Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3607. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ribnica, stran 11688.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je občinski svet na 10. redni seji dne 19. 6. 2008 in na 5. izredni seji 17. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ribnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje letnih programov na področju turizma v Občini Ribnica. Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ribnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov na področju turizma s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
– redne dejavnosti turističnih društev,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
3. člen
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu, in morajo praviloma izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ribnica;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da se ob prijavi na razpis občinski upravi dostavijo poročila o realizaciji programov za preteklo leto in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– prijavitelji, ki v predhodnem letu niso delovali, niso upravičeni do sredstev sofinanciranja po tem pravilniku za redno delovanje, upravičeni pa so do sredstev za sofinanciranje aktivnosti, ki so navedene v 10. členu Pravilnika (alinea 3 do 9);
– da predmet prijave ni sofinanciran iz proračuna Občine Ribnica ali iz drugih občinskih razpisov (za šport, kulturo ...);
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.
4. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev;
b) zbiranje predlogov;
c) ocenjevanje prispelih predlogov;
d) obravnava predlogov in izbor;
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi;
f) sklepanje pogodb;
g) spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
5. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način. Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika – občine (naslov in drugi podatki);
– višino razpoložljivih finančnih sredstev;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– zahtevano dokumentacijo;
– navedbo osebe, pooblaščene za posredovanje informacij;
– rok za prijavo in način dostave predlogov;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Vlagatelji oddajo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Župan Občine Ribnica imenuje tričlansko Komisijo za turizem, katera pripravi na podlagi objavljenega javnega razpisa in prejetih vlog, skladno s pogoji in merili iz tega pravilnika predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki ga potrdi župan Občine Ribnica.
7. člen
Po potrditvi predloga razdelitve sredstev, izda župan sklep o sofinanciranju programa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranimi izvajalci, sofinanciranje več izbranih programov enega izvajalca se uredi s skupno pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z aneksom k pogodbi.
8. člen
Obvezna vsebina pogodbe:
– naziv, naslov, davčna številka ter matična številka občine;
– naziv, naslov, davčna številka, matična številka ter številka računa upravičenca, na katerega se sredstva nakazujejo;
– namen, za katerega se namenjajo sredstva proračuna, oziroma program, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način izplačevanja;
– nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe le-teh;
– druga določila, pomembna za sofinanciranje programa.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
9. člen
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
10. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– redna dejavnost turističnih društev,
– delovanje turističnega podmladka,
– organizacija čistilnih akcij v krajih, ki jih pokrivajo turistična društva ali ostali organizatorji,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev krajevnega značaja in občinskega pomena,
– akcije ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,
– izdaja promocijskega materiala,
– izobraževanje lokalnega prebivalstva za aktivnosti na področju turizma,
– projekti promocije in informiranja lokalnega in širšega prebivalstva,
– ostalo.
Komisija za turizem, v okviru zgoraj naštetih kriterijev, vsako leto določi merila in višino točk za vsako merilo, kar s sklepom potrdi župan Občine Ribnica. Kriteriji in merila se objavijo v sklopu razpisne dokumentacije posameznega razpisa za sofinanciranje programov s področja turizma.
Vrednost posameznih programov in projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej, ko so ovrednoteni programi posameznih društev, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Programe in projekte oceni Komisija za turizem v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sprotno poročati. Občina Ribnica lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Rešetu, razen določbe za pravne in fizične osebe iz 3. člena, do uskladitve pravilnika z vidika državnih pomoči.
Št. 007/0013/2008-410
Ribnica, dne 21. junija 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti