Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3608. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica, stran 11689.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 40., 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) ter določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) na redni na 11. redni seji dne 14. 4. 2008, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) na 7. redni seji dne 8. 5. 2008, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) na 14. redni seji dne 6. 5. 2008, Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 16. redni seji dne 6. 5. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Občina Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica, Občina Poljčane in Občine Makole uvodoma ugotavljajo:
– da sta Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 4/01), ustanovili javni zavod za izvajanje programov predšolske vzgoje in varstva,
– da sta bili leta 2006 na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Poljčane in Občina Makole,
– da je bil dne 18. 7. 2007 sprejet delitveni sporazum med Občino Slovenska Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali Občini Poljčane in Občina Makole soustanoviteljici javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica ter, da javni zavod še naprej opravlja dejavnost predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Poljčane in Občine Makole.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV
2. člen
Ustanovitelji zavoda so:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
– Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica,
– Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane in
– Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole.
III. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je: Vrtec Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Zidanškova ulica 1/a, 2310 Slovenska Bistrica.
V sestavo Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica sodijo naslednje enote na območju Občine Slovenska Bistrica:
– »Ciciban«, Tomšičeva ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica,
– »Čebelica«, Tomšičeva ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica,
– »Sonček«, Zidanškova ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica,
– Pragersko, Ulica Karla Paja 20, 2331 Pragersko,
– Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko,
– Zgornja Polskava, Ingoličeva ulica 3, 2314 Zg. Polskava.
V sestavo Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica sodijo tudi enote vrtca, ki se prostorsko nahajajo v osnovnih šolah:
– Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, do 31. 12. 2008,
– Kebelj, Kebelj 23, 2317 Oplotnica,
– Tinje, Veliko Tinje 30, 2316 Zg. Ložnica,
– Šmartno, Šmartno na Pohorju 24/a, 2315 Šmartno na Pohorju, do 31. 12. 2008 in
– Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja Ložnica.
Na območju Občine Oplotnica ima Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica naslednje enote:
– Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 23, 2317 Oplotnica,
– Prihova, Prihova 1, 2317 Oplotnica in
– Oplotnica, Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica v prostorih Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica.
Na območju Občine Poljčane ima Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica naslednje enote:
– »Mehurčki«, Bistriška cesta 64, 2319 Poljčane,
– »Pikapolonica«, Kajuhova ulica 6–8, 2319 Poljčane,
– Studenice, Studenice 53, 2319 Poljčane.
Na območju Občine Makole ima Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica naslednjo enoto:
– Makole, Makole 39, 2321 Makole.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelji organizira delo v enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelji in v skladu z zakonom ter podzakonskimi akti, organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Vrtec lahko organizira za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec, predšolsko vzgojo na domu. Predšolsko vzgojo na domu vrtec organizira v skladu z zakonom in podzakonskimi akti ter v soglasju s svetom zavoda.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
5. člen
Zavod kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
6. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod zap. št. vl. 1/00205/00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, Slovenska Bistrica.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda, kot sta vpisana pri registrskem sodišču.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne dokumentacije.
8. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko, Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve in Davčno upravo podpisujejo za zavod: ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih določi ravnatelj z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
11. člen
Zavod kot javna služba s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji na področju Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole.
Matična enota je Zidanškova 1/a, Slovenska Bistrica, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v programe vrtca na podlagi prijav skozi vse leto.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji je:
– P/85.100 predšolska vzgoja
– I/56.290 druga oskrba z jedmi.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
13. člen
Zavod opravlja javno veljavne programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom in prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.
Zavod izvaja programe predšolske vzgoje za otroke v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo.
V skladu s potrebami staršev lahko vrtec organizira varstvo in vzgojo predšolskih otrok tudi v popoldanskem času.
Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejeme svet zavoda.
14. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelji ne podajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugih predpisanih pogojih.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
V. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanoviteljev, in sicer dva predstavnika Občine Slovenska Bistrica in po en predstavnik Občine Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo in razrešujejo Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, Občinski svet Občine Oplotnica, Občinski svet Občine Poljčane in Občinski svet Občine Makole v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
Predstavnike delavcev zavoda se voli iz vsake enote vrtca in izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev. Izvolijo jih delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, razen če z zakonom ni drugače določeno.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oziroma imenovana največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – varovancev v zavodu.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o vzgojno-varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi z vpisom in vključitvijo otrok v zavod,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok in zakon,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del v soglasju z ustanoviteljema,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošni akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik, dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Pravico do predlaganja kandidatov za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ko bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote vrtca ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih enot vrtca in upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. V primeru če sta dva kandidata iz iste enote vrtca oziroma izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev dobila enako število glasov, se predstavnika izvoli na podlagi žreba.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal reprezentativni sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določajo postopek volitev.
24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju.
Ravnatelj
25. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– v soglasju z ustanovitelji določijo sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega odloka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpit, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat traja pet let.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
Če organi iz drugega tretjega odstavka ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavod.
27. člen
Ravnatelja razreši svet javnega zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in organe iz tretjega odstavka 26. člena tega odloka.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
28. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
29. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
30. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
Strokovni organi
31. člen
Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
32. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim in varstvenim delom v vrtcu,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
V primeru, ko otrok člana sveta zavoda izvoljenega izmed članov sveta staršev ni več vključen v vrtec, svet staršev v roku 30 dni od nastanka tega dejstva v svet zavoda izvoli novega predstavnika izmed članov sveta staršev.
Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU
36. člen
Zaposleni v zavodu so: ravnatelj in pomočnik ravnatelja, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, defektolog, svetovalni delavci, organizator prehrane, organizator zdravstveno-higienskega režima, administrativno računovodski delavci, delavci v kuhinji, delavci v pralnici, čistilci in drugi tehnični delavci.
Vzgojno dejavnost v vrtcu opravljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane in drugi delavci v skladu s standardi, ki jih določi minister, odgovoren za področje predšolske vzgoje (v nadaljevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo programe predšolske vzgoje v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako da, zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni in odgovorni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovno-računovodska, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo računovodski, administrativni in tehnični delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
37. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, uredi zavod v svojem splošnem aktu v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu, se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanovitelji.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanoviteljev. Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Zavod ne more skleniti delovnega razmerja s osebo, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
VII. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZAVODA
38. člen
Premoženje in sredstva, s katerimi zavod upravlja, so v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano, kolikor ta odlok ne določa drugače. Ustanovitelji zagotavljajo svoje, z zakonom določene obveznosti do zavoda, za zagotavljanje investicijskega vzdrževanja, sredstev za investicije v nepremičnine, opremo javnih vrtcev in sredstev za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju vsake občine, ustanoviteljice.
39. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja, ki je lastnik premoženja.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz dotacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zavod vodi poslovanje ločeno po stroškovnih mestih za enote oziroma oddelke na območju Občine Oplotnica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Poljčane in Občine Makole.
Sredstva za kritje primanjkljaja prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, zagotavljajo ustanovitelji, vsak do višine primanjkljaja, ki je nastal pri izvajanju programov vrtca na njegovem območju.
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač zaposlenim, krije zavod.
41. člen
Ustanovitelji in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v zavodu in za materialne stroške v skladu s standardi in normativi.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Lokalna skupnosti zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Iz proračuna lokalnih skupnosti se zagotavljajo tudi sredstva za investicije v nepremičnine in opremo zavoda po načelu lastnine nepremičnine in opreme.
42. člen
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu ter ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Razliko med polno ekonomsko ceno programa in plačilom staršev, krije vsaka občina iz svojega proračuna za njene občane za programe, ki se izvajajo v enotah oziroma oddelkih vrtca na njenem območju in za svoje občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.
Cene programov iz prvega odstavka tega člena, določijo na predlog vrtca pristojni organi ustanoviteljev, to so Občinski sveti Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole.
43. člen
Plačilo staršev določijo ustanovitelji po postopku in načinu, določenim z zakonom in na podlagi podzakonskih aktov, ki jih sprejme minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Vrtec predlaga cene programov, ki jih potrdijo pristojni organi vseh občin ustanoviteljic, vsaka za programe vrtca, ki se izvajajo na njenem območju.
44. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financira dejavnost posameznega oddelka ali starostne skupine otrok, ki niso sestavina vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Upravni odbor ima štiri predstavnike zavoda, od tega po enega člana iz vseh enot vrtca na območjih Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
Sredstva v sklad lahko prispevajo tudi ustanovitelji, vsak za sofinanciranje nadstandardnih programov, ki se izvajajo na njenem območju.
IX. OSTALE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJI IN ZAVODOM
45. člen
Ustanovitelji spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti. Zavod mora najmanj dvakrat letno, na poziv županov pa tudi večkrat letno, posredovati ustanoviteljem poročilo o finančnem poslovanju in druga poročila, potrebna za spremljanje dogovorjenih programov med ustanovitelji in zavodom.
Zavod sprejema program razvoja vrtca in letni delovni načrt ter enkrat letno oziroma po potrebi poroča o izvajanju le-teh.
Zavod sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Slovenska Bistrica, Občini Oplotnica, Občini Poljčane in Občini Makole ter zagotavlja ustanoviteljem podatke potrebne za spremljanje dejavnosti in statistične namene.
46. člen
Ustanovitelji so dolžni zagotavljati sredstva za delo zavoda v skladu z zakonom, tem odlokom ter v okviru dogovorjenega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
Za obveznosti iz naslova nepremičnin, ki so v lasti ustanoviteljev in v upravljanju zavoda, odgovarjajo ustanovitelji po načelu lastnine nepremičnine.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti iz naslova nepremičnin brez soglasja ustanoviteljev.
47. člen
Zavod mora od ustanoviteljev:
– pridobiti soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda,
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k ustanovitvi ali ukinitvi enot vrtca,
– pridobiti soglasje k cenam programov vrtca,
– pridobiti soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– pridobiti soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– pridobiti soglasje k povečanemu obsegu sredstev za plače,
– pridobiti soglasje k nagradi ravnatelja,
– pridobiti soglasje k predlogu za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– pridobiti soglasje k predlogu za način kritja primanjkljaja sredstev,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom in tem odlokom,
– pridobiti mnenje k imenovanju in razrešitvi ravnatelja v roku 20 dni.
Če ustanovitelji ne odločijo o izdaji posameznega soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da so soglasje izdali.
48. člen
Občina Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole ustanavljajo s tem odlokom skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda po tem odloku.
Skupni organ sestavljajo župani Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole.
Sedež organa je na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Sejo skupnega organa lahko skliče vsak član, in sicer pod pogoji in na način, kot ga določa zakon.
Skupni organ iz prvega odstavka tega člena ima naslednje pristojnosti:
– dela in naloge v zvezi s izvrševanjem ustanoviteljskih pravic in obveznosti, določene z zakonom,
– izdajanje soglasij iz tega odloka, razen izdajanja soglasij:
– v zvezi s spremembo imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– v zvezi z ustanovitvijo ali ukinitvijo enot vrtca,
– v zvezi s prometom z nepremičninami, ki so v lasti obeh občin oziroma zavoda,
– v zvezi z načrtovanjem investicij in investicijskih vlaganj,
– k cenam programov vrtca ter
– imenovanja predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda.
Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava Občine Slovenska Bistrica, župani pa si lahko za potrebe izdajanja soglasij in mnenj iz predhodnega člena tega odloka imenujejo komisije in druga delovna telesa.
Skupni organ odloča tako, da z odločitvijo soglašajo vsi župani. Kolikor se o posamezni odločitvi ne strinjajo, o zadevi odločijo občinski sveti vseh občin.
Če tudi občinski sveti ne sprejmejo soglasne odločitve o posamezni zadevi, ustanovitelji sestavijo arbitražno komisijo, katere odločitev obvelja kot dokončna.
Vsaka občina imenuje po enega člana arbitražne komisije, petega pa imenuje strokovna služba Ministrstva za šolstvo in šport, pristojna za predšolsko vzgojo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
49. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno; subsidiarno, do vrednosti sredstev s katerimi upravlja zavod, vsak za obveznosti, ki izhajajo iz dejavnosti zavoda na njenem območju.
XI. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v zavodu, izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor za delo ter ustanovitelji preko pristojnih organov.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojni državni organi določeni z zakonom.
51. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljev nadzirata ustanovitelji.
XII. SPLOŠNI AKTI
52. člen
Zavod v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili, ki jih sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom in zakonom.
53. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte z določili tega odloka v roku šest mesecev od dneva njegove uveljavitve.
Svet zavoda se mora v skladu z določili tega odloka konstituirati najkasneje v roku 90 dni od njegove uveljavitve. Postopek za volitve v svet zavoda izmed predstavnikov zaposlenih v zavodu in predstavnikov staršev po tem odloku pa se mora pričeti v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka.
Svet staršev v sedanji sestavi opravlja svojo funkcijo do izteka svojega mandata. Po izteku mandata se konstituira v skladu z določili tega odloka.
55. člen
Ravnatelju zavoda traja mandat do izteka roka, za katerega je bil imenovan. Ravnatelj se imenuje v skladu z določili tega odloka po preteku mandata sedanjemu ravnatelju.
56. člen
Ravnatelj je v skladu s predpisi na področju delovnih razmerjih in ob upoštevanju standardov in normativov dolžan zagotoviti vsem delavcem zaposlenim v javnem zavodu Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica vse pravice v skladu s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi.
57. člen
Skupni organ iz 48. člena tega odloka se mora konstituirati v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega odloka.
58. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« (Uradni list RS, št. 4/01).
59. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku petnajst dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin, ustanoviteljic.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti