Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3610. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija, stran 11698.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003) je Občinski svet na seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje Farčnikove kolonije v Zagorju ob Savi (v nadaljevanju: OPPN), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 333/07. OPPN je skladen s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, 1997 in 2002.
2. člen
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
B. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C. PRILOGE
D. GRAFIČNE PRILOGE.
Podrobnejši seznam posameznih sestavin OPPN se nahaja v gradivu OPPN iz 1. člena tega odloka.
FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikove kolonije (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2003 – v nadaljevanju: odloka) se prvi stavek prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»Območje je namenjeno za obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti v zaključeni obrtno-industrijski coni na platoju desnega nabrežja Kotredeščice ter gradnji poslovno-stanovanjskega objekta na jugozahodnem delu ureditvenega območja.«
4. člen
V 5. členu odloka se v zadnjem odstavku prve alinee opusti besedilo:
»načrtovano je klasično parkirišče za tovorna vozila, ki ni namenjeno za vozila za prevoz nevarnega blaga« in nadomesti z novim, ki glasi:
»načrtovano je javno parkirišče za osebna vozila s skupno 55 parkirnimi mesti.«
POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
6. člen odloka se ukine in v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov veljajo naslednji pogoji:
– Predvidena je izravnava in nasip terena na določeno niveleto zunanjega asfaltiranega platoja, ki je od 264.36 do 264.54 nadmorske višine, kar je min. 0.5 m nad koto 100-letne vode Kotredeščice. Iz rezultatov hidrološke – hidravlične analize je razvidno, da sta predlagani koti ustrezni, saj sta nad koto energije oziroma z ustrezno varnostno višino.
– Minimalni odmik ograjenega območja je 7 m od zgornje brežine reguliranega vodotoka Kotredeščica.
– Obrtno-proizvodna-poslovna cona je zasnovana na platoju med potokom Kotredeščica, saniranim plazom Ruardi in obstoječo lokalno cesto, ki se priključuje na regionalno cesto.
Servisna cesta za napajanje cone poteka v smeri sever-jug, v večjem delu je trasa vzporedna z regulirano Kotredeščico. Na severu in jugu se priključuje na obstoječi prometnici. Na glavno servisno cesto (cesta 2) se navezujeta dovoza 1 in 2 za napajanje načrtovanih objektov.
Ob predvidenih servisnih in dovoznih cestah so formirane gradbene parcele z oznako 1–6 z opredeljenimi gradbenimi linijami objektov.
Meje gradbenih parcel so prikazane v grafičnih prilogah. Na območju gradbenih parcel so določene maksimalne gradbene linije načrtovanih objektov ter drugi posegi ali dodatni pogoji (zeleni pas, smeri dovozov, odmiki od prometne, komunalne in energetske infrastrukture ...).
Za poslovno dejavnost se ohrani obstoječa stanovanjska hiša na južnem delu, za katero je dovoljena adaptacija, nadomestna gradnja in sprememba namembnosti. Predvidena je vključitev nekdanjega rova v program poslovnega objekta z oznako 1.
Obrtno-proizvodno-poslovna cona je na vzhodu omejena z zelenim pasom ob pešpoti in kolesarski stezi na desnem bregu regulirane Kotredeščice, na jugu z zelenimi površinami plazu, na zahodnem robu ob dovozni cesti 4 pa je višinska razlika med platojema premeščena z zelenimi brežinami ali izgradnjo opornega zida.
Zahodni del ureditvenega območja je namenjen ureditvi javnih parkirnih površin ob dovozih 3, 4 in 5, ki so namenjeni predvsem za potrebe sejemsko-prireditvenega prostora. Skupno je predvidenih 55 parkirnih mest za osebna vozila.
Na skrajnem jugozahodnem delu je na lokaciji obstoječega objekta predvidena gradnja nadomestnega poslovno-stanovanjskega objekta
– Predlog zazidave:
• določen je odmik gradbene linije od meje gradbene parcele, prometnic, obstoječih energetskih vodov in vodotoka;
• členitev fasad je mogoča do maksimalne gradbene linije;
• nizki, členjeni gabariti objektov;
• višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov, točne višine bodo določene s PGD;
• v poslovnih, servisnih in proizvodnih objektih morajo biti urejeni dovozi in dostopi za invalide in starejše ljudi;
• dovoljena je klasična ali montažna gradnja;
• strešna konstrukcija objektov bo usklajena s funkcijo objektov;
• fasade bodo obdelane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov; predvidena je uporaba materialov: omet, beton, steklo, kovina in sodobne obloge, poenotena uporaba materialov, barvna lestvica fasad v svetlih barvah;
• parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce bodo urejena v mejah gradbenih parcel, javna parkirišča niso načrtovana;
• obvezna je zasaditev dovozov ob glavnih prometnicah;
• obvezna je zasaditev zelenih tamponov med posameznimi kareji kot je razvidno iz grafičnih prilog;
• pred izvajanjem del je za predvidene objekte potrebno pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
– Gabariti in pogoji za oblikovanje
Tlorisni gabariti:
• oblika pravokotnika, prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni;
• stavbni volumen ne sme presegati maksimalne višine in zahtevanih odmikov, opredeljenih v grafičnih prilogah;
• upoštevati je treba podpise o maksimalnih odmikih med objekti (osončenje, požarna varnost ...).
Etažnost:
• klet (kolikor dopuščajo geotehnične razmere), pritličje ali pritličje z etažo ali pritličje z mansardo;
• okvirni višinski gabarit 10.00 m (vse naprave na objektu morajo biti znotraj maksimalnega višinskega gabarita) nad nivojem terena;
Strehe:
• dovoljene so ravne strehe z notranjim naklonom skritim za poudarjenim vencem, dvokapnica ali ločna konstrukcija z minimalnim naklonom za poslovno-proizvodno-servisne objekte in streha, ki se odpira na dve ali več strani za nadomestni poslovno-stanovanjski objekt;
Materialni in barve:
• naravni materiali: omet, les, steklo, beton, kovine;
• sodobni obložni materiali;
• fasade naj bodo obdelane v svetlih pastelnih barvah, možnost kombinacije z arhitektonskimi poudarki v močnejših barvnih odtenkih;
Pomožni objekti:
• so dopustni v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov ... (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04);
• odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitektonsko usklajene z ostalimi objekti znotraj območja;
Pozidanost gradbene parcele:
• do 60% velikosti gradbene parcele ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezni zeleni pasovi);
– Promet
Napajanje in parkiranje:
Ureditveno območje se bo napajalo z regionalne ceste RI-221/1219 Zagorje–Bevško preko obstoječih priključnih cest.
Vse parkirne površine za potrebe načrtovanih objektov bodo urejen znotraj mej gradbenih parcel.
– Utrjene površine
Znotraj ureditvenega območja so utrjene površine namenjene za izvedbo manipulacijskih in prometnih površin, dovoza ter parkirnih površin.
– Zelene površine
Večji del površin v mejah ureditvenega območja bo pozidan, le manjši del je namenjen zelenicam.
Ob glavnih prometnicah in ob kolesarski stezi na desnem bregu Kotredeščice je predvidena zasaditev drevoreda v smislu prepoznavnosti območja.
Južno od obstoječe ceste (1) na severnem delu območja je načrtovana zasaditev javnih zelenih površin kot vizuelna bariera med obrtno-proizvodno-poslovno cono in sejemsko-prireditvenim prostorom.
V grafičnih prilogah so prikazane zelenice, ki vizualno poudarjajo meje med posameznimi kareji. Predvidena je zasaditev grmovnih ali drevesnih vrst.
Ostale zelene površine v mejah gradbenih parcel bodo zasajene s pokrovnim grmičevjem in zatravljene, večje pa zasajene z neformalnimi skupinami avtohtonega drevja.
Pri izbiri drevesnih vrst je treba upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve po zadrževanju prahu, zmanjševanju hrupa in velikosti habitusa.
Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih površin, brežin ali sanacijo degradiranega prostora.
Pred izvedbo zunanje ureditve je treba izdelati načrte, ki morajo upoštevati usmeritve in pogoje tega lokacijskega načrta ter uskladiti trase komunalnih vodov z načrtom zasaditve.
POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA TER VODNOGOSPODARSKI POGOJI
6. člen
7. člen odloka se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Prometne ureditve obsegajo:
– izgradnjo cestnega omrežja znotraj obrtno-industrijske cone z osrednjo dovozno cesto – CESTA 2, širine 6,00 m in 5 dovoznimi cestami (DOVOZ 1-5) širine 5,00 m;
– ureditev dovoznih priključkov, parkirnih in manipulacijskih površin v mejah gradbenih parcel;
– ureditev parkirnih površin (skupno 55) za osebna vozila ob dovozih 3, 4 in 5 za potrebe sejemsko-prireditvenega območja;
– dimenzije parkingov za osebna vozila so 2,50 do 5,00 m;
– ureditev kolesarske steze in pešpoti na desnem bregu regulirane Kotredeščice, ločeni z belo črto in obrobničeni;
– izvedba hodnika za pešce ob južnem robu obstoječe priključne ceste (CESTA 1) na regionalno cesto RI-221 in stopnišča med dovoznima cestama 2 in 4.«
– Most na cesti proti Ruardiju je poddimenzioniran. Novi most je potrebno načrtovati tako, da bo prevajal 100-letne visoke vode z minimalno 50 cm varnostno višino. Za novi most je treba pridobiti vodno soglasje.
POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA IN POŽARNO VARNOST
7. člen
Na koncu drugega ostavka 13. člena odloka se doda besedilo:
»Ureditveno območje meji na severu na območje, namenjeno sejemsko-prireditveni dejavnost, za katerega velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno mejno dnevno ravnijo hrupa 60dBA in nočno 50dBA.
Investitorji morajo zagotoviti, da pri svoji dejavnosti ne bodo presežene zakonsko dovoljene ravni hrupa.«
Pri poglavju Odpadki se v prvem odstavku lokacija ekološkega otoka, ki glasi: »– ki je predviden pri uvozu v obrtno-industrijsko cono« nadomesti z besedilom: »ki je lociran ob CESTI 2 v osrednjem delu obrtno-industrijske cone«.
Pri poglavju požarna varnost se pri naštevanju posegov črta druga alinea in nadomesti z novim besedilom:
»prometno-tehnične ureditve, ki omogočajo dostop interventnim vozilom«.
Pri poglavju Požarna varnost se črta tretji odstavek, ki obravnava parkirišče za tovornjake.
TOLERANCE
8. člen
14. člen se črta in v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Tolerance za parcelacijo:
Prostorski izvedbeni načrt delno povzema obstoječo parcelacijo. Kot toleranca je dovoljena sprememba parcelnih mej ob soglasju mejašev.
Dovoljeno je združevanje parcel ob upoštevanju pogojev:
– na združeni parceli je dovoljena gradnja z enim dovoznim priključkom;
– v primeru združitve parcel postane nezazidljivo območje med sedanjima parcelama zazidljivo ob upoštevanju ostalih pogojev lokacijskega načrta.
Dovoljeno je razdruževanje parcel ob upoštevanju pogojev:
– na novo nastalih gradbenih parcelah je dovoljena gradnja objektov z enim dovoznim priključkom na vsaki parceli;
– pri določitvi gradbenih linij na novo nastalih parcelah je treba upoštevati lokacijske pogoje, navedene v točki 2.4.2.
Tolerance pri lokaciji objektov na terenu:
Ureditveni načrt dovoljuje do 60% zazidanosti gradbene parcele. Kot toleranca je dovoljena večja zazidana površina kolikor to pogojujejo tehnološke potrebe investitorja ter pod pogojem, da te spremembe upoštevajo ostale odmike določene z lokacijskim načrtom in da ne bodo ovirale realizacije lokacijskega načrta ter so v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Za nadomestni poslovno-stanovanjski objekt so dovoljene tolerance v gabaritih, pri čemer morajo odmiki od sosednjih objektov in zemljišč (parcelnih mej) omogočati nemoteno gradnjo, vzdrževanje objekta in njegovo uporabo lastnega funkcionalnega zemljišča oziroma znotraj zemljiških parcel, ki pripadajo obravnavanemu objektu.
Z uporabo toleranc se ne sme spreminjati vpliv objektov in naprav na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
KONČNE DOLOČBE
9. člen
Dokumentacija o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja prisojna služba občinske uprave.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/95
Zagorje ob Savi, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti