Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3606. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna Občine Pivka za nakup okolju prijaznih vozil na električni pogon, stran 11686.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) in na podlagi 7. ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99 in 61/06) izdaja župan Občine Pivka
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna Občine Pivka za nakup okolju prijaznih vozil na električni pogon
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, ukrepe oziroma vrste pomoči, upravičene stroške, intenzivnost pomoči in postopke dodeljevanja sredstev na področju varovanja okolja. Pravilnik je v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči, ki jo prejme upravičenec na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju v obdobju treh proračunskih let.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Finančna sredstva za pomoči, opredeljene v tem pravilniku se zagotavljajo iz proračuna občine oziroma z Odlokom o proračunu Občine Pivka za vsako posamezno leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se za posamezne namene dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini, v obliki dotacije oziroma v obliki subvencije.
4. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
Upravičenci so pri posameznih ukrepih posebej določeni, v splošnem pa za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo prebivalci Občine Pivka ter subjekti malega gospodarstva in turizma s sedežem oziroma krajem poslovne enote na območju Občine Pivka, in sicer:
– mikro, mala in srednja podjetja
– turistični ponudniki
– samostojni podjetniki posamezniki
– turistične kmetije
– registrirani sobodajalci.
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Pivka, ter podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva (razen turizma na kmetijah) ter ribištva.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev spodbujanja uporabe in nakupa okolju prijaznih vozil z namenom varovanja okolja se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih dveh instrumentov oziroma ukrepov:
+----------------------+---------------------------------------+
|           |         Ukrep         |
+----------------------+---------------------------------------+
|UKREPI ZA SPODBUJANJE |1. Subvencioniranje nakupa električnega|
|UPORABE IN NAKUPA   |vozila fizičnim osebam         |
|ELEKTRIČNIH VOZIL   |2. Subvencioniranje nakupa električnega|
|           |vozila pravnim osebam         |
+----------------------+---------------------------------------+
6. člen
(letni načrt ukrepov)
Letni načrt ukrepov pripravi pristojna strokovna služba občinske uprave v sodelovanju z Odborom za okolje ter mora na osnovi določil tega pravilnika vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep
– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
7. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopku, določenem z veljavnimi predpisi.
8. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem pravilniku bodo podrobneje določeni v javnem razpisu.
9. člen
(javni razpis)
(1) Postopek za dodelitev sredstev, ki se bodo dodeljevala v obliki subvencij oziroma dotacij iz proračuna Občine Pivka se prične z objavo razpisa Občine Pivka.
(2) Javni razpis mora vsebovati naslednje elemente in sicer:
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe)
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev
– upravičence za dodelitev sredstev
– upravičene stroške
– morebitne omejitve
– finančne določbe (stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči)
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi
– rok za vložitev zahtevkov
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije
– način reševanja vlog
– odpiranje vlog
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
10. člen
(postopek pristojnega organa)
(1) Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog (v nadaljevanju: Komisija), imenovana s sklepom župana. Komisija po potrebi opravlja tudi oglede na terenu. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v zakonitem roku dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
(2) Na podlagi zapisnika o delu in predloga Komisije o upravičenosti vlog, pristojna strokovna služba občinske uprave pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga posreduje v obravnavo Odboru za varstvo okolja Občine Pivka, le-ta pa v dokončno potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo upravni organ v osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval tudi določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
II. UKREPI UKREPI ZA SPODBUJANJE NAKUPA IN UPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL
11. člen
Subvencioniranje nakupa električnega vozila fizičnim osebam
Namen podpore:
Fizičnim osebam, s stalnim prebivališčem v Občini Pivka, se subvencionira nakup okolju prijaznega električnega vozila z naslednjimi tehničnimi podatki proizvajalca:
A. Definicija vozila: električna kolesa s pedali, katerih hitrost je omejena do 25km/h in trajno močjo elektromotorja do 250W. Zahteve:
1. Avtonomija električnega pogona naj bo enaka ali večja od 40km, zaloga energije v akumulatorju pa vsaj 250Wh.
2. Kot vir energije naj bo sodoben akumulator (Li-ion, Li-polimer, NiMH), ki ne temelji na svinčevi tehnologiji ali kadmiju.
3. Elektromotor mora temeljiti na brezkrtačni tehnologiji in zagotavljati trajni navor vsaj 8Nm.
B. Definicija vozila: električni skuterji brez pedal z omejeno hitrostjo do 45km/h, z močjo med 250W in 4kW. Zahteve:
1. Avtonomija električnega pogona vsaj 50km, zaloga energije v akumulatorjih pa vsaj 1000Wh.
2. Elektromotor mora temeljiti na brezkrtačni tehnologiji in zagotavljati trajni navor vsaj 40Nm.
C. Definicija vozila: električni dvokolesniki, pri katerih je omejitev hitrosti nad 45km/h ali moč motorja nad 4kW. Zahteve:
1. Avtonomija vsaj 100km, zaloga energije v akumulatorjih pa vsaj 2kWh.
2. Elektromotor mora temeljiti na brezkrtačni tehnologiji in zagotavljati trajni navor vsaj 80Nm.
Splošni pogoji upravičenosti:
– subvencijo za nakup električnega vozila lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljena tudi lastna sredstva
– prejemniki se zavežejo, da bodo vozilo uporabljali vsaj 5 let.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novega električnega vozila.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– višina oziroma odstotek subvencioniranja se podrobneje določi v javnem razpisu.
12. člen
Subvencioniranje nakupa električnega vozila pravnim osebam z namenom izposoje v turistične in druge namene
Namen podpore:
Pravnim osebam ter turističnim ponudnikom se subvencionira nakup električnih vozil z naslednjimi tehničnimi podatki proizvajalca:
A. Definicija vozila: električna kolesa s pedali, katerih hitrost je omejena do 25km/h in trajno močjo elektromotorja do 250W. Zahteve:
1. Avtonomija električnega pogona naj bo enaka ali večja od 40km, zaloga energije v akumulatorju pa vsaj 250Wh.
2. Kot vir energije naj bo sodoben akumulator (Li-ion, Li-polimer, NiMH), ki ne temelji na svinčevi tehnologiji ali kadmiju.
3. Elektromotor mora temeljiti na brezkrtačni tehnologiji in zagotavljati trajni navor vsaj 8Nm.
B. Definicija vozila: električni skuterji brez pedal z omejeno hitrostjo do 45km/h, z močjo med 250W in 4kW. Zahteve:
1. Avtonomija električnega pogona vsaj 50km, zaloga energije v akumulatorjih pa vsaj 1000Wh.
2. Elektromotor mora temeljiti na brezkrtačni tehnologiji in zagotavljati trajni navor vsaj 40Nm.
C. Definicija vozila: električni dvokolesniki, pri katerih je omejitev hitrosti nad 45km/h ali moč motorja nad 4kW. Zahteve:
1. Avtonomija vsaj 100km, zaloga energije v akumulatorjih pa vsaj 2kWh.
2. Elektromotor mora temeljiti na brezkrtačni tehnologiji in zagotavljati trajni navor vsaj 80Nm.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo vozila uporabljati najmanj 5 let
– upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja ter turistični ponudniki, ki bodo električna vozila izposojali v turistične in druge namene
– posameznemu upravičencu se subvencionira nakup največ desetih vozil.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa električnih vozil.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– višina oziroma odstotek subvencioniranja se določi v javnem razpisu.
III. NADZOR IN SANKCIJE
13. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Pivka.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2008–2013.
Št. 354-0006/2008
Pivka, dne 29. julija 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti