Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3603. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, stran 11678.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) ter uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) ter 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Horjul na 14. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture Občine Horjul (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Geas d.o.o. Ljubljana, št. 21/08 v aprilu 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne opreme z izračunom obračunskih stroškov obračunskih območij Občine Horjul,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(obračunska območja)
Za komunalno opremo s statusom grajenega javnega dobra je določeno eno obračunsko območje in je stroškovno razdeljeno na celotno območje občine. Stroški so ovrednoteni in prikazani kot skupni stroški obstoječe komunalne opreme.
Za komunalno opremo, ki je namenjena posameznim naseljem so določena manjša obračunska območja:
1. Horjul
2. Lipalca
3. Vrzdenec
4. Ljubgojna
5. Zaklanec
6. Podolnica
7. Lesno Brdo
8. Koreno
9. Samotorica
10. Žažar.
Območja vključujejo tako zazidane kot nezazidane parcele, katerih priključitev je možna na že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Manjše enote urejanja prostora ter R območja so v programu opremljanja obremenjena s skupno infrastrukturo skupnih stroškov obstoječe opreme, ter za komunalne vode in naprave, na katere se lahko priključujejo po stroškovniku obračunskega območja, na katerega se predmetna komunalna infrastruktura navezuje oziroma priključuje.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Obstoječo komunalno opremo predstavlja naslednja komunalna infrastruktura:
– ceste z javno razsvetljavo,
– javne površine, zelenice, igrišča in parkirišča,
– vodovodno omrežje vključno s hidrantnim omrežjem,
– kanalizacija za odvod odpadnih sanitarnih in meteornih vod.
III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(skupni in obračunski stroški)
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme so upoštevani naslednji stroški:
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme,
– stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme in
– stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).
Skupni stroški so v programu opremljanja enaki obračunskim stroškom.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
V skladu s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka je v programu opremljanja določeno razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi in Dti. Izračunano je najvišje dopustno razmerje 30% obremenitve gradbene parcele in 70% obremenitve neto tlorisne površine.
Faktor dejavnosti:
– za stanovanjske objekte Kdej=1.0,
– za poslovne objekte in počitniške objekte Kdej=1,1,
– za stanovanjske objekte s tremi in več stanovanji Kdej=1,3,
– za zidane kmetijske objekte Kdej=0,7.
7. člen
(obračunski stroški obračunskih območij)
Obračunski stroški preračunani na površino parcel, oziroma neto tlorisno površino na dan 1. 1. 2008
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela x €/m2 P) + (Atlorisna x €/m2 NTP)

KP      celotni izračunani komunalni prispevek
KP(i)    izračunani komunalni prispevek za posamezno
       vrsto komunale, razdeljeno na obračunske stroške
       obremenitve parcele in stroške obremenitve
       neto tlorisne površine
Aparcela   površina parcele objekta
Atlorisna  neto tlorisna površina objekta
€/m2 P    obračunani stroški na m2 parcele
€/m2 NTP   obračunani stroški na m2 neto tlorisne površine

KP = Σ KP(i).
9. člen
(minula vlaganja investitorjev)
V primerih legalizacije objektov se investitorjem, ki so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture za objekt, ki je predmet legalizacije, ob izračunu komunalnega prispevka prizna pretekla vlaganja v komunalno opremo. Zmanjšanje plačila komunalnega prispevka se upošteva samo za tisto komunalno infrastrukturo, v katero je investitor v preteklosti oziroma do uveljavitve tega odloka vlagal finančno ali s prostovoljnim delom. Del prispevka skupne infrastrukture občine ni predmet olajšave. Predlog za olajšavo, ki ga pripravi po navodilih iz programa opremljanja vaški odbor, potrdi občinski svet.
10. člen
(indeksiranje stroškov opreme)
Stroški opremljanja na enoto mere (Cpi in Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je sestavni del tega odloka. Priloge navedene v 2. člen u so na vpogled na sedežu Občine Horjul, Slovenska cesta 7, Horjul.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini Horjul (Naš časopis, december 1999, Naš časopis 293 od 28. 4. 2003, Naš časopis 304 od 31. 5. 2004).
13. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0006/2008
Horjul, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti