Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3596. Pravilnik o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti, stran 11669.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena in za izvajanje sedmega odstavka 16. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa načine vzdrževanja planinskih poti, opredeljuje vzroke in razloge za zapore planinskih poti in pogoje, da se planinska pot delno ali v celoti zapre za določen čas ter določa način obnove in izvedbe vzdrževalnih del na planinskih poteh v času njihovega zaprtja in njihove sanacije.
II. NAČINI VZDRŽEVANJA PLANINSKIH POTI
2. člen
(namen in vrste vzdrževalnih del)
(1) Vzdrževanje planinske poti pomeni, da mora skrbnik planinske poti planinsko pot vzdrževati na način, ki najmanj obremenjuje zemljišče ob planinski poti in pri tem v največji možni meri skrbeti za interese lastnikov zemljišč, preko katerih poteka planinska pot ter skrbeti za ohranjanje narave, hkrati pa tudi sodelovati z upravljavcem območja, po katerem poteka planinska pot. Skrbnik mora planinsko pot, ki mu je zaupana v skrbništvo, vzdrževati tako, da je ta normalno prehodna s hkratnim upoštevanjem kategorije, v katero je razvrščena.
(2) Vzdrževalna dela na planinskih poteh se glede na obseg in namen razvrščajo na dela, ki predstavljajo:
1. redno vzdrževanje planinske poti,
2. izboljšavo trase planinske poti in
3. utrjevanje planinske poti.
(3) Dela iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo samo na planinskih poteh, ki so vpisane v evidenco planinskih poti.
3. člen
(redno vzdrževanje planinske poti)
(1) Med redno vzdrževanje planinske poti sodijo vsa dela in dejavnosti, za katere mora poskrbeti skrbnik planinske poti, da je planinska pot, na kateri izvaja skrbništvo, normalno prehodna.
(2) Med redno vzdrževanje planinske poti sodi obrezovanje vej, odstranjevanje suhljadi in manjših debel ob vetrolomih in snegolomih, odstranjevanje zapadlega kamenja, nadzor in pregledovanje varovalne opreme ter podobna dela.
(3) Odstranjevanje zaradi vetroloma oziroma snegoloma podrtih debel lahko izvaja samo za to usposobljen delavec v soglasju z lastnikom gozda.
4. člen
(izboljšava trase planinske poti)
(1) Izboljšava trase planinske poti predstavlja dela, s katerimi se zmanjša naklon planinske poti z namenom, da se zagotovi vzpenjanje po poteh, ki imajo zmeren naklon in vodijo uporabnike planinskih poti do cilja po ustreznih okljukih.
(2) Za izboljšavo trase planinske poti se šteje tudi njena prestavitev z namenom, da se planinska pot izogne trasi ceste, morebitni novo nastali vlaki, določenemu neugodnemu terenu, kot je močvirje in podobno ali ograjenemu pašniku in drugemu neustreznemu odseku.
5. člen
(utrjevanje planinske poti)
(1) Med dela, ki sodijo k utrjevanju planinske poti, sodijo dela, s katerimi se:
– utrdijo useki planinske poti,
– izdelajo oporni zidovi,
– namestijo oporna debla,
– izdelajo leseni braniki,
– namestijo lesene stopnice,
– izdelajo stopalniki na močvirnatem terenu in
– vklešejo stopnice.
III. VZROKI IN RAZLOGI ZA ZAPORE PLANINSKIH POTI IN NAČINI NJIHOVE SANACIJE
6. člen
(zapora planinske poti zaradi sprememb v naravi)
(1) Planinska pot se lahko delno ali v celoti zapre za največ eno leto, če se zgodi skalni podor ali druga večja poškodba zemljišča, po katerem poteka planinska pot.
(2) V času zapore se mora na planinski poti iz prejšnjega odstavka oziroma njenemu delu opraviti ustrezna dela iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Če se ugotovi, da z deli iz prejšnjega odstavka ni mogoče vzpostaviti prejšnjega stanja oziroma usposobiti planinsko pot oziroma tisti njen del, ki je bil zaprt, se lahko uredi ustrezna nadomestna trasa planinske poti, ki pa se mora izvesti tako, da se ne:
– spremenijo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;
– povzročijo erozijski procesi;
– prizadenejo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali in prosto rastočih rastlin;
– prizadenejo naravne vrednote in območja varovana in zavarovana v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.
7. člen
(zapora planinske poti zaradi poškodovane varovalne opreme)
(1) Planinska pot se lahko delno ali v celoti zapre za največ eno leto, če pride do večje poškodbe varovalnih naprav ali druge opreme za napredovanje na poti.
(2) V času zapore se mora na planinski poti iz prejšnjega odstavka oziroma njenemu delu opraviti ustrezna dela iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
8. člen
(zapora planinske poti zaradi motenja življenjskega ciklusa živali)
(1) Planinska pot se delno ali v celoti zapre za določeno obdobje, če je s strani ustreznih strokovnih služb s področja ohranjanja narave ugotovljeno, da hoja po planinskih poteh moti življenjski ciklus živali.
(2) V času zapore ni potrebno na planinski poti iz prejšnjega odstavka oziroma njenemu delu opraviti nikakršnih del.
9. člen
(zapora planinske poti zaradi prekomerne uporabe)
(1) Planinska pot se delno ali v celoti zapre za eno leto ali več, če zaradi prekomerne uporabe postane nevarna za uporabnike ali če se z njeno nepravilno uporabo povzroča vse večja škoda naravi.
(2) V času zapore se mora na planinski poti iz prejšnjega odstavka oziroma njenemu delu opraviti ustrezna dela iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(vzdrževanje in sanacija planinskih poti v prehodnem obdobju)
(1) Na planinskih poteh, ki se z dnem uveljavitve tega pravilnika uporabljajo, se lahko, dokler se planinska pot ne vpiše v evidenco planinskih poti, izvajajo ustrezna dela iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, nadomestne trase iz tretjega odstavka 6. člena pa se lahko izvedejo samo takrat, ko so vpisane v to evidenco.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko za planinske poti iz prejšnjega odstavka uredi tudi nadomestna trasa, če skrbnik takšne planinske poti, ki jo je bilo potrebno za določen čas zapreti, pridobi soglasje lastnika zemljišča, na katerem se naj bi uredila takšna nadomestna planinska pot.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-151/2007
Ljubljana, dne 24. julija 2008
EVA 2007-2511-0168
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti