Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3611. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje, stran 11700.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003) je občinski svet na seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje (v nadaljevanju: OPPN), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 332/07. OPPN je skladen s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, 1997 in 2002.
2. člen
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
A. Tekstualni del
B. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
C. Priloge
D. Grafične priloge.
Podrobnejši seznam posameznih sestavin OPPN se nahaja v gradivu OPPN iz 1. člena tega odloka.
FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2001) – v nadaljevanju odloka – se v celoti črta prvi in drugi odstavek druge alinee (Južna terasa pri uvozu na rekreacijsko območje pobočja Rurdija je opredeljena za) in nadomestita z novim besedilom:
»– sejemsko prireditveno dejavnost s prireditvenim objektom z odrom, garderobami, sanitarijami, skladiščnimi in drugimi prostori, prireditveno ploščad, večnamensko ploščad za sejme, prireditve, igre z žogo in poligon za rolkanje ali drugo športno-rekreacijsko dejavnost;
– dodatne površine za parkiranje so zagotovljene na dvonamenskih zelenih površinah ob prireditveni ploščadi in na platoju izven mej ureditvenega prostora ob pomožnem nogometnem igrišču;
– na brežini nad večnamensko ploščadjo bodo urejene naravne tribune, celotno sejemsko prireditveno območje pa bo s pešpotmi povezano z ostalimi površinami športno-rekreacijskega območja;
– za obiskovalce je načrtovana ureditev parkirišč ob prireditvenem objektu za 16 osebnih vozil in 9 avtodomov ter začasnega parkirišča ob večnamenski ploščadi za 44 osebnih vozil;
– gozd na brežini med obema platojema se ohrani;«.
POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
V 6. členu odloka se v deveti alinei besedilo »konjeniški center (A2), žaga (Ž)« opusti in nadomesti z novim, ki glasi: »sejemsko prireditveno območje«.
V enajsti alinei se opustita prvi in drugi stavek ter nadomestita z besedilom:
»Za prireditveni objekt so določene gradbene linije maksimalnega tlorisnega gabarita 10,00 m + 15,00 m x 44,00 m, za prireditveno ploščad pa tlorisne dimenzije 60,00 m x 40,00 m;«.
V drugi alinei se za tekstom »vsi objekti morajo biti pritlični« doda besedilo »(prireditveni objekt ima lahko etažnost P+1)«.
V šestnajsti alinei se besedi »obrobju žage« nadomestita z besedami »ob sejemsko prireditvenem območju«.
Na koncu 6. člena se doda nova alinea:
»– ob pešpoti vzhodno od prireditvenega območja bodo ob vstopu na območje Evroparka postavljeni jambori za zastave držav Evropske unije.«
POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA TER VODNOGOSPODARSKI POGOJI
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besede »konjeniški center« nadomesti z besedo sejemsko prireditveni prostor«.
6. člen
V 9. členu se v prvi alinei besedilo »Območji konjeniškega centra (A2) in žage (Ž)« nadomesti z besedilom »Območje za sejemsko prireditveno dejavnost«.
7. člen
V 10. členu se v drugi alinei besedilo »iz območij konjeniškega centra (A2) in žage (Ž)« nadomesti z besedilom »s sejemsko prireditvenega območja«.
V drugi alinei se oznako »A2 in Ž« nadomestita s tekstom »sejemsko prireditvene dejavnosti,«.
Tretja alinea 10. člena se črta.
8. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »Konjeniški center (A2)« nadomesti z besedilom »sejemsko prireditveno območje«.
POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA IN POŽARNO VARNOST
9. člen
V 14. členu se črta tretja alinea in nadomesti z novim tekstom:
»– za sejemsko prireditveno območje, učni poligon avtošole in območje objektov ob vzletno-pristajalni stezi je določena III. stopnja varstva pred hrupom, kjer mejne vrednosti hrupa ne smejo presegati 50dBA za noč in 60dBA za dan.«
TOLERANCE
10. člen
Za 15. členom se doda novo poglavje DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV in novo besedilo 16. člena:
»Tolerance za parcelacijo:
Prostorski izvedbeni načrt delno povzema obstoječo parcelacijo. Kot toleranca je dovoljena sprememba parcelnih mej ob soglasju mejašev.
Tolerance pri lokaciji prireditvenega objekta na terenu:
Kot toleranca je na podlagi detajlnega programa investitorja dovoljena manjša ali večja zazidana površina kolikor to pogojujejo potrebe investitorja ter pod pogojem, da te spremembe upoštevajo ostale odmike določene z OPPN in da ne bodo ovirale realizacije OPPN ter so v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora ter izvedbi utrjenih površin na podlagi ustrezne projektno tehnične dokumentacije, če to pogojujejo obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če postavitve ne spreminjajo koncepta OPPN.
Z uporabo toleranc se ne sme spreminjati vpliv objektov in naprav na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.«
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Dokumentacija o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja prisojna služba občinske uprave.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/93
Zagorje ob Savi, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti