Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3585. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2008, stran 11632.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 30. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2008 (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                            v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/        Besedilo        Proračun leta
Podskupina                       2008
kontov
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    4.946.264
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)        3.257.596
70     DAVČNI PRIHODKI            2.843.326
      (700+703+704+706)
      700 Davki na dohodek in dobiček    2.451.671
      703 Davki na premoženje         203.905
      704 Domači davki na blago in       187.750
      storitve
      706 Drugi davki
71     NEDAVČNI PRIHODKI            414.270
      (710+711+712+713+714)
      710 Udeležba na dobičku in        59.300
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine          9.550
      712 Denarne kazni             5.000
      713 Prihodki od prodaje blaga in      7.000
      storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki       333.420
72     KAPITALSKI PRIHODKI           178.369
      (720+721+722)
      720 Prihodki od podaje osnovnih      84.369
      sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog
      722 Prihodki od prodaje zemljišč     94.000
      in nematerialnega premoženja
73     PREJETE DONACIJE (730+731)        30.000
      730 Prejete donacije iz domačih      15.000
      virov
------------------------------------------------------------
      731 Prejete donacije iz tujine      15.000
74     TRANSFERNI PRIHODKI (740)       1.480.299
      740 Transferni prihodki iz       1.440.299
      drugih javnofinančnih institucij
      741 Prejeta sred. iz drž.         40.000
      proračuna iz sredstev proračuna
      EU
II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      5.717.530
40     TEKOČI ODHODKI             1.789.355
      (400+401+402+403+409)
      400 Plače in drugi izdatki        241.490
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       36.851
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve    1.326.471
 
      403 Plačila domačih obresti        40.000
 
      409 Rezerve               144.543
41     TEKOČI TRANSFERI            1.103.577
      (410+411+412+413+414)
      410 Subvencije              31.011
      411 Transferi posameznikom in      711.333
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim org.      134.552
      in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači         226.681
      transferi
      414 Tekoči transferi v tujino
42     INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      1.379.604
      420 Nakup in gradnja osnovnih     1.379.604
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 +     1.444.994
      432)
      431 Investicijski transferi       559.102
      432 Investicijski transferi       885.892
III.    PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.     –771.266
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     126.498
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
      750 Prejeta vračila danih
      posojil
      751 Prodaja kapitalskih deležev     125.000
      752 Kupnine iz naslova           1.498
      privatizacije
------------------------------------------------------------
44V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJ
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      (440+441+442+443)
      440 Dana posojila
      441 Povečanje kapitalskih
      deležev
      442 Poraba sredstev kupnin iz
      naslova privatizacije
      443 Povečanje namenskega
      premoženja v javnih skladih in
      drugih osebah j.p.
VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      126.498
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50VII.   ZADOLŽEVANJE (500)            621.919
      500 Domače zadolževanje         621.919
55VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)           43.550
      550 Odplačila domačega dolga       43.550
IX.     POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV     –66.398
      NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-
      VIII.)
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      578.369
XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       771.266
      VIII.-IX.)
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009    Splošni sklad za drugo          66.389
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del proračuna in posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku in se objavijo na oglasni deski Občine Braslovče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 8. člena in se na novo glasi:
»V proračunsko rezervo občine se v letu 2008 izloči 45.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov proračuna.«
3. člen
V 12. členu Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2008 se spremeni prvi stavek in se na novo glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 621.919,00 EUR za naslednje investicije: Investicija v izgradnjo kanalizacije, Investicijo v izgradnjo telovadnice in adaptacijo šole Braslovče ter Mrežo lokalnih cest faza I oziroma faza II.«
4. člen
Te odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/08
Braslovče, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti