Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3605. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice), stran 11685.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je župan Občine Krško dne 1. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (v nadaljevanju: OPPN)
Občinski svet Občine Krško je marca 2005 sprejel sklep o izboru lokacije za gradnjo nove knjižnice v starem mestnem jedru Krško.
Občina Krško je, v sodelovanju s pristojno poklicno zbornico (ZAPS), izvedla javni natečaj za ureditev dela starega mestnega jedra Krško s predlogom umestitve ter oblikovanjem objekta nove knjižnice.
Z umestitvijo objekta knjižnice v prostor se spreminja tudi zasnova okoliškega prostora, ki se ureja pod pogoji dveh ureditvenih načrtov za staro mestno jedro, in sicer: Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro II – Krško (Uradni list RS, št. 63/93, 39/05 – sprem. in dop.) ter Odlok o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/86; Uradni list RS, št. 63/93, 62/01 – sprem. in dop.). Območje urejanja je po namenski rabi zemljišč večinoma namenjeno za centralne dejavnosti mesta, ostalo pa za šport in rekreacijo, stanovanjsko centralne dejavnosti, zelene površine ter prometno infrastrukturo.
Predmet OPPN je določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za ureditev dela mestnega prostora s poudarkom na oblikovanju odprtega prostora, ki mora z umeščanjem novih vsebin (knjižnica, fakulteta …) pridobiti novo kvaliteto in razpoznavnost tega dela mesta. Knjižnica, ki bo umeščena v osrednje območje mestnega jedra, predstavlja dopolnitev in zaokrožitev ostalih objektov, ki tvorijo mestno jedro.
Z javnim natečajem izbrana idejna urbanistična rešitev bo strokovna podlaga, na podlagi katere se bo izvedla izdelava prostorskega načrta, z umestitvijo izbrane projektne rešitve za objekt nove knjižnice.
Za navedeno je potrebno izdelati spremembe veljavnih dokumentov oziroma izdelati nov podrobni občinski načrt, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
2. Območje urejanja
Ureditve, načrtovane z OPPN, se nanašajo na območje v starem delu mestnega jedra Krško, ki je na SV omejeno z obstoječimi objekti ob mestni ulici – Cesti krških žrtev (CKŽ), na jugu z zidom ob kapucinskem samostanu, na zahodu s pobočjem hriba – Trške gore ter na severu z objekti ob Hočevarjevem trgu. Območje urejanja je veliko ca. 2 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Z javnim natečajem izbrana idejna urbanistična rešitev bo strokovna podlaga, na podlagi katere se bo izvedla izdelava prostorskega načrta, z umestitvijo izbrane projektne rešitve za objekt nove knjižnice.
V postopku izdelave OPPN se bodo upoštevale usmeritve prostorskih aktov občine, izdelane strokovne podlage, strokovna gradiva in podatki nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev ter prikaz dejanskega stanja v prostoru:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro II – Krško (Uradni list RS, št. 63/93),
– Odlok o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., V. zgodovinskega jedra mesta Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/86; Uradni list RS, št. 63/93, 62/01 – sprem. in dop.),
– Odlok o razglasitvi urbanističnega kompleksa Valvasorjeve hiše, župne cerkve sv. Janeza Evangelista in kapele sv. Duha za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 61/93),
– natečajna idejna urbanistična rešitev dela mesta Krško, skupine Maruša Zorec, Martina Tepina s študenti arhitekture (1. nagrada),
– natečajna projektna rešitev za objekt nove knjižnice, arhitekturni biro Ravnikar Potokar (1. nagrada),
– geodetski načrt območja (izdelal Geodetski biro d.o.o. Brežice).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+----------------------------------------+---------------------+
|Faza                  |Rok izdelave     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Objava Sklepa o izdelavi OPPN      |avgust 2008     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev       |september 2008    |
|smernic                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev smernic           |oktober 2008     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN         |januar 2009     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni javni    |februar 2009     |
|razgrnitvi in javni obravnavi dop.   |           |
|osnutka                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo  |marec 2009      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava in sprejem stališč do podanih |april 2009      |
|pripomb na dopolnjen osnutek OPPN    |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj    |maj 2009       |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev mnenj            |junij 2009      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Usklajen predlog OPPN          |julij 2009      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPPN na  |julij 2009      |
|seji OS                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Občina obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave OPPN; kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško.
Drugi udeleženci:
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem OPPN
Naročnik, investitor in pripravljalec OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško je Občina Krško, ki je zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2008 ter v letu 2009. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06).
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2008 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti