Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3594. Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti, stran 11658.

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o označevanju in opremljanju planinskih poti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa obliko in barve Knafelčeve markacije, usmerjevalnih tabel in drugih oznak na planinskih poteh, način označevanja zahtevnosti planinskih poti, način označevanja planinskih poti, na katerih je dovoljenja tudi vožnja z gorskimi kolesi ter način označevanja prepovedi uporabe planinskih poti. S tem pravilnikom se določa tudi način in pogoje risanja markacij in postavljanja usmerjevalnih tabel, skrinjic s spominskimi žigi in vpisnimi knjigami ter namestitve varovalnih naprav in druge opreme za napredovanje na planinskih poteh.
II. OZNAČEVANJE PLANINSKIH POTI
2. člen
(Knafelčeva markacija)
(1) Knafelčeva markacija je znak v obliki kroga, ki ima v sredini belo piko obdano z rdečim kolobarjem.
(2) Podrobnejša oblika in barve Knafelčeve markacije so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(usmerjevalna tabla)
(1) Usmerjevalna tabla je tabla v obliki smerokaza, rdeče barve z napisi v beli barvi, postavljena na ustrezen kovinski ali lesen stebriček, višine 2,0 m, lahko pa tudi na stavbo, zid ali kakšno drugo konstrukcijo, če je to možno.
(2) Na usmerjevalni tabli mora biti napisano:
1. smer in cilj poti,
2. čas hoje do cilja,
3. oznaka zahtevnosti planinske poti oziroma njena kategorija,
4. nadmorska višina, na kateri je postavljena in
5. podatki o skrbniku planinske poti.
(3) Podrobnejša oblika in dimenzije usmerjevalne table ter barva, pisava in oznake na njej so določene v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(dodatne oznake)
(1) Kadar je to potrebno, se lahko pod markacijo doda smerna puščica, ki je v rdeči barvi.
(2) Po potrebi so lahko planinske poti označene tudi z ravnimi in lomljenimi črtami rdeče barve ter ustreznimi napisi na deblih in skalah, lahko pa tudi s smerokazi, usmerjevalnimi tablami območja ter s turističnimi usmerjevalnimi tablami.
(3) Podrobnejša oblika in dimenzije ter barve znakov in napisov iz prejšnjih odstavkov tega člena so določene v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(označevanje obhodnic in evropskih pešpoti)
(1) Kjer poleg običajne planinske poti potekajo tudi vezne in krožne poti (v nadaljnjem besedilu: obhodnice), se na začetku in na odcepih takšnih poti Knafelčevi markaciji desno spodaj doda tista številka ali črka v rdeči barvi, pod katero je takšna obhodnica vpisana v evidenco o planinskih poteh.
(2) Za označevanje Evropskih pešpoti E6 in E7 se uporablja markacija, ki je po obliki in velikosti enaka Knafelčevi markaciji s to razliko, da je v sredini rumena pika obdana z rdečim kolobarjem.
(3) Podrobnejša oblika in barve markacije za označevanje obhodnic in markacije za označevanje Evropskih pešpoti E6 in E7 so določene v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(označevanje zahtevnosti planinskih poti)
(1) Zahtevnost planinskih poti oziroma njihova kategorija, kot jo določa predpis, ki ureja način kategoriziranja planinskih poti, se označi na usmerjevalnih tablah ali v naravi na deblih in skalah z opozorilnim znakom pred napisom, ki označuje smer poti.
(2) Opozorilni znak za zahtevno planinsko pot je prazen enakostranični trikotnik, ki je na usmerjevalnih tablah iste barve in višine kot pripadajoče besedilo, v naravi pa ima rdeče stranice in je enake velikosti kot markacija in napis.
(3) Opozorilni znak za zelo zahtevno planinsko pot je po obliki, barvi in velikosti enak znaku za zahtevno planinsko pot, s to razliko, da ima v sredini trikotnika klicaj v enaki barvi, kot so stranice trikotnika.
(4) Planinske poti, ki so uvrščene med lahke planinske poti, se ne označuje z opozorilnimi znaki.
(5) Podrobnejši opis označevanja zahtevnosti planinskih poti je določen v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(označevanje planinskih poti, na katerih je dovoljena vožnja z gorskimi kolesi)
(1) Pod usmerjevalno tablo tiste planinske poti, ki se jo lahko uporablja tudi za vožnjo z gorskimi kolesi, mora biti nameščena tabla, ki označuje, da je vožnja z gorskimi kolesi dovoljena.
(2) Po potrebi je lahko pod usmerjevalno tablo tiste planinske poti, po kateri vožnja z gorskimi kolesi ni dovoljena, nameščena tabla, ki označuje prepoved vožnje z gorskimi kolesi.
(3) Podrobnejša oblika, dimenzije in barva tabel iz prejšnjih odstavkov ter barve znakov na tablah so določene v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(označevanje za določen čas zaprtih planinskih poti)
(1) Pod usmerjevalno tablo tiste planinske poti, ki je zaprta za določen čas, mora biti nameščena opozorilna tabla v rdeči barvi, na kateri je v beli barvi napisano naslednje besedilo: »OPOZORILO! PLANINSKA POT JE ZAČASNO ZAPRTA!«.
(2) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora biti napisano tudi v angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.
(3) Podrobnejša oblika table in barve znakov ter besedila na njej so določena v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(barve markacij, usmerjevalnih tabel, smernih puščic in drugih oznak ter znakov)
(1) Barva za markacije, usmerjevalne table, smerne puščice in druge oznake iz 2. do 8. člena tega pravilnika mora biti 100% prekrivna, namenjena za zunanjo uporabo in odporna na zunanje vplive okolja.
(2) Barve iz prejšnjega odstavka tudi ne smejo biti škodljive ali strupene za naravno okolje, v katerem se jih uporablja.
(3) Kadar je s tem pravilnikom ali njegovimi prilogami določena uporaba bele barve, se uporabi barvo naslednjih kod po barvni lestvici RAL: RAL 9001, RAL 9003 in RAL 9010.
(4) Kadar je s tem pravilnikom ali njegovimi prilogami določena uporaba rdeče barve se uporabi barvo naslednjih kod po barvni lestvici RAL: RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002 in RAL 3020.
(5) Kadar je s tem pravilnikom ali njegovimi prilogami določena uporaba rumene barve, se uporabi barvo naslednjih kod po barvni lestvici RAL: RAL 1018, RAL 1021 in RAL 1023.
(6) Kadar je s tem pravilnikom ali njegovimi prilogami določena uporaba modre barve, se uporabi barvo kode RAL 5005 in RAL 5017 po barvni lestvici RAL.
10. člen
(oblika in velikost črk na usmerjevalnih in opozorilnih tablah ter drugih napisih)
Oblika in velikost črk v napisih iz 4. člena in 8. člena tega pravilnika mora biti v pisavi »HELVETICA SL« z višino 18 do 32 pik.
III. OPREMLJANJE PLANINSKIH POTI
11. člen
(način in pogoji risanja markacij)
(1) Z markacijami se lahko označuje samo tiste planinske poti, ki so vpisane v evidenco o planinskih poteh.
(2) Markacije se lahko narišejo na debla, skale, stavbe in druge gradbene konstrukcije na vidnih mestih in v primernih razdaljah, vendar samo, če se pred tem pridobi soglasje lastnika zemljišča oziroma objekta.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka markacij ni dovoljeno risati na objekte, ki so skladno s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, razglašeni za kulturni spomenik, na verske objekte in znamenja, na skale in drugo nepremičnino, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varovana kot naravni spomenik, na prometno in drugo neprometno signalizacijo, na drevesa, na katerih so že narisane gozdarske oznake, na geodetske označbe ter na mejne kamne.
(4) Če je le mogoče, se riše markacije na desno stran poti v smeri hoje proti cilju.
(5) Markacije se praviloma riše v višini oči odraslega človeka, to je približno 1,5 m od tal. Na poteh navzgor se riše markacije niže, navzdol pa više, odvisno od naklona oziroma strmine planinske poti.
(6) Pri določitvi primerne razdalje med markacijami se upošteva konfiguracija terena, vidnost in vodljivost poti.
12. člen
(način in pogoji postavljanja usmerjevalnih tabel in drugih oznak)
(1) Z usmerjevalnimi tablami, smernimi puščicami in drugimi dodatnimi oznakami se lahko označuje samo tiste planinske poti, ki so vpisane v evidenco o planinskih poteh.
(2) Usmerjevalne table se lahko postavijo na izhodiščih planinskih poti in križiščih določene planinske poti z drugimi planinskimi potmi.
(3) Pri postavljanju usmerjevalnih tabel se uporabljajo določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.
13. člen
(način in pogoji postavljanja skrinjic s spominskimi žigi in vpisnimi knjigami)
(1) S skrinjicami s spominskimi žigi in vpisnimi knjigami se opremlja le tiste planinske poti, ki so vpisane v evidenco o planinskih poteh.
(2) Skrinjice s spominskimi žigi in vpisnimi knjigami se praviloma postavljajo tik pred koncem planinske poti, to je pod vrhom ali na vrhu ciljnega hriba oziroma gore in sicer tako, da njena postavitev ne moti pogleda nanjo in da je njena lokacija čim bolj varna pred udarom strele, vendar samo, če se pred tem pridobi soglasje lastnika zemljišča, na katerem se naj bi postavila takšna skrinjica.
(3) Če je v bližini vrha ciljnega hriba oziroma gore postavljena planinska koče, se skrinjica s spominskim žigom in vpisno knjigo montira na vidno mesto pred vhodom v takšno kočo.
(4) Skrinjice s spominskimi žigi in vpisnimi knjigami morajo biti izdelane iz trajnega materiala in morajo imeti ustrezen pokrov, ki onemogoča, da bi lahko padavine vplivale na spominski žig in vpisno knjigo v njej. Na skrinjici morajo biti podatki o skrbniku planinske poti z znakom (logotipom) pristojne planinske zveze.
14. člen
(način in pogoji nameščanja varovalne opreme)
(1) Na delu planinskih poti, koder so nevarna mesta, se lahko namešča varovalno opremo, ki omogoča varnejše, hitrejše in lažje napredovanje do želenega cilja. Varovalno opremo predstavljajo varovalne naprave in druga oprema za napredovanje na planinskih poteh.
(2) Varovalne naprave se glede na način izvedbe razvršča na:
– lesene varovalne naprave, med katere sodijo ograje, lestve, brvi in mostički ter
– jeklene varovalne naprave, med katere sodijo klini in žične vrvi.
(3) Drugo opremo za napredovanje na planinskih poteh predstavljajo materiali in z njimi povezana dela, s katerimi se planinske poti utrjujejo, med katera sodijo urejevanje usekov, izdelavo opornih zidov, opornih debel, lesenih branikov, lesenih stopnic in stopalnikov oziroma brun in mostnic na močvirnatem terenu.
(4) Varovalna oprema se lahko namešča oziroma se dela, ki so v zvezi z njo, izvaja samo na tistih planinskih poteh, ki so vpisane v evidenco o planinskih poteh.
(5) Pred začetkom postavljanja nove varovalne opreme se mora pridobiti soglasje lastnika zemljišča, na katerem se namerava postaviti takšna oprema.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(opremljanje in označevanje planinskih poti v prehodnem obdobju)
(1) Oprema in označbe na planinskih poteh, ki se z dnem uveljavitve tega pravilnika uporabljajo ter so opremljene in označene na način in pod pogoji, kot jih določa ta pravilnik, se lahko, dokler se planinska pot ne vpiše v evidenco planinskih poti, vzdržujejo in obnavljajo, na novo pa se lahko začne z njihovim opremljanjem in označevanjem šele, ko so vpisane v to evidenco.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko planinske poti iz prejšnjega odstavka tega člena tudi na novo opremljajo oziroma označujejo, če skrbnik določene planinske poti, ki se naj bi na novo opremila oziroma označila, pridobi soglasje lastnika zemljišča, na katerem se naj bi izvedla takšna dela.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-149/2007
Ljubljana, dne 24. julija 2008
EVA 2007-2511-0166
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti