Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2008 z dne 11. 8. 2008

Kazalo

3602. Sklep o začetku postopka priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice del kareja K-TI-6, stran 11677.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice del kareja K-TI-6
1. člen
(vsebina sklepa)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) vsebuje oceno stanja in razloge za pripravo, območje obravnave načrta, način priprave strokovnih rešitev, roke za izvedbo, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz pristojnosti ter obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN.
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu mestno jedro – Brežice (Uradni list RS, 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05). Skladno s potrebami notranje prenove mestnega jedra se za del kareja »K« območja izdela OPPN, ki obsega območje pozidave objektov Trg izgnancev št. 5, 6 in 7 z zaledjem oziroma dvoriščnim delom.
2. člen
(ocena stanja)
V območju so starejši objekti v uličnem nizu mestnega jedra. Na dvoriščni strani pa so gospodarski in pomožni objekti različne namenske rabe.
Na lokaciji Trg izgnancev 6 stoji nenaseljen starejši objekt v uličnem nizu. Na zaledni dvoriščni strani v prečni smeri je gospodarsko poslopje, ki je v fazi rušenja. Pomožni objekti na dvorišču so odstranjeni.
Objekt na naslovu Trg izgnancev 5 ima na ulični strani na nivoju pritličja delno delujoče lokale. V mansardi so stanovanja. Zaledna pozidava je vezana na skupno dvorišče. Vzporedno uličnemu nizu zapira dvorišče starejši stanovanjski objekt. V prečni strani dvorišče zapirajo pomožni objekti.
Sklop objektov na naslovi Trg izgnancev 7 ima v uličnem nizu postavljen objekt z gostinskim programom, na dvoriščni strani pa so objekti in prizidki vezani na skupno dvorišče.
3. člen
(razlogi za izdelavo OPPN)
Namen izdelave novega OPPN za del veljavnega ureditvenega načrta je prenova mestnega jedra, ki omogoča oživitev le-tega na način notranjega razvoja. Izpraznjen ali nenaseljen in degradiran del zahteva prenovo in posodobitev prostorskih rešitev.
Razlog za začetek postopka je pobuda lastnika zemljišč na naslovu Trg izgnancev 6, ki želi v smislu racionalne izrabe mestnega zemljišča zgraditi nadomestne poslovno stanovanjske objekte, in sicer dom ostarelih s spremljajočim programom (lokali). V smislu Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se s prenovami mestnih jeder zagotavlja boljšo izkoriščenost zemljišč, kvalitetnejšo rabo praznih objektov in dopolnitev mestnega programa.
Veljaven ureditveni načrt na zemljišču pobudnika dopušča možnost izgradnje dveh objektov, ki nadaljujeta pozidavo v nizih, in sicer ulični niz in niz na obzidju. Objekti v nizih so namenjeni stanovanjskim objektom in v delih objektov tudi poslovni dejavnosti. Za potrebe objektov je predvidena ureditev parkirišča v dvoriščnem delu z odstranitvijo vseh gospodarskih in pomožnih objektov na dvorišču pobudnika in na zemljišču parc. št. 650/1 in 650/3, k.o. Brežice. Parkirišče je predvideno na nivoju terena.
Sprememba je namenjena sodobnejšemu načinu prenove mestnega jedra z racionalnejšo rabo razpoložljivega prostora ob upoštevanju kvalitet naselbinske dediščine, kot je morfološka zasnova, parcelacija in ulična mera. Oblikovanje urbane celice bo vezano na skupno dvorišče. Tu se locirata ulični in zaledni niz z vmesno ožjo prečno lamelo.
Podrobna namenska raba sklopa objektov vezanih na skupno dvorišče je Dom ostarelih, namenjen za varstvo in nego ostarelih in invalidnih oseb. Organizacijska oblika doma temelji na oblikovanju manjših sociološko zaokroženih bivalnih enotah – stanovanjskih skupin. V sklopu objektov so predvideni lokali za potrebe stanovalcev doma, kakor tudi njihovih obiskovalcev.
Dvorišče se oblikuje kot pol javen prostor, na katerega so vezani lokali, poslovni prostori in dostopi do stanovanj. Iz dvorišča se parkirišča, servisni in pomožni prostori umaknejo v kletne etaže. Na ta način se razbremenijo javni prostori z mirujočim prometom.
4. člen
(pravna podlaga)
Pravno podlago za pripravo in sprejem podrobnega načrta predstavlja Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991), Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04), v skladu s katerim za to območje velja Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro – Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04, 118/05; v nadaljevanju: UN).
5.
(območje OPPN)
Območje OPPN je opredeljeno na podlagi pobude naročnika, ki obsega območje predvidene gradnje in ureditve, in sicer v delu kareja »K« veljavnega UN-ja: parc. štev. 648, 649, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 651, 654/1, 654/2, 654/3, 656 in 657, vse k.o. Brežice.
6. člen
(način priprave strokovnih rešitev)
Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine in urbanistične zasnove mesta Brežic, investicijskih namer investitorja, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag.
Geodetske podlage OPPN v digitalni in analogni obliki priskrbi naročnik. Strokovne osnove so podane že v veljavnem ureditvenem načrtu. Kot strokovno podlago se upošteva izdelane strokovne podlage, izdelanih v pripravi občinskega prostorskega načrta.
Za potrebe navezav na obstoječe strukture se izdela ambientalna analiza širšega območja. Ostale strokovne podlage, ki se vežejo na naravne vrednote, zavarovana območja, območja kulturne dediščine, prometnih in infrastrukturnih koridorjev se izdelajo na zahtevo nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(roki za pripravo OPPN)
Skladno z določbami postopka priprave OPPN po zakonu o prostorskem načrtovanju bo potekala izdelava in sprejemanje po naslednjem terminskem planu:
– Sklep o začetku priprave OPPN, župan,
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu, občina,
– izdelava osnutek OPPN-ja, 20 dni po objavi sklepa o začetku priprave OPPN, izvajalec,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanje prostora in odločbe o potrebi izvedbe CPVO, trajanje 30 dni, izvajalec po pooblastilu občine,
– usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN-ja, 10 dni po pridobitvi smernic, izvajalec,
– v primeru potrebe izdelave CPVO občina zagotovi okoljsko poročilo, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka ter po potrebi okoljskega poročila, trajanje 30 dni, občina, izvajalec,
– zavzemanje stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, 10 dni po zaključku javne razgrnitve, izvajalec in občina,
– priprava gradiva za prvo obravnavo na seji OS, 14 dni pred sejo OS, občina,
– prva obravnava na OS in sprejem dopolnjenega osnutka skupaj s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– posredovanje stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve v objavo, v petih dneh po sprejemu na OS, občina,
– izdelava predloga OPPN-ja na podlagi sprejetih stališč, 10 dni po obravnavi in sprejemu, na OS, izdelovalec,
– pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni, izvajalec po pooblastilu občine,
– v primeru potrebe po izdelavi CPVO Občina Brežice od ministrstva pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb,
– izdelava usklajenega predloga OPPN-ja, 10 dni po pridobitvi mnenj, izvajalec,
– priprava gradiva za drugo obravnavo na seji OS, 14 dni pred sejo OS, občina,
– druga obravnava usklajenega predloga OPPN-ja na OS,
– izdelava končnega dokumenta, 15 dni po sprejemu na OS,
– posredovanje Odloka OPPN-ja v objavo v uradno glasilo; v petih dneh po prejetju usklajenih izvodov končnega akta, občina.
8. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
a. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
b. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
c. Elektro Celje d.d., PE Krško (električna energija),
d. Savaprojekt (po pooblastilu Adriaplina d.o.o.), (plinsko omrežje),
e. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.o.o. (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov),
f. Telekom Slovenije, PE Novo mesto (telekomunikacije),
g. Občina Brežice (lokalne ceste in javne površine),
h. Krajevna skupnost Brežice.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
9. člen
(obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo OPPN-ja zagotovi investitor.
10. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Brežice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-3/2008
Brežice, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti