lasti Republike Slovenije.
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo investicije iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika nosi investitor.
(2) Investitor mora pred začetkom izvajanja melioracijski del izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi o varstvu okolja.
(3) Investitor mora poskrbeti, da se vsa melioracijska dela, ki pomenijo poseg v prostor in strokovni nadzor nad temi deli, opravijo v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o urejanju prostora ter po predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj.
8. člen
Na nepremičninah iz 2. člena tega pravilnika investitor v roku 60 dni od uveljavitve tega pravilnika predlaga zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen
(1) Po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja je upravljanje in vzdrževanje odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje ter primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja velikega namakalnega sistema del javne službe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika morajo po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega namakalnega omrežja in zagotavljati sredstva za vzdrževanje velikega namakalnega sistema, v sorazmerju s površino zemljišč, katerih lastniki oziroma zakupniki so, in ležijo na območju velikega namakalnega sistema.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-392/2007
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-2311-0096
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti