Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3604. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Horjul, stran 11680.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št., 51/06 – UPB1), 39. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB1), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 14. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Horjul
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa področje uporabe, vrsta in oblike finančnih pomoči, upravičence do pomoči, način in pogoji dodeljevanja sredstev za razvoj podeželja in kmetijstva v Občini Horjul. Finančne pomoči se lahko dodeljujejo kot državna pomoč ali pomoč, ki ne predstavlja državne pomoči.
2. člen
(oblika pomoči)
Za dodeljevanje državnih pomoči se upoštevajo pravila ki izhajajo:
– iz Priloge 1 k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), za mikropodjetja,
– iz Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in spremembe Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3),
– iz Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
Za finančne pomoči, ki se štejejo kot pomoči, ki ne predstavljajo državne pomoči, se upošteva splošno veljavna in področna zakonodaja.
3. člen
(definicija pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe ES;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
4. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne in nedržavne pomoči za razvoj podeželja in kmetijstva se zagotavljajo (v nadaljevanju: sredstva) iz proračuna Občine Horjul in iz drugih virov.
5. člen
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
6. člen
Sredstva za razvoj podeželja in kmetijstva se dodeljujejo po programu, ki ga s sprejemom proračuna sprejme občinski svet za tekoče leto oziroma dveletno obdobje.
Letni program ukrepov mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del sredstev pa se lahko nameni za razvojne naloge s področja kmetijstva in razvoja podeželja (projekti, programi, svetovanja, delovanje LAS, ipd. – posredne finančne pomoči, ki niso državne pomoči) v obliki plačanih storitev.
7. člen
Sredstva, ki se štejejo kot državna pomoč, se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Horjul.
II. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
Sredstva po tem pravilniku se delijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v glasilu Naš časopis in na spletnih straneh Občine Horjul – www.horjul.si. Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: Komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
9. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev na osnovi ustrezne dokumentacije, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji, in pod pogoji, določenimi s tem Pravilnikom in z javnim razpisom Občine Horjul, ki morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi,
– upravičence, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– rok in navedbo mesta za vložitev prošenj.
10. člen
Po preteku razpisnega roka obravnava komisija pravočasne prispele in popolne vloge, po potrebi opravlja oglede na terenu in županu pripravi predlog za razdelitev sredstev v okviru višine proračunskih sredstev in sprejetega programa iz 6. člena.
Po potrditvi s strani župana pripravi upravni delavec Občine Horjul odločbo, ki mora vsebovati višino dodeljenih sredstev, pogoji plačila. Medsebojne obveznosti med Občino Horjul in prejemnikom sredstev ter možnost preverjanja namenske porabe sredstev se opredelijo s pogodbo.
11. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do državnih pomoči (nepovratnih sredstev – dotacija) na podlagi določb tega pravilnika so:
– fizične in pravne osebe, ki ustrezajo pogojem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Horjul in imajo kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu (v nadaljevanju: KMG),
– člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca KMG,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije ali izven regije.
12. člen
Upravičenci iz 12. člena tega Pravilnika lahko pridobijo sredstva za namene, ki so navedeni v tem Pravilniku le pod pogojem, da podajo izjavo, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Stroški, ki se po tem pravilniku uveljavljajo se upoštevajo brez DDV.
III. UKREPI
III. A SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
13. člen
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi ES in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material, itd. Pomoč ne sme biti dodeljena za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Cilj: izboljšanje pogojev za rejo živali, uvajanje tehnoloških posodobitev, spodbujanje ekološkega kmetovanja, varovanje narave in okolja, izboljšanje ekonomičnosti primarne proizvodnje, izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljišč ipd.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Upravičenci:
so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja in imajo KMG, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča v uporabi, ki ležijo na območju Občine Horjul.
Splošni pogoji upravičenosti:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Upravičenec ne more uveljavljati upravičenih stroškov naložbe, če nima predhodno pridobljena ustrezna dovoljenja, mnenja ali soglasja kolikor je to potrebno;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti;
– KMG mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali;
– pomoč se lahko dodeli le KMG, ki niso podjetja v težavah;
– naložba mora izpolnjevati vsaj en cilj, ki je naveden zgoraj.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja.
– največji znesek dodeljene pomoči:
– Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 5.000 EUR na KMG na leto.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:
– naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (kašča, kozolec, silos, ipd.);
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov (intenzivni sadovnjak, ekstenzivni sadovnjak);
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev rastlinjakov ali plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v privatne poti, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje (upoštevajo se pogoji glede na vrsto ukrepa):
– pridobljeno ustrezno in veljavno dovoljenje za izvedbo investicije (kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja);
– izdelan načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje;
– izdelan načrt ureditve kozolca s popisom del, opreme;
– pri postavitvi novega ali razširitvi obstoječega rastlinjaka oziroma plastenjaka merijo površine minimalno 200 m2. Rastlinjak ali plastenjak mora biti montažno demontažnega tipa:
– izdelan načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, s popisom del in materiala;
– za razširitev obstoječih trajnih sadnih nasadov meri nasad minimalne površine 0,3 ha;
– za postavitev novega trajnega nasada meri nasad minimalne površine 0,3 ha.
Upravičeni stroški:
– stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja za zasaditev letnih rastlin);
– stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in montaže novih mrež proti toči;
– splošni stroški (stroški za pripravo in izvedbo projektov in programov – arhitektov, svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanja patentov in licenc, projektna dokumentacija ipd.).
Neupravičeni stroški:
– nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– tekoči stroški proizvodnje,
– preproste naložbe za nadomestitev,
– stroški za drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela,
– samostojne naložbe v obnovo gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva«.
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev,
– naložbe v privatne poti (dostope), vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji).
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;
– izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov na kmetiji (agromelioracije, ureditev poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih);
– ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča, kolikor je to potrebno (glede na obseg in vrsto investicije).
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški strojnih storitev za odstranjevanja skal, planiranje zemljišča,
– stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje poljskih poti (obrazložitev: gozdne vlake se lahko sofinancirajo pri ukrepu naložbe v dopol. dej. preko de minimis),
– splošni stroški (stroški za pripravo in izvedbo projektov in programov – arhitektov, svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanja patentov in licenc, projektna dokumentacija ipd.).
14. člen
Ukrep 2: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, ki so zaščitene z občinskim odlokom ali so vpisane v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture oziroma je v postopku vpisa v naveden register, in sicer:
– za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (mlini, žage, ipd.), če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilj: ohranjanje kulturne dediščine na kmetijah.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so KMG na območju Občine Horjul.
Splošni pogoji upravičenosti:
– tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Občine Horjul;
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture ali pa je zaščiten z občinskim odlokom;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo: zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija);
– konservatorske smernice.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo novega materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje del.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko odobri v višini do 50% upravičenih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, ipd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije;
– pomoč se lahko odobri do 50% upravičenih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih, za varstvo dediščine neproizvodnih sredstev na kmetijah.
– najvišji znesek dodeljene pomoči:
Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 3.000 EUR na KMG na leto.
15. člen
Ukrep 3: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč, na območju Občine Horjul.
Cilj: povečanje ekonomičnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so KMG na območju Občine Horjul.
Splošni pogoji upravičenosti
Krijejo se upravičeni stroški, nastali z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičeni stroški
Stroški vseh pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
Do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
– največji znesek dodeljene pomoči:
Največji znesek pomoči znaša do 1000 EUR na KMG na leto.
16. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, po posameznem ukrepu od člena 13. do 15. tega pravilnika, na smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 4. do 16. Uredbe Komisije (ES) 1857/2006 ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1535/2007 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
III. B SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis«
17. člen
Ukrep 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, ipd.);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi I;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji.
Cilj: pospeševanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti ter zagotavljanje dodatnega vira dohodka na kmetijah.
Upravičenci:
Nosilci KMG in člani kmečkega gospodinjstva na KMG (imajo stalno prebivališče na KMG), ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Horjul.
Splošni pogoji upravičenosti
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
– dopolnilna dejavnost mora biti registrirana in se opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija,
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov.
– največji znesek dodeljene pomoči
Največji znesek dodeljene pomoči znaša do 5000 EUR na KMG na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto, v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
18. člen
Ukrep 5: Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Predmet podpore
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Cilj: pospeševanje in razvoj novih dejavnosti na kmetijah, pospeševanje in razvoj trženja proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičenci:
Nosilci KMG in njihovi člani gospodinjstva (stalno prebivališče na KMG), ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG, ki ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Horjul.
Splošni pogoji upravičenosti
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
– dejavnost se mora opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– ostali splošni stroški (upravni in pravni stroški, stroški ustreznih dovoljenj).
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov
– največji znesek dodeljene pomoči
Največji znesek dodeljene pomoči znaša 5000 EUR na KMG na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto zneska, v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
19. člen
Ukrep 6: Zagotavljanje tehnične podpore (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Predmet podpore
Med tehnične podpore se štejejo:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin oziroma gospodinjstva.
Tehnična pomoč je namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov.
Cilj: pospeševanje razvoja in uvajanja novih dopolnilnih in storitvenih dejavnosti na kmetijah, seznanjanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju z novostmi na področju kmetijstva in razvoja podeželja.
Upravičenci
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in razvoja podeželja.
Splošni pogoji upravičenosti
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske institucije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in njihovih družinskih članov (stalno bivališče na naslovu nosilca KMG) se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za stroške udeležbe, stroške izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialnih stroškov priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja ne imenujejo porekla znamke.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju.
20. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč » de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR oziroma 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri moči de minimis).
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
21. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverjajo pristojne ali pooblaščene osebe Občine Horjul (občinska uprava, občinski funkcionarji).
22. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo ali objekt, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
23. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve nepovratnih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do nepovratnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih nepovratnih sredstev v skladu z določili prejšnjega člena tega pravilnika.
V. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati štirinajsti dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Horjul, objavljen v glasilu Naš časopis, štev. 303/26. 4. 2004.
Št. 0392-0003/2007
Horjul, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti