Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3584. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2007, stran 11631.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 30. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2007 z naslednjo vsebino:
------------------------------------------------------------
                         v EUR (brez
                           centov)
------------------------------------------------------------
Skupina/        Besedilo         Realizacija
Podskupina                       2007
kontov
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    4.084.926
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)        3.229.616
70     DAVČNI PRIHODKI            2.702.557
      (700+703+704+706)
      700 Davki na dohodek in dobiček    2.343.951
      703 Davki na premoženje         186.793
      704 Domači davki na blago in       171.813
      storitve
      706 Drugi davki
71     NEDAVČNI PRIHODKI            527.059
      (710+711+712+713+714)
      710Udeležba na dobičku in         55.396
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine          7.490
      712 Denarne kazni              884
      713 Prihodki od prodaje blaga in      5.733
      storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki       457.556
72     KAPITALSKI PRIHODKI           303.066
      (720+721+722)
      720 Prihodki od podaje osnovnih
      sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog
      722 Prihodki od prodaje zemljišč     303.066
      in nematerialnega premoženja
73     PREJETE DONACIJE (730+731)        48.150
      730 Prejete donacije iz domačih      22.600
      virov
      731 Prejete donacije iz tujine      25.550
74     TRANSFERNI PRIHODKI (740)        504.094
      740 Transferni prihodki iz        504.094
      drugih javnofinančnih institucij
II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      4.746.559
40     TEKOČI ODHODKI             1.350.029
      (400+401+402+403+409)
      400 Plače in drugi izdatki        186.899
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       28.191
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve    1.059.301
      403 Plačila domačih obresti        14.331
      409 Rezerve                61.307
41     TEKOČI TRANSFERI             958.318
      (410+411+412+413+414)
      410 Subvencije                160
      411 Transferi posameznikom in      671.618
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim org.      115.891
      in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači         170.649
      transferi
      414 Tekoči transferi v tujino         0
42     INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      1.941.892
      420 Nakup in gradnja osnovnih     1.941.892
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI         496.320
      (431+432)
      431 Investicijski transferi       411.002
      pravnim in fizičnim osebam, ki
      niso prorač. uporabniki
      432 Investicijski transferi        85.318
      proračunskim uporabnikom
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK          –661.633
      (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75                           2.206
      750 Prejeta vračila danih
      posojil
      751 Prodaja kapitalskih deležev
      752 Kupnine iz naslova           2.206
      privatizacije
44V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJ          300
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      (440+441+442)
      440 Dana posojila
      441 Povečanje kapitalskih          300
      deležev
      442 Poraba sredstev kupnin iz
      naslova privatizacije
VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       1.906
      SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50VII.   ZADOLŽEVANJE (500)            584.210
      500 Domače zadolževanje         584.210
55VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)             0
      550 Odplačila domačega dolga          0
IX.     SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –75.517
      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
      VIII.)
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      584.210
XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       661.633
      VIII.-IX.)
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      141.915
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/08
Braslovče, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti