Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, stran 11696.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00, 127/06), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – UPB2) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) na 12. redni seji dne 26. 5. 2008, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) na 8. redni seji dne 3. 7. 2008, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) na 15. redni seji dne 17. 6. 2008 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 17. redni seji dne 8. 7. 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi uskladitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica z delitvenim sporazumom, sprejetim dne 18. 9. 2007, zaradi na novo ustanovljenih občin Poljčane in Makole se sprejmejo spremembe in dopolnitve tega odloka (v nadaljevanju: odlok).
Vse besede in besedne zveze v odloku, ki so napisane v slovničnem številu dvojine, se spremenijo v slovnično število množine.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Občinski sveti Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole uvodoma ugotavljajo:
– da sta Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00, 123/04 in 5/07) ustanovili javni zavod za opravljanje osnovnega zdravstvenega varstva na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica,
– da sta bili v letu 2006 na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Poljčane in Občina Makole,
– da je bil dne 18. 9. 2007 sprejet delitveni sporazum med Občino Slovenska Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali občini soustanoviteljici javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, ter da bo javni zavod še naprej opravljal osnovno zdravstveno varstvo na območju občin Poljčane in Makole.«
3. člen
V 3. členu odloka se v drugi alinei pika spremeni v vejico, in se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
– Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole.«
4. člen
7. člen odloka se spremeni, tako, da se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda je osnovno zdravstveno varstvo prebivalcev na območju Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole, in sicer:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev občin;
– služba splošne medicine in nujne medicinske pomoči;
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
– preventivno in kurativno zobozdravstvo;
– patronažno varstvo in nega bolnika na domu;
– reševalna služba z nujnimi in nenujnimi reševalnimi prevozi;
– laboratorijska in druga diagnostika;
– fizioterapija;
– družinska medicina;
– RTG diagnostika;
– zdravstvena nega;
– specialistična dejavnost;
– medicina dela, prometa in športa;
– finančne, knjigovodske in računovodske storitve;
– dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
– dajanje drugih strojev v najem;
– fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Za ustanovitelje izvaja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.
Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne in knjigovodske storitve za koncesionarje in druge uporabnike.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
68.320    Upravljanje nepremičnina za plačilo ali po
       pogodbi
77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
86.210    Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220    Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
       dejavnost
86.230    Zobozdravstvena dejavnost
86.901    Alternativne oblike zdravljenja
86.909    Druge zdravstvene dejavnosti.
5. člen
V 9. členu odloka se v drugem odstavku beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst«.
V istem členu se pri tretji alinei drugega odstavka spremeni in se na novo glasi » šest predstavnikov ustanoviteljev, in sicer trije predstavniki Občine Slovenska Bistrica in po en predstavnik Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole.
V petem odstavku istega člena se pred besedno zvezo »Občine Oplotnica« črta veznik »in«, za besedo »Oplotnica« pa se črta pika in doda vejica ter »Občina Poljčane in Občina Makole«.
6. člen
V 11. členu odloka se v drugi alinei prvega odstavka za besedo »direktorja« doda besedilo »in morebitnega strokovnega vodjo«.
V osmi alinei se črta besedilo »in o nagradi direktorja«.
7. člen
V 14. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se zdaj glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda. Direktorja zavoda se imenuje na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa.«
8. člen
V 18. členu odloka se v drugem odstavku v tretji vrstici črta beseda »obeh«.
9. člen
V 20. členu odloka se v zadnji vrstici črta beseda »obeh«.
10. člen
V 21. členu odloka se črtata tretji in četrti odstavek.
11. člen
V 31. členu odloka se v zadnji vrstici črta beseda »obeh«.
12. člen
V 34. členu odloka se v tretji alinei prvega odstavka črta vejica in se doda besedilo »in morebitnega strokovnega vodjo«.
13. člen
V 35. členu odloka se v prvem in drugem odstavku za besedo »Oplotnica« doda besedilo »Občina Poljčane in Občina Makole«.
V petem odstavku pri tretji in šesti alinei ter pri osmem odstavku se črta beseda »obeh«.
V devetem odstavku se besede »tričlansko«, »tretjega« in »Zdravstvena« nadomestijo s »petčlansko«, »petega« in »Zdravniška«.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
15. člen
Skupni organ iz 35. člena odloka se mora konstituirati v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti